Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Được đăng lên bởi Phan Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Vật lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Truyền tải điện năng.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng “Bài 8. Một số dạng toán trọng tâm về truyền tải điện năng
(P1) “ thuộc khóa học LTĐH KIT-3 : Môn Vật lí(Thầy Đặng Việt Hùng) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến
thức phần “Bài 8. Một số dạng toán trọng tâm về truyền tải điện năng (P1)”, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài
liệu này.

I. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
 Công suất cần truyền tải: P  UI cos  là công suất cần truyền đi, U là điện áp tại nơi truyền đi, I là cường độ
dòng điện trên dây dẫn truyền tải, cos  là hệ số công suất .
2

 P 
P2 R
R

 I 2 R (Công suất tỏa nhiệt
 Công suất hao phí P dưới dạng tỏa nhiệt: P  I R  

2
U
cos



U cos  
2

cũng chính là công suất hao phí trên đường dây)
Trong đó:

+ Điện trở của dây dẫn R  

l
 .
S

+   .m là điện trở suất của dây dẫn
+ l  m là chiều dài dây

 

+ S m 2 là tiết diện của dây dẫn.
2

 P 
 Phần công suất có ích truyền tới nơi tiêu thụ là: PCo  P  P  P  
 R
 U cos  
P
P  P
P
 Hiệu suất của quá trình truyền tải là: H  Co 
 1
P
P
P

 Các làm giảm hao phí
 Phương án 1: giảm R
 Phương án 2: tăng U
II. MÁY BIẾN ÁP
1. Khái niệm
Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần số của nó.
2. Cấu tạo
 Gồm có hai cuộn dây: cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N 2 vòng. Lõi biến áp
gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau để tránh dòng Fu-cô và tăng cường từ
thông qua mạch.
 Số vòng dây ở hai cuộn phải khác nhau, tuỳ thuộc nhiệm vụ của máy mà có thể N1  N 2
hoặc ngược lại.
 Cuộn sơ cấp nối với mạch điện xoay chiều còn cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ điện.
3. Nguyên tắc hoạt động
Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
III. CÁC CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG ĐỂ GIẢI TOÁN

Hình 1

 E1  U1
 E2  U 2
U
I
N
 H  100% (Bỏ qua hao phí dòng Fucô),  cos φ 2  1  1  2  1
U 2 I1 N 2
 Cuộm dây cuộn sơ cấp và thứ cấp thuần cảm thì 

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Luyện thi đại học KIT-3: Môn Vật lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Truyền tải điện năng.

 N1 U L1


 Cuộm dây cuộn sơ cấp có điên trở trong r1 thì  N 2 U 2
U 2  U 2  U 2
L1
r1
 1
 Cuộn dây cuộn sơ cấp có điên trở trong r1 và cuộn thứ cấp có điên trở t...
Luyện thi đại hc KIT-3: Môn Vt lí ( Thy Đặng Vit Hùng)
Truyn ti điện năng.
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. TRUYN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
Công sut cn truyn ti:
cosP UI
công sut cn truyền đi, U điện áp tại nơi truyền đi, I cường độ
dòng điện trên dây dn truyn ti,
cos
là h s công sut .
Công sut hao phí
P
dưới dng ta nhit:
(Công sut ta nhit
cũng chính là công suất hao phí trên đưng dây)
Trong đó: + Đin tr ca dây dn
l
R
S

.
+
.m
là điện tr sut ca dây dn
+
lm
là chiu dài dây
+
2
Sm
là tiết din ca dây dn.
Phn công sut có ích truyn tới nơi tiêu thụ là:
2
cos
Co
P
P P P P R
U



Hiu sut ca quá trình truyn ti là:
1
Co
P
P P P
H
P P P
Các làm gim hao phí
Phương án 1: giảm R
Phương án 2: tăng U
II. MÁY BIN ÁP
1. Khái nim
Là nhng thiết b có kh ng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tn s ca nó.
2. Cu to
Gm có hai cun dây: cuộn sơ cấp có
1
N
vòng và cun th cp có
2
N
vòng. Lõi biến áp
gm nhiu st mỏng ghép cách điện với nhau để tránh dòng Fu-tăng cường t
thông qua mch.
S vòng dây hai cun phi khác nhau, tu thuc nhim v ca máy mà có th
12
NN
hoặc ngược li.
Cuộn sơ cấp ni vi mạch điện xoay chiu còn cun th cp ni vi ti tiêu th đin.
3. Nguyên tc hoạt đng
Nguyên tc hoạt động ca máy biến áp da vào hiện tượng cm ứng điện t.
III. CÁC CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG ĐỂ GII TOÁN
Cum dây cuộn sơ cấp và th cp thun cm thì
11
22
EU
EU
100%H
(B qua hao phí dòng Fucô),
1 2 1
2
2 1 2
cosφ1
U I N
U I N
MT S DNG TOÁN TRNG TÂM V TRUYN TẢI ĐIỆN NĂNG
(TÀI LIU BÀI GING)
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIT HÙNG
Đây tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng Bài 8. Mt s dng toán trng tâm v truyn ti điện năng
(P1) thuc khóa hc LTĐH KIT-3 : Môn Vt lí(Thầy Đặng Vit Hùng) tại website Hocmai.vn. Để th nm vng kiến
thc phần Bài 8. Mt s dng toán trng tâm v truyn tải điện ng (P1)”, Bạn cn kết hp theo dõi bài ging vi tài
liu này.
Hình 1
MỘT SỐ DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) - Trang 2
MỘT SỐ DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) - Người đăng: Phan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỘT SỐ DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) 9 10 338