Ktl-icon-tai-lieu

Một phần mềm rất hay về tính kết cấu thép

Được đăng lên bởi Văn Tuấn Lê
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1554 lần   |   Lượt tải: 4 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC
ššššš

THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU
COÂNG TRÌNH : TRÖÔØNG
ÑÒA ÑIEÅM :

HIEÄP HOÄI XAÂY DÖÏNG & VLXD TPHCM
COÂNG TY TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG SACA
GIAÙM ÑOÁC

NGÖÔØI LAÄP

NGUYEÃN ….

KS. NGUYEÃN VAÊN TÖÏ

THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU
COÂNG TRÌNH : TRÖÔØNG
ÑÒA ÑIEÅM :

Caùc Tieâu Chuaån Thieát keá döïa theo boä Qui Chuaån Xaây Döïng Vieät Nam. Ban haønh theo
Quyeát ñònh Soá 682/BXD-CSXD Ngaøy 14-12-1996 cuûa Boä Tröôûng Boä Xaây döïng.
- TCVN 2737 - 95 : TAÛI TROÏNG VAØ TAÙC ÑOÄNG - Tieâu chuaån thieát keá.
- TCVN 5574 - 91 : KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP - Tieâu chuaån thieát keá.
- TCVN 4453 - 95 : KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG VAØ BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TOAØN KHOÁI
Qui phaïm thi coâng, Nghieäm thu.
- TCVN 5575 - 91 : KEÁT CAÁU THEÙP - Tieâu chuaån thieát keá.
- 20 TCN 170 - 89 : KEÁT CAÁU THEÙP - GIA COÂNG, LAÉP RAÙP VAØ NGHIEÄM THU
Yeâu caàu kyõ thuaät.
- TCXD 45 - 78 : TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ NEÀN NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH
A. TAÀNG TREÄT:

I - TÓNH TAÛI TÖÔØNG:
1) Taûi töôøng - Troïng löôïng baûn thaân keát caáu BT:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 200:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 100:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 200:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 100:
- BTCT M200

0.20
0.10
0.20
0.10

x
x
x
x

4.0
4.0
3.6
3.6

x
x
x
x

###
###
###
###

x
x
x
x

1.3
1.3
1.3
1.3

=
### Kg/m
= 832.00 Kg/m
=
### Kg/m
= 748.80 Kg/m

γ = 2500kg/m3

B. TAÀNG LAÀU 1:

I - TÓNH TAÛI SAØN
1) Saøn - Haønh lang
- Loùt gaïch CERAMIC 300 x 300 x 10

0.01 x ### x 1.2

=

21.60 Kg/m2

- Vöõa loùt daøy :
30
- Baûn BTCT (baûn bt tính theo sap):

0.03 x ### x 1.3

=

62.40 Kg/m2

0.015 x ### x 1.3

=

31.20 Kg/m2

=

115.20 Kg/m2

- Vöõa traùt daøy:

15

* Toång:

2) Seânoâ :
- Tónh taûi gaïch xaây treân seâ noâ:

0.1 x ### x 1.3

= 208.00 Kg/m2

- Tónh taûi btoâng seâ noâ:

0.1 x ### x 1.1

= 275.00 Kg/m2

- Hoaït taûi thi coâng söõa chöõa maùi:
- Hoaït taûi nöôùc ngaäp 20 cm:

75 x 1.3

=

97.50 Kg/m2

0.02 x ### x 1.1

=

22.00 Kg/m2

=

602.50 Kg/m2

* Toång:

3) Taûi töôøng - Troïng löôïng baûn thaân keát caáu BT:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 200:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 100:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 200:
- Töôøng xaây gaïch oáng caâu gaïch theû daøy 100:
- BTCT M200

II - Hoaït taûi :

γ = 2500kg/m3

0.20
0.10
0.20
0.10

x
x
x
x

4.0
4.0
3.6
3.6

x
x
x
x

###
###
###
###

x
x
x
x

1.3
1.3
1.3
1.3

=
### Kg/m
= 832.00 K...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC

THUYEÁT MINH KEÁT CAÁU
HIEÄP HOÄI XAÂY DÖÏNG & VLXD TPHCM
COÂNG TY TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG SACA
GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN ….
KS. NGUYEÃN VAÊN TÖÏ
COÂNG TRÌNH : TRÖÔØNG
ÑÒA ÑIEÅM :
NGÖÔØI LAÄP
Một phần mềm rất hay về tính kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một phần mềm rất hay về tính kết cấu thép - Người đăng: Văn Tuấn Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Một phần mềm rất hay về tính kết cấu thép 9 10 681