Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn tập

Được đăng lên bởi hoanghiep031992
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số câu hỏi ôn tập

Công khả dĩ của ngoại lực được sinh ra như thế nào?
+ Là công sinh ra bởi các lực trên các chuyển vị.
+ Là biến dạng khả dĩ do một nguyên nhân bất kỳ gây ra
+ Là công sinh ra bởi các lực trên các chuyển vị và biến dạng khả dĩ do một
nguyên nhân bất kỳ gây r+
+ Tất cả các đáp án đều đúng.
n
Trong công thức tính công khả dĩ ∑ Pik .∆ km + A km = 0 , đại lượng ∆km là gì?
i

+ Là chuyển vị khả dĩ tương ứng với lực Pk
+ Là chuyển vị tương ứng với lực Pk
+ Là lượng dịch chuyển khi cần thiết
+ Là lượng dịch chuyển ban đầu
Công khả dĩ ngoại lực được xác định theo công thức nào sau đây?
+ A km = Pk .∆ km
+ Akm= Pk/∆km
+ Akm= Pk+∆km
+ Akm= Pk-∆km
ng

Vì sao công ngoại lực là công dương?
+ Gây ra các chuyển vị

+ Ngăn cản chuyển vị
+ Gây ra đàn hồi
+ Gây ra biến dạng
Vì sao công nội lực là công âm?
+ Ngăn cản chuyển vị

+ Gây ra các chuyển vị
+ Gây ra đàn hồi
+ Gây ra biến dạng
Công của ngoại lực Ang được chuyển hóa thành dạng nào sau đây?
+ Thế năng biến dạng đàn hồi.
+ Động năng
+ Cơ năng
+ Điện năng
Khi thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thế năng biến dạng đàn hồi được tính
bằng công thức nào sau đây?
n li

N2
dz
+ U = ∑∫
i =1 0 2EF
n li

+U=

n li

+U=

l

n i
M2
Q2
dz
+
η
∑
∑
∫
∫ 2GF dz
i =1 0 2EJ x
i =1 0

M 2z

∑ ∫ 2GJ
i =1 0

dz
p

n li

N2
dz +
+U = ∑ ∫
i =1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz
+
η
∑
∑
∫
∫ 2GF dz
i =1 0 2EJ x
i =1 0

Khi thanh chịu xoắn, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công thức
nào sau đây?
n li

N2
dz
+ U = ∑∫
i =1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz + ∑ ∫ η
dz
+ U = ∑∫
2GF
i =1 0 2EJ x
i =1 0
n li

+U=

M 2z
dz
∑
∫
i =1 0 2GJ p
n li

+U =

N2
∑
∫ dz +
i =1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz
+
η
∑
∑
∫
∫ 2GF dz
i =1 0 2EJ x
i =1 0

Khi thanh chịu uốn, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công thức
nào sau đây?
n li

N2
dz
+ U = ∑∫
i =1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz + ∑ ∫ η
dz
+ U = ∑∫
2GF
i =1 0 2EJ x
i =1 0
n li

M 2z
+ U = ∑∫
dz
i =1 0 2GJ p
n li

N2
dz +
+U = ∑ ∫
i =1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz
+
η
∑
∑
∫
∫ 2GF dz
i =1 0 2EJ x
i =1 0

Khi thanh chịu đồng thời cả kéo (nén), uốn, xoắn thì thế năng biến dạng đàn
hồi được tính bằng công thức nào sau đây?
n li

+U=

N2
∑
∫ dz
i =1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz + ∑ ∫ η
dz
+ U = ∑∫
2GF
i =1 0 2EJ x
i =1 0
n li

+U=

M 2z
dz
∑
∫
i =1 0 2GJ p
n li

N2
dz +
+U = ∑ ∫
i =1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz
+
η
∑
∑
∫
∫ 2GF dz
i =1 0 2EJ x
i =1 0

Chuyển vị của hệ thanh được xác định theo cách nào sau đây?
+ XuÊt ph¸t tõ nguyªn lý b¶o toµn n¨ng l−îng

+ X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ theo thÕ n¨ng biÕn d¹ng ®...
Mt s câu hi ôn tp
Công kh dĩ ca ngoi lc được sinh ra như thế nào?
+ Là công sinh ra bi các lc trên các chuyn v.
+ Là biến dng kh dĩ do mt nguyên nhân bt k gây ra
+ Là công sinh ra bi các lc trên các chuyn v và biến dng kh dĩ do mt
nguyên nhân bt k gây r+
+ Tt c các đáp án đu đúng.
Trong công thc tính công kh dĩ
n
ik km km
i
P . A 0
+ =
, đại lượng
km
là gì?
+ Là chuyn v kh dĩ tương ng vi lc P
k
+ Là chuyn v tương ng vi lc P
k
+ Là lượng dch chuyn khi cn thiết
+ Là lượng dch chuyn ban đầu
Công kh dĩ ngoi lc được xác định theo công thc nào sau đây?
+
ng
km k km
A P .
=
+ A
km
= P
k
/
km
+ A
km
= P
k
+
km
+ A
km
= P
k
-
Vì sao công ngoi lc là công dương?
+
Gây ra các chuyn v
+ Ngăn cn chuyn v
+ Gây ra đàn hi
+ Gây ra biến dng
Vì sao công ni lc là công âm?
+
Ngăn cn chuyn v
+ Gây ra các chuyn v
+ Gây ra đàn hi
+ Gây ra biến dng
Công ca ngoi lc A
ng
được chuyn hóa thành dng nào sau đây?
+ Thế năng biến dng đàn hi.
+ Động năng
+ Cơ năng
+ Đin năng
Khi thanh chu kéo (nén) đúng tâm, thế năng biến dng đàn hi được tính
bng công thc nào sau đây?
+
U =
i
l
2
n
i 1
0
N
dz
2EF
=
+ U =
i i
l l
2 2
n n
i 1 i 1
x
0 0
M Q
dz dz
2EJ 2GF
= =
+ η
+ U =
i
l
2
n
z
i 1
p
0
M
dz
2GJ
=
Một số câu hỏi ôn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi ôn tập - Người đăng: hoanghiep031992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn tập 9 10 418