Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\	[\-----

MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN
CƠ HỌC KẾT CẤU

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN
CƠ HỌC KẾT CẤU F1
SỐ ĐỀ

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

YÊU CẦU

Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon

1

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
bên

2

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

3

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
bên

4

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

5

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

6

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

7

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

8

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

9

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

10

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

45

LĐC-TĐH TKCĐ

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

46

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

47

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

48

LĐC-TĐH TKCĐ

Tính và vẽ biểu đồ
mô men của kết cấu
bên

9-2009

...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\[\-----
MT S BÀI TP & ĐÁP ÁN
CƠ HC KT CU
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU 9 10 578