Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng bài tập kỹ thuật nhiệt cơ bản

Được đăng lên bởi dinhcuongvnn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn bµi tËp luyÖn tËp
Bµi 1. Mét b×nh chøa 1kg kh«ng khÝ, nhiÖt ®é trong b×nh lµ 27 0C, ¸p suÊt tuyÖt ®èi 3 bar ®îc ®èt nãng
®¼ng ¸p ®Õn 1270C.
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. TÝnh thÓ tÝch ë tr¹ng th¸i cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch cña qu¸ tr×nh ®èt nãng (Coi
kilomol cña kh«ng khÝ  =29)
Bµi 2. Mét b×nh cã thÓ tÝch 0.32 m3 chøa N2 , cã ¸p suÊt tuyÖt ®èi 8 bar vµ nhiÖt ®é 570C, sau khi tiÕn hµnh
mét qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch nhiÖt ®é t¨ng lªn 1470C
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. X¸c ®Þnh khèi lîng cña N2 vµ ¸p suÊt cuèi cïng
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch vµ c«ng thay ®æi kü thuËt.
Bµi 3. Mét xilanh cña ®éng c¬ §iªzen cã ®êng kÝnh 72 mm chøa kh«ng khÝ cã thÓ tÝch 0.012m 3 , ¸p suÊt 4
bar, nhiÖt ®é 170C. Gi¶ sö kh«ng khÝ ë trong xilanh nhËn nhiÖt trong ®iÒu kiÖn ®¼ng tÝch vµ nhiÖt ®é cña
cña kh«ng khÝ t¨ng lªn 3270C. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn mÆt pitt«ng, khèi lîng cña kh«ng khÝ cã trong
xilanh, nhiÖt lîng cÊp, lîng biÕn ®æi néi n¨ng.
Bµi 4. Cã 1kg khÝ ¤xy , nhiÖt ®é lµ 37 0C, ¸p suÊt tuyÖt ®èi 8at, tiÕn hµnh qóa tr×nh ®¼ng nhiÖt thÓ tÝch t¨ng
lªn 2,5 lÇn thÓ tÝch ban ®Çu.
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n ë tr¹ng th¸i cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch, c«ng kü thuËt.
Bµi 5. Cã 2kg khÝ H2, d·n në ®o¹n nhiÖt tõ nhiÖt ®é 1270C, ¸p suÊt tuyÖt ®èi 12at ®Õn ¸p suÊt 2 at
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n ë tr¹ng th¸i cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch, c«ng kü thuËt.
Bµi 6. Mét xilanh chøa kh«ng khÝ cã thÓ tÝch 2,48m 3 , ¸p suÊt 1 bar, nhiÖt ®é 150C. Khi khèi bÞ nÐn ®o¹n
nhiÖt nhËn ®îc mét lîng c«ng thay ®æi thÓ tÝch lµ 471KJ. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é, thÓ tÝch cuèi, lîng thay ®æi
néi n¨ng vµ Entanpi.
Bµi 7. Mét khèi khÝ H2 cã ¸p suÊt ban ®Çu 80at, nhiÖt ®é 137 0C lu ®éng qua èng t¨ng tèc nhá dÇn vµo m«i
trêng cã ¸p suÊt 20 at. H·y x¸c ®Þnh tèc ®é vµ lu lîng cña dßng H2, cho biÕt ®êng kÝnh cña èng t¹i cöa ra
lµ 20mm.
Bµi 8. Cho mét m¸y nÐn mét cÊp lý tëng lµm viÖc nh sau: kh«ng khÝ cã ¸p suÊt 1at , nhiÖt ®é 300K ®îc
hót vµo ®Çy xilanh cã lu lîng 100m3/h, sau ®ã nÐn víi qu¸ tr×nh nÐn ®a biÕn cã n=1,2 ®Õn ¸p suÊt 8 at, råi
®îc ®Èy toµn bé vµo b×nh chøa.
BiÓu diÔn c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc trªn ®å thÞ p-v vµ x¸c ®Þnh c«ng suÊt lý tëng cña m¸y nÐn.
