Ktl-icon-tai-lieu

Móng nông trên nền gia coó cọc cát

Được đăng lên bởi dungxd32a-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mãng n«ng trªn nÒn gia cè cäc c¸t:
I. Tµi liÖu thiÕt kÕ:
I.1 Tµi liÖu c«ng tr×nh:
Tªn c«ng tr×nh:
§Æc ®iÓm kÕt cÊu: KÕt cÊu nhµ khung ngang BTCT kÕt hîp têng chÞu lùc
T¶i träng tÝnh to¸n:
T¶i träng tÝnh to¸n díi ch©n c«ng tr×nh t¹i cèt mÆt ®Êt
Cét C
1
:
TQTmMTN
tt
o
tt
o
tt
o
2;3;70
===
Têng T
1
:
T¶i träng tiªu chuÈn:
n
N
N
tt
o
tc
o
=
n
M
M
tt
o
tc
o
=
n
Q
Q
tt
o
tc
o
=
( n: HÖ sè vît = 1,1 ®Õn 1,2; ë ®©y lÊy 1,15)
Cét C
1
:
2
/8,60
15,1
70
mTN
tc
o
==
TmM
tc
o
61,2
15,1
3
==
TQ
tc
o
74,1
15,1
2
==
I.2 Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh:
Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t: Khoan lÊy mÉu thÝ nghiÖm trong phßng
ThÝ nghiÖm hiÖn trêng: CPT; SPT
Khu vùc x©y dùng, nÒn ®Êt gåm 3 líp cã chiÒu dµy hÇu nh kh«ng ®æi
Líp 1: Sè hiÖu 200 dµy h
1
= 6m
Líp 2: Sè hiÖu 400 dµy h
2
= 5.0m
Líp 3: Sè hiÖu 100 rÊt dµy.
Mùc níc ngÇm ë ®é s©u 10 m
T¬ng tù nh vÝ dô trªn ta cã trô ®Þa chÊt nh sau:
29
Móng nông trên nền gia coó cọc cát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Móng nông trên nền gia coó cọc cát - Người đăng: dungxd32a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Móng nông trên nền gia coó cọc cát 9 10 640