Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BỘT CÁ DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN

Được đăng lên bởi Tuan Do
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hội Nghị Khoa Học &

Phân ban Công nghệ Thực phẩm – Sinh học

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BỘT CÁ DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỨC
ĂN NUÔI THỦY SẢN
Nguyễn Văn Nguyện*, Nguyễn Văn Hảo* và Lê Xuân Hải
*Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II.
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố HCM.
TÓM TẮT
Sự phát triển nhanh chóng của ngành nuôi trồng thủy sản của nước ta trong những năm gần đây và
trong tương lai sẽ đồng thời với việc tăng nhu cầu sử dụng một lượng lớn bột cá để chế biến thức ăn.
Ngày nay, bột cá được xem như là thành phần then chốt, rất quan trọng để làm thức ăn đối với nhiều
lọai vật nuôi thủy sản. Đặc biệt đối với các lòai thủy sản ăn thịt như tôm, cá biển…vv. Các nghiên
cứu cho thấy bột cá có nhiều tính ưu việt như cân đối hàm lượng protein chất lượng cao trong thức ăn,
giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp. Mặt khác, còn giúp giảm thiểu được
sự ô nhiễm của môi trường do cung cấp số lượng thức ăn ít nhưng hiệu quả. Việc nghiên cứu các đặc
tính của bột cá cho phép đánh giá chính xác chất lượng của từng lọai bột cá, làm cơ sở cho việc thiết
lập khẩu phần thức ăn cho vật nuôi thủy sản. Kết quả phân tích của một số loại bột cá có hàm lượng
protein thô từ 55- 65% có ẩm độ từ 7,22%- 10,11% , dung trọng thay đổi từ 0,45 -0,60, béo thô từ
4,92% – 7,89%, tro thô từ 18,25 – 24,23% và chứa hầu hết các acid amin thiết yếu.
ABSTRACT
The rapid growth in the aquaculture in the recent years, and expected for the future in our country are
needed to supplement a large amount of fish meal (FM) for processing feed. Nowadays, FM has been
considered a key and played an important role in setting up a diet for some kinds of fishes. Especially,
for carnivorous like shrimp and some marine fishes. Many researches have showed the benefits in
aquaculture farming, as balanced to achieve optimum protein for optimizing growth and feed
conversion, etc. Moreover, reduce water pollution though more efficient feed use. Studying the
properties of FM help to evaluate exactly the quality and it is the base to establish an optimal diet for
fishes. Some properties of FM ranging from 55% -65% crude protein indicated 7,22%- 10,11%
moisture, bulk density varies among 0,45 -0,6. Containing 4,92%- 7,89% crude lipid, 18,25% 24,23% crude ash and also an excellent source of essential amino acids.
1.GIỚI THIỆU
Bột cá là thành phần quan trọng và có vai trò
thiết yếu đối với vật nuôi nói chung và vật
nuôi thủy sản nói riêng. Cùng với việc nuôi
trồng thủy sản ở nước ta ngày càng tăng và
kèm theo đ...
Hi Ngh Khoa Hc & Phân ban Công ngh Thc phm – Sinh hc
MT S ĐẶC TÍNH CA BT CÁ DÙNG TRONG SN XUT THC
ĂN NUÔI THY SN
Nguyn Văn Nguyn*, Nguyn Văn Ho* và Lê Xuân Hi
*Vin Nghiên Cu Nuôi Trng Thy Sn II.
Trường Đại Hc Bách Khoa Thành Ph HCM.
TÓM TT
S phát trin nhanh chóng ca ngành nuôi trng thy sn ca nước ta trong nhng năm gn đây và
trong tương lai s đồng thi vi vic tăng nhu cu s dng mt lượng ln bt cá để chế biến thc ăn.
Ngày nay, bt cá được xem như là thành phn then cht, rt quan trng để làm thc ăn đối vi nhiu
lai vt nuôi thy sn. Đặc bit đối vi các lòai thy sn ăn tht như tôm, cá bin…vv. Các nghiên
cu cho thy bt cá có nhiu tính ưu vit như cân đối hàm lượng protein cht lượng cao trong thc ăn,
giúp vt nuôi tăng trưởng nhanh, h s chuyn đổi thc ăn thp. Mt khác, còn giúp gim thiu được
s ô nhim ca môi trường do cung cp s lượng thc ăn ít nhưng hiu qu. Vic nghiên cu các đặc
tính ca bt cá cho phép đánh giá chính xác cht lượng ca tng lai bt cá, làm cơ s cho vic thiết
lp khu phn thc ăn cho vt nuôi thy sn. Kết qu phân tích ca mt s loi bt cá có hàm lượng
protein thô t 55- 65% có m độ t 7,22%- 10,11% , dung trng thay đổi t 0,45 -0,60, béo thô t
4,92% – 7,89%, tro thô t 18,25 – 24,23% và cha hu hết các acid amin thiết yếu.
ABSTRACT
The rapid growth in the aquaculture in the recent years, and expected for the future in our country are
needed to supplement a large amount of fish meal (FM) for processing feed. Nowadays, FM has been
considered a key and played an important role in setting up a diet for some kinds of fishes. Especially,
for carnivorous like shrimp and some marine fishes. Many researches have showed the benefits in
aquaculture farming, as balanced to achieve optimum protein for optimizing growth and feed
conversion, etc. Moreover, reduce water pollution though more efficient feed use. Studying the
properties of FM help to evaluate exactly the quality and it is the base to establish an optimal diet for
fishes. Some properties of FM ranging from 55% -65% crude protein indicated 7,22%- 10,11%
moisture, bulk density varies among 0,45 -0,6. Containing 4,92%- 7,89% crude lipid, 18,25% -
24,23% crude ash and also an excellent source of essential amino acids.
1.GII THIU
Bt cá là thành phn quan trng và có vai trò
thiết yếu đối vi vt nuôi nói chung và vt
nuôi thy sn nói riêng. Cùng vi vic nuôi
trng thy sn nước ta ngày càng tăng và
kèm theo đó là vic tăng lượng bt cá dùng để
sn xut thc ăn nuôi thy sn. Do bt cá là
ngun cung cp protein có giá tr cao và tính
ưu vit ni tri so vi các ngun cung cp
protein khác. Vì vy vic nghiên cu các đặc
tính ca nguyên liu bt cá là nn tng cho
vic la chn nguyên liu bt cá và xây dng
khu phn trong sn xut thc ăn nuôi thy
sn.
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CU:
2.1Nguyên liu dùng cho nghiên cu:
Nguyên liu dùng cho nghiên cu là bt cá
trong và ngòai nước có thành phn protein t
55%- 65% protein. Ngòai ra còn có mt s bt
thy sn khác như bt đầu v tôm, bt ruc,
bt gan mc. Tiến hành ly mu t các nhà
máy sn xut bt cá trong nước Vũng Tàu,
Kiên Giang và Cà Mau. Mu đối vi hàng
nhp là các loi bt cá ph biến đang được s
dng trên th trường hin nay như bt cá Peru
65% protein và Malaysia 60% protein.
Trang
1
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BỘT CÁ DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN - Trang 2
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BỘT CÁ DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN - Người đăng: Tuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BỘT CÁ DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN 9 10 463