TÝnh lîng níc cÇn ®Ó lµm m¸t kh«ng khÝ...
PhÇn bµi tËp luyÖn tËp
Bµi 1. Mét b×nh chøa 1kg kh«ng khÝ, nhiÖt ®é trong b×nh 27
0
C, ¸p suÊt tuyÖt ®èi 3 bar ®îc ®èt nãng
®¼ng ¸p ®Õn 127
0
C.
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. TÝnh thÓ tÝch ë tr¹ng th¸i cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, ng thay ®æi thÓ tÝch cña qu¸ tr×nh ®èt nãng (Coi
kilomol cña kh«ng khÝ =29)
Bµi 2. Mét b×nh cã thÓ tÝch 0.32 m
3
chøa N
2
, cã ¸p suÊt tuyÖt ®èi 8 bar vµ nhiÖt ®é 57
0
C, sau khi tiÕn hµnh
mét qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch nhiÖt ®é t¨ng lªn 147
0
C
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. X¸c ®Þnh khèi lîng cña N
2
vµ ¸p suÊt cuèi cïng
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch vµ c«ng thay ®æi kü thuËt.
Bµi 3. Mét xilanh cña ®éng c¬ §iªzen cã ®êng kÝnh 72 mm chøa kh«ng khÝ cã thÓ tÝch 0.012m
3
, ¸p suÊt 4
bar, nhiÖt ®é 17
0
C. Gi¶ kh«ng khÝ ë trong xilanh nhËn nhiÖt trong ®iÒu kiÖn ®¼ng tÝch nhiÖt ®é cña
cña kh«ng khÝ t¨ng lªn 327
0
C. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn mÆt pitt«ng, khèi lîng cña kh«ng khÝ trong
xilanh, nhiÖt lîng cÊp, lîng biÕn ®æi néi n¨ng.
Bµi 4. Cã 1kg khÝ ¤xy , nhiÖt ®é lµ 37
0
C, ¸p suÊt tuyÖt ®èi 8at, tiÕn hµnh qóa tr×nh ®¼ng nhiÖt thÓ tÝch t¨ng
lªn 2,5 lÇn thÓ tÝch ban ®Çu.
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n ë tr¹ng th¸i cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch, c«ng kü thuËt.
Bµi 5. Cã 2kg khÝ H
2
, d·n në ®o¹n nhiÖt tõ nhiÖt ®é 127
0
C, ¸p suÊt tuyÖt ®èi 12at ®Õn ¸p suÊt 2 at
1. BiÓu diÔn qu¸ tr×nh trªn ®å thÞ p-v
2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n ë tr¹ng th¸i cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
3. X¸c ®Þnh nhiÖt lîng, biÕn ®æi néi n¨ng, c«ng thay ®æi thÓ tÝch, c«ng kü thuËt.
Bµi 6. Mét xilanh chøa kh«ng khÝ thÓ tÝch 2,48m
3
, ¸p suÊt 1 bar, nhiÖt ®é 15
0
C. Khi khèi nÐn ®o¹n
nhiÖt nhËn ®îc métng c«ng thay ®æi thÓ tÝch 471KJ. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é, t tÝch cuèi, lîng thay ®æi
néi n¨ng vµ Entanpi.
Bµi 7. Mét khèi khÝ H
2
cã ¸p suÊt ban ®Çu 80at, nhiÖt ®é 137
0
C lu ®éng qua èng t¨ng tèc nhá dÇn vµo m«i
trêng¸p suÊt 20 at. y x¸c ®Þnh tèc ®é vµ lu lîng cña dßng H
2
, cho biÕt ®êng kÝnh cña èng t¹i cöa ra
lµ 20mm.
Bµi 8. Cho mét m¸y nÐn mét cÊp tëng lµm viÖc nh sau: kh«ng khÝ ¸p suÊt 1at , nhiÖt ®é 300K ®îc
hót vµo ®Çy xilanh cã lu lîng 100m
3
/h, sau ®ã nÐn víi qu¸ tr×nh nÐn ®a biÕn cã n=1,2 ®Õn ¸p suÊt 8 at, råi
®îc ®Èy toµn bé vµo b×nh chøa.
