Ktl-icon-tai-lieu

Móng cọc

Được đăng lên bởi hai binhphuoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2163 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Móng Cọc
1 Khái niệm
2 Phân lọai
3 Ảnh hưởng của thi công cọc
4 Sức chịu tải dọc trục của cọc
5. Các bước thiết kế móng cọc

3

Móng Cọc
3.1
3.1 Khái
Khái niệm
niệm

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

2

1

3

Móng Cọc
3.2
3.2 Phân
Phân lọai
lọai
3.2.1
3.2.1 Vật
Vật liệu
liệu

3

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

3

Móng Cọc

300

300

1500

Þ 8 @ 50

Þ 8 @ 100

Tải trọng thiết kế

400 kN – 20,000 kN
350
5x54=270

8000
4100

Þ 14

Þ 8 @ 200

Þ 8 @ 100

8000
4100

Þ 14

Þ 8 @ 200

Þ 8 @ 50

1600

1500

300

Þ 8 @ 100

Þ 8 @ 50

Þ 8 @ 50

ÑOAÏN COÏC A TL 1 / 20

1500

Þ 8 @ 50

5-70m

Þ 8 @ 50

1600

300

Þ 14

Chiều dài

ÑOAÏN COÏC B TL 1 / 20

5x54=270
350

Cọc bê tông cốt thép

350
1600

Þ 14

1500

300

Þ 8 @ 100

Þ 8 @ 50

Þ 8 @ 50

350
1600

300
230

70

75

350

Þ 22
30
600

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

4

2

3

3

Móng Cọc

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

5

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

6

Móng Cọc

3

3

3

Móng Cọc

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

7

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

8

Móng Cọc

4

3

Móng Cọc

9

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

3

Móng Cọc
-1.200

600

300
Daàm saøn taàng haàm
300 x 600

1000

Þ 8 @ 200

100

100

6

650

3

1800

6700
1800

1800

650

100

800

-4.500
Bt loùt
ñaù 4 x 6
B#150

1800

700
16Þ 25 keùo
daøi töø ñaàu
coïc ñeán 2/3
coïc, sau ñoù
caét theùp chöaø
laïi 4 Þ 25 ñi
tieáp ñeán cuoái
coïc

550

Þ 36 @ 180

650

4900

4

1800

Þ 36 @ 80

550

150
100

-2.800

Þ 14 @ 200

62 Þ 36 @ 80
3

4

38 Þ 36 @ 180

650

5

1700

Þ 14 @ 200

5

4Þ 25 ôû 4
goùc keùo daøi
suoát coïc

100

Þ 14 @ 200

16

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

10

5

3

Móng Cọc
Cọc Thép

Chiều dài

5-40m

Tải trọng thiết kế

400 kN – 2500 kN

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

3

11

Móng Cọc
Cọc Gổ
Chiều dài

4-20m

Tải trọng thiết kế 100 kN – 500 kN

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

12

6

3

Móng Cọc
Cọc Composite

3

Chiều dài

4-20m

Tải trọng thiết kế

100 kN – 1800 kN

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

13

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

14

Móng Cọc
3.2.2
3.2.2 Sức
Sức chịu
chịu tải
tải
Cọc chống
Cọc ma sát

2.2.3
2.2.3 Theo
Theo vị
vị trí
trí đài
đài cọc
cọc
Cọc đài thấp
Cọc đài cao

7

3

Móng Cọc
3.3
3.3 ẢNH
ẢNH HƯỞNG
HƯỞNG CỦA
CỦA THI
THI CÔNG
CÔNG CỌC
CỌC
3.3.1
3.3.1 Đất
Đất dính
dính
Đất xung quanh cọc bị phá hủy cấu trúc
Mặt đất có thể bị trồi lên
Thay đổi trạng thái ứng suất ở đất xung quanh cọc
Tăng và quá trình thóat nước của áp lực nước lỗ rổng
Tăg cường độ thoát nước

3

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

15

BM Đị
Địa Cơ Nề
Nền Mó
Móng

16

Móng Cọc

8

3

3

Móng Cọc

...
1
M
M
ó
ó
ng
ng
C
C
c
c
1 Khái nim
2 Phân lai
3 nh hưởng ca thi công cc
4 Sc chu ti dc trc ca cc
5. Các bước thiết kế móng cc
3
2
M
M
ó
ó
ng
ng
C
C
c
c
3.1 Khái nim
3.1 Khái nim
BM Đ
BM Đ
a Cơ N
a Cơ N
n M
n M
ó
ó
ng
ng
Móng cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Móng cọc - Người đăng: hai binhphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Móng cọc 9 10 12