Ktl-icon-tai-lieu

môn trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi deptraichungtinh-ducanh-gmail-com
Số trang: 314 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Logo

Môn học

Trí Tuệ Nhân Tạo
Giảng Viên:
Phạm Minh Tuấn

Phạm Minh Tuấn
(Lưu hành nội bộ)
Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

I T

Giới thiệu
Phạm Minh Tuấn
E-mail: pmtuan@dut.udn.vn
Tel: 0913230910
Khoa Công nghệ thông tin –Trường ĐHBK –
ĐHĐN

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Thỏa thuận
Đối với giáo viên:
 Dạy đủ tất cả nội dung của môn học.
 Trả lời các câu hỏi của học sinh trong và
ngoài giờ giảng liên quan tới môn học.
 Ra bài tập cho học sinh
 Lên lớp đúng giờ

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Thỏa thuận (tiếp)
Đối với học sinh:
 Tham gia trên 80% số tiết học.
 Tham gia đóng góp tiết học như phát biểu, trả
lời hay đặt câu hỏi cho giáo viên (không nói
chuyên riêng)
 Làm bài tập đầy đủ.
 Lên lớp đúng giờ (không được đi trễ hơn giáo
viên quá 5 phút)

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Nội dung môn học
Chương 1: Giới thiệu





Trí tuệ nhân tạo là gì?
Nền tảng của ngành Trí tuệ nhân tạo
Lịch sử AI
Ứng dụng

Chương 2: Suy luận Logic
 Logic mệnh đề
 Logic vị từ

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Nội dung môn học
Chương 3:Tìm kiếm trên không gian trạng thái
(State Space Search)

 AI : Biểu diễn và tìm kiếm
 Các giải thuật tìm kiếm trên không gian trạng thái
 Depth first search (DFS) - Breath first search (BFS)

Chương 4:Tìm kiếm theo Heuristic





Heuristic là gì?
Tìm kiếm theo heuristic
Các giải thuật Best first search (BFS), Giải thuật A*
Chiến lược Minimax, Alpha Beta

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Nội dung môn học
 Chương 5:Hệ luật sinh
 Tìm kiếm đệ qui
 Hệ luật sinh: Định nghĩa và ứng dụng
 Tìm kiếm trên hệ luật sinh

 Chương 6:Hệ chuyên gia
 Giới thiệu về hệ chuyên gia
 Mô hình hệ chuyên gia: dự trên luật, dựa trên frame
 Phát triển một hệ chuyên gia

 Chương 7:Biểu diển tri thức
 Biểu diển tri thức trong AI: vai trò và ứng dụng
 Các kỹ thuật biểu diển tri thức: semantic network, lưu đồ phụ
thuộc khái niệm, frame, script
Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Nội dung môn học
 Chương 8:Thuật toán di truyền





Thuyết tiến hóa
Di truyền
Thuật toán di truyền
Ví dụ minh họa

 Chương 9:Mạng nơ ron nhân tạo
 Thuật toán rơi dốc nhanh nhất
 Bình phương nhỏ nhất
 Perceptron

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T

Chương 1: GIỚI THIỆU

Phạm Minh Tuấn

Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa

F

I T
Trí tuệ nhân ...
L o g o
Giảng Viên: Phạm Minh Tuấn
(Lưu hành ni bộ)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
T Tuệ Nhân Tạo
Môn học
Phạm Minh Tuấn
Khoa CNTT - Đại Học Bách Khoa
môn trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn trí tuệ nhân tạo - Người đăng: deptraichungtinh-ducanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
314 Vietnamese
môn trí tuệ nhân tạo 9 10 466