BiÓu diÔn c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc trªn ®å thÞ p-v vµ x¸c ®Þnh c«ng suÊt lý tëng cña m¸y nÐn.
TÝnh lîng níc cÇn ®Ó lµm m¸t kh«ng khÝ trong qu¸ tr×nh nÐn, cho biÕt nhiÖt dung riªng cña kh«ng
khÝ lµ h»ng sè, cña níc b»ng 4,18kJ/kg.®é vµ nhiÖt ®é cña níc lµm m¸t t¨ng lªn 27
0
C.
BiÕt r»ng: C«ng suÊt lý thuyÕt cña m¸y nÐn ®îc x¸c ®Þnh:
3600
L
N
(L: lµ c«ng lý thuyÕt do m¸y nÐn tiªu
thô trong 1 giê)
Bµi 9. Chu tr×nh Cacn« thuËn nghÞch thuËn chiÒu dïng kh«ng khÝ ®îc tiÕn hµnh trong ph¹m vi nhiÖt ®é
T
max
= 637
0
C, T
min
= 37
0
C vµ ph¹m vi ¸p suÊt P
max
=60 at ; P
min
=1 at (at: atmotphe kü thuËt). H·y x¸c ®Þnh:
a. BiÓu diÔn chu tr×nh trªn ®å thÞ p-v;
b. C¸c th«ng sè c¬ b¶n ë c¸c ®Ønh cña chu tr×nh;
c. NhiÖt lîng trao ®æi gi÷a m«i chÊt víi c¸c nguån nhiÖt;
d. C«ng cña m«i chÊt trong c¶ chu tr×nh;
e. HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh;
f. NÕu tiÕn hµnh chu tr×nh Cacn« ngîc chiÒu trong ph¹m vi th«ng trªn th× lµm l¹nh
sè lµm nãng cña chu tr×nh b»ng bao nhiªu?
Bµi 10. Chu tr×nh ®éng c¬ ®èt trong cÊp nhiÖt ®¼ng tÝch, m«i chÊt lµ 2 nguyªn tö cã R=300 J/kg.®é. Trong
chu tr×nh ¸p suÊt thÊp nhÊt lµ 1atm«tphe kü thuËt, nhiÖt ®é thÊp nhÊt lµ 37
0
C , tû sè nÐn 9 vµ tû sè t¨ng ¸p
khi cÊp nhiÖt 4.
a. BiÓu diÔn chu tr×nh trªn ®å thÞ P-V
b. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña tr¹ng th¸i ë c¸c ®Ønh cña chu tr×nh
c. NhiÖt lîng trao ®æi gi÷a m«i chÊt víi c¸c nguån; c«ng vµ hiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh;
d. VÏ chu tr×nh Cacn« trong cïng ph¹m vi nhiÖt ®é nguån nhiÖt vµ so s¸nh hiÖu suÊt nhiÖt.
Bµi 11. Chu tr×nh ®éng c¬ ®èt trong cÊp nhiÖt hçn hîp, m«i chÊt lµ kh«ng khÝ. Trong chu tr×nh ¸p suÊt thÊp
nhÊt lµ 1bar nhiÖt ®é 300K (chÝnh ¸p suÊt nhiÖt ®é khi n¹p), nÐn 12, ng ¸p khi cÊp
nhiÖt 2 vµ hÖ sè d·n në sím 1,6.
a. BiÓu diÔn chu tr×nh trªn ®å thÞ P-V
b. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña tr¹ng th¸i ë c¸c ®Ønh cña chu tr×nh
1
Một số dạng bài tập kỹ thuật nhiệt cơ bản - Trang 2
Một số dạng bài tập kỹ thuật nhiệt cơ bản - Người đăng: dinhcuongvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số dạng bài tập kỹ thuật nhiệt cơ bản 9 10 795