Ktl-icon-tai-lieu

một số cách tính trong khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi nguyenbang891-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 21 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC KHOAN - NỔ MÌN

Lời nói đầu
Trong chương trình bồi dưỡng, đào tạo“ Chỉ huy nổ mìn” và “ Thợ mìn ” có nội dung:  Công  
tác  khoan­n ổ mìn.  Đây là một lĩnh vực kỹ thuật rất đặc biệt với những kiến thức khoa học cơ  
bản, chuyên môn sâu khá phức tạp và đòi hỏi công việc thực hành rất nghiêm ngặt.
Do thời lượng môn học rất ngắn, trình độ chuyên môn cũng như điều kiện công tác của học  
viên có sự khác biệt nhiều nên khó có một Giáo trình nào thỏa mãn được.
Tài liệu này được biên sọan nhằm bổ sung cho các Tài liệu tập huấn, đào tạo hiện có.
Do đó, chúng tôi chỉ giới hạn nội dung trong phương pháp Khai thác mỏ lộ thiên với khóang  
sản là đá xây dựng, puzơlan, … khá phổ biến ở phía Nam.
Trên cơ sở yêu cầu khóa học, chúng tôi lấy “ Chương 8: Công tác khoan lỗ mìn”  và “  
Chương 9: Công tác nổ mìn” trong Cẩm nang Công nghệ và thiết bị mỏ- NXB KH và
KT năm 2006 ( Quyển 1; từ trang 142 đến trang 249 ) và cuốn “Phá vỡ đất đá bằng
phương pháp khoan-nổ mìn” của Nguyễn Đình Ấu-Nhữ Văn Bách- NXB Giáo dục
1998…  làm lý thuyết cơ bản.
Nội dung bài giảng có tính sơ lược, khái quát, gợi mở. Chỉ đi sâu một số vấn đề kỹ thuật hiện  
đang áp dụng phổ biến trong thực tế; các văn bản Pháp luật có liên quan mới ban hành và một số  
vấn đề an tòan, môi trường. Bổ sung bằng hinh ảnh, video clip công tác nạp nổ mìn thực tế.
Với kinh nghiệm trên 25 năm giảng dạy, đào tạo các bậc học tại chức; bồi dưỡng cán bộ trong  
ngành mỏ và trực tiếp làm việc tại các đơn vị khai thác mỏ, được sự hỗ trợ của các Thầy, các bạn  
đồng nghiệp, các doanh nghiệp mỏ…nên chúng tôi cố gắng lựa chọn các kiến thức, thông tin mới  
cặp nhật bám sát với nội dung đề cương.
Trong 10 năm gần đây, chúng tôi đã trực tiếp thiết kế, chỉ  huy và thi công nổ  mìn an tòan,  
hiệu quả  ( kết hợp nghiên cứu, chụp  ảnh, quay Video… ) với số lượng khỏang trên 2.000 tấn  
thuốc nổ tại các tỉnh Đồng Nai; Bình Dương; Bà Rịa­Vũng Tàu; Ninh Thuận; Kiên Giang…Trực  
tiếp tham gia 03 đề tài khoa học cấp Tỉnh về lĩnh vực công nghệ nổ mìn tại Đồng Nai; Bà Rịa­Vũng  
Tàu và một số Hội nghị tòan quốc, Hội thảo về VLNCN  nên cũng có một số kinh nghiệm.
Hy vọng tài liệu này  sẽ gợi mở, định hướng để học viên tìm hiểu thêm qua các tài liệu, sách  
vở, Internet, các hãng chế tạo, nhà cung cấp vật liệu, thiết bị, dịch vụ có liên quan. 
Chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót cũng như không thể đáp ứng hết các yêu  
cầu của học viên.

Giảng viên: Việt Tri

T.P Hồ Chí Minh -4/2011

Trang 1/106

MỘT ...
M T S V N Đ TRONGNG TÁC KHOAN - N MÌN
L i nói đ u
Trong chương trình bi dưỡng, đào to“ Ch huy n mìn” và Th mìn có ni dung: Công
tác khoan-n mìn. Đây là mt lĩnh vc k thut rt đặc bit vi nhng kiến thc khoa hc cơ
b n, chuyên môn sâu khá phc tp và đòi h i công vic thc hành rt nghiêm ngt.
Do thi lượng môn hc rt ngn, trình độ chuyên môn cũng như điu kin công tác c a hc
viên có s khác bit nhiu nên khó có mt Giáo trình nào th a mãn được.
Tài liu này được biên san nhm b sung cho các Tài liu tp hun, đào to hin có.
Do đó, chúng tôi ch gii hn ni dung trong phương pháp Khai thác m l thiên vi khóang
s n là đá xây dng, puzơlan, … khá ph biến phía Nam.
Trên cơ s yêu cu khóa hc, chúng tôi ly Ch ng 8: Công tác khoan l mìnươ và
Ch ng 9: Công tác n mìnươ ” trong C m nang Công ngh và thi t b m - ế NXB KH
KT năm 2006 ( Quy n 1; t trang 142 đ n trang 249 ế ) và cu n “Phá v đ t đá b ng
ph ng pháp khoan-n mìn ươ c a Nguy n Đình u-Nh Văn Bách- NXB Giáo d c
1998 làm lý thuyết cơ b n.
Ni dung bài gi ng có tính sơ lược, khái quát, gi m . Ch đi sâu mt s vn đề k thut hin
đang áp dng ph biến trong thc tế; các văn b n Pháp lut có liên quan mi ban hành và mt s
vn đề an tòan, môi trường. B sung bng hinh nh, video clip công tác np n mìn thc tế.
Vi kinh nghim trên 25 năm gi ng dy, đào to các bc hc ti chc; bi dưỡng cán b trong
ngành m và trc tiếp làm vic ti các đơn v khai thác m , được s h tr c a các Thy, các bn
đồng nghip, các doanh nghip m nên chúng tôi c gng la chn các kiến thc, thông tin mi
cp nht bám sát vi ni dung đề cương.
Trong 10 năm gn đây, chúng tôi đã trc tiếp thiết kế, ch huy và thi công n mìn an tòan,
hiu qu ( kết hp nghiên cu, chp nh, quay Video… ) vi s lượng kh ang trên 2.000 tn
thuc n ti các t nh Đồng Nai; Bình Dương; Bà Ra-Vũng Tàu; Ninh Thun; Kiên Giang…Trc
tiếp tham gia 03 đề tài khoa hc cp T nh v lĩnh vc công ngh n mìn ti Đồng Nai; Bà Ra-Vũng
Tàu và mt s Hi ngh tòan quc, Hi th o v VLNCN nên cũng có mt s kinh nghim.
Hy vng tài liu này s gi m , định hướng đ hc viên tìm hi u thêm qua các tài liu, sách
v , Internet, các hãng chế to, nhà cung cp vt liu, thiết b, dch v có liên quan.
Chc chn s không th tránh kh i nhng thiếu sót cũng như không th đáp ng hết các yêu
cu c a hc viên.
Gi ng viên: Vi t Tri T.P H Chí Minh -4/2011 Trang 1/106
một số cách tính trong khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số cách tính trong khoan nổ mìn - Người đăng: nguyenbang891-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
một số cách tính trong khoan nổ mìn 9 10 249