Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập mẫu mạch điện tử

Được đăng lên bởi vnthanh47
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khoa Ñieän – Ñieän töû

Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I

MOÄT SOÁ BAØI TAÄP MAÃU CHO QUYEÅN
“Giaùo trình maïch ñieän töû I”
Chöông I: DIODE BAÙN DAÃN.
I.

Diode baùn daãn thoâng thöôøng:
1) Veõ daïng soùng chænh löu: (Baøi 1-1 trang 29)

Ri

+
Vs
-

+

VD

-

iD
iL
RL VL

Coâng thöùc toång quaùt tính VL:
V  VD
VL  S
RL
Ri  RL
VD = 0,7V (Si) vaø VD = 0,2V (Ge)
a- Veõ VL(t) vôùi VS(t) daïng soùng vuoâng coù bieân ñoä 10 vaø 1V
VS
10
0
-10

VS
1

+

+
-2

1

3

- 4

t(ms)

0
-1

+
1

-

2

3

-

4

t(ms)

VL2

VL1
8,37
0

+

0,27
1

2

3

4

t(ms)

0

1

2

3

4

t(ms)

Keát quaû vôùi giaû thieát: Ri = 1, RL = 9, VD = 0,7V.
Vì Diode chænh löu chæ daãn ñieän theo moät chieàu neân:




1
T  0 , Diode daãn  iD  0  iL  0  VL  0.
2
10  0,7
1  0,7
VL1 
9 8,37V vaø VL 2 
9 0,27V
1 9
1 9
1
Trong T  0 , Diode taét  iD = 0  iL = 0  VL = 0.
2

Trong

b- Veõ VL(t) vôùi VS(t) daïng soùng sin coù bieân ñoä 10 vaø 1V.
- 35 -

Moät soá baøi taäp maãu

- 35 -

Khoa Ñieän – Ñieän töû

10

VS
+

0
-10
9

Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I

1

-

+ 3

2

-

4

t(ms)

1
0,7
0
-1

VL1

0

1

2

3

t(ms)

4

VL2
1



VS

2

3

4

t(ms)

0,27
0

1

2

3

t(ms)

4

Khi VS = 10sinot nghóa laø VSm = 10V >> VD =0,7V ta coù:
V
10
VL1  Sm R L 
9 9
Ri  RL
1 9
VL1 9 sin  0 t

(Ta giaûi thích theo

1
1
T  0 vaø T  0 )
2
2

Khi VS = 1sin0t nghóa laø VSm = 1V so saùnh ñöôïc vôùi 0,7V:
+ VS > 0,7V, Diode daãn, iD  0, iL  0, VL  0.
1sin  0 t  0,7
VL 2 
9  0,9 sin  0 t  0,6
1 9
Taïi sin0t = 1, |VL2| = 0,27V.
+ VS < 0,7V, Diode taét, iD = 0, iL = 0, VL = 0.
Vôùi daïng soùng tam giaùc ta coù keát quaû töông töï nhö soùng sin.


2) Baøi 1-3: Ñeå coù caùc keát quaû roõ raøng ta cho theâm caùc giaù trò ñieän trôû: R 1 =
1K, Rb = 10K, RL = 9K.
Rb=10K
Ri=1K
+
Vs

-

+V - i
L
D

RL

9K

VL

a- Veõ VL(t) vôùi daïng soùng vuoâng coù bieân ñoä 10V vaø 1 V.


1
T  0 , Diode daãn, RthD  0, doøng iL chaûy qua Ri, D, RL neân ta coù:
2
V  VD
10  0,7
VL1  S
RL  3
.9.10 3 8,37V
Ri  RL
10  9.10 3

VL 2 


- 36 -

VS  VD
1  0,7
RL  3
.9.10 3 0,27V
3
Ri  RL
10  9.10

1
T  0 , Diode taét, Rng = , doøng iL chaûy qua Ri, Rb, RL neân ta coù.
2
Moät soá baøi taäp maãu

- 36 -

Khoa Ñieän – Ñieän töû

Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I

VS
10
RL  3
.9.10 3 4,5V
4
3
Ri  Rb  RL
10  10  9.10
VS
1
VL1 
RL  3
.9.10 3 0,45V
4
3
Ri  Rb  RL
10  10  9.10
VL1 

10

VS

VS
+

0
-10

1

+
1

-

2

3

-

t(ms)

4

-1

0

VL1
8,37
0
-4,5

+

+
1

-2

3

- 4

t(ms)...
Khoa Ñieän – Ñieän töû Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I
MOÄT SOÁ BAØI TAÄP MAÃU CHO QUYEÅN
“Giaùo trình maïch ñieän töû I”
Chöông I: DIODE BAÙN DAÃN.
I. Diode baùn daãn thoâng thöôøng:
1) Veõ daïng soùng chænh löu : (Baøi 1-1 trang 29)
Coâng thöùc toång quaùt tính V
L
:
L
Li
DS
L
R
RR
VV
V
V
D
= 0,7V (Si) vaø V
D
= 0,2V (Ge)
a- Veõ V
L
(t) vôùi V
S
(t) daïng soùng vuoâng coù bieân ñoä 10 vaø 1V
Keát quaû vôùi giaû thieát: R
i
= 1, R
L
= 9, V
D
= 0,7V.
Vì Diode chænh löu chæ daãn ñieän theo moät chieàu neân:
Trong
0T
2
1
, Diode daãn i
D
0 i
L
0 V
L
0.
V37,89
91
7,010
V
1L
vaø
V27,09
91
7,01
V
2L
Trong
0T
2
1
, Diode taét i
D
= 0 i
L
= 0 V
L
= 0.
b- Veõ V
L
(t) vôùi V
S
(t) daïng soùng sin coù bieân ñoä 10 vaø 1V.
- 35 - Moät soá baøi taäp maãu - 35 -
i
L
i
D
R
L
R
i
V
L
V
s
+
-
-
+
V
D
10
-10
0
1
-
-
+
+
V
S
2 3 4
t(ms)
1
-1
0 1
- -
++
V
S
2
3
4
t(ms)
8,37
0
1
V
L1
2 3 4
t(ms)
0,27
0
1
V
L2
2
3 4
t(ms)
Một số bài tập mẫu mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập mẫu mạch điện tử - Người đăng: vnthanh47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Một số bài tập mẫu mạch điện tử 9 10 863