Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NGĂN NGỪA SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Các báo cáo chung

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN NGĂN NGỪA SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP
Phạm Hữu Nhân, Nguyễn Sỹ Chương, Phan Nam Thanh,
Hồng Mạnh Quang, Nguyễn Trường Hải, Nguyễn Sỹ Huy Cường
Công ty Thí nghiệm điện miền Nam - Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Tóm tắt: Thí nghiệm chẩn đoán hư hỏng thiết bị điện đóng vai trò quan trọng trong
lĩnh vực thí nghiệm cao áp. Với dữ liệu đo được, có thể đánh giá được chính xác tình
trạng của cách điện trong các thiết bị như: Cáp lực, máy phát, máy biến áp… Tuy
nhiên,hiện nay tại Việt Nam, lĩnh vực này chưa được phát triển mạnh. Nhóm nghiên
cứu đã tìm hiểu và đề xuất một số giải pháp kết hợp hữu hiệu như: phương pháp
phân tích DGA, phương pháp đo phóng điện cục bộ, phương pháp phân tích đáp ứng
tần số, thí nghiệm cao áp sử dụng kháng nối tiếp và biến đổi tần số. Trên cơ sở nghiên
cứu và kết quả thu được ban đầu, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp triển khai áp
dụng ứng dụng các thiết bị chẩn đoán vào công tác chẩn đoán ngăn ngừa hư hỏng
MBA.
1. TỔNG QUAN
1.1. Hiện trạng vận hành và nhu cầu thực tế
Theo truyền thống từ trước đến nay, Phương pháp phổ biến để theo dõi phóng điện cục bộ là
phân tích hàm lượng khí hòa tan (DGA- Dissolved Gas Analysis) trong dầu cách điện.
Phương pháp này phân tích các loại khí sinh ra trong quá trình vận hành máy biến áp (MBA).
Từ đó có thể phát hiện các hư hỏng bên trong MBA như: phóng điện cục bộ, quá nhiệt,…
Ưu điểm của phương pháp này là: dự báo được khuynh hướng phát triển của phóng điện.
Nhược điểm là: Chỉ dựa vào phương pháp DGA, thì không đủ cơ sở để đưa MBA ra khỏi Vận
hành, không xác định được vị trí khuyết tật trong nội bộ thiết bị.
Vì vậy, phương pháp DGA không phải là phương pháp tối ưu và duy nhất. Cần kết hợp các
phương pháp chẩn đoán:
 Phóng điện cục bộ (PD/electric, PD/UHF-Ultra High Frequency, PD/Acoustic).
Phân tích đáp ứng tần số (FRA: Frequency Respond Analysis).
1.2. Đặt vấn đề

13

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2014
Do yêu cầu về chất lượng điện cung cấp ngày càng cao.
Công nghệ mới trên thế giới về lĩnh vực chẩn đoán hư hỏng thiết bị trên hệ thống điện ngày
càng phát triển.
Tầm quan trọng của máy biến áp:
 Khi hư hỏng sẽ làm gián đoạn thời gian cung cấp điện, thiệt hại lớn về kinh tế.
Phóng điện cục bộ là một trong các nguyên nhân gây hư hỏng MBA, mà hiện nay hầu như chưa
kiểm soát được.
Ðể giảm thiểu các sự cố MBA, việc kiểm tra và chẩn đoán tình trạng cách điện trong MBA là
rất cần thiết
Tại EVN, việc quản lý và đánh giá c...
A. Các báo cáo chung
13
MT S GII PHÁP TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIM
CHẨN ĐOÁN NGĂN NGỪA S C MÁY BIN ÁP
Phm Hu Nhân, Nguyn S Chương, Phan Nam Thanh,
Hng Mnh Quang, Nguyễn Trường Hi, Nguyn S Huy Cường
Công ty Thí nghiệm điện min Nam - Tng Công ty Điện lc min Nam
Tóm tt: Thí nghim chẩn đoán hỏng thiết b điện đóng vai trò quan trọng trong
lĩnh vực thí nghim cao áp. Vi d liệu đo được, th đánh giá được chính xác tình
trng của cách đin trong các thiết b như: Cáp lực, máy phát, máy biến áp… Tuy
nhiên,hin nay ti Vit Nam, lĩnh vực này chưa được phát trin mnh. Nhóm nghiên
cứu đã tìm hiểu đ xut mt s gii pháp kết hp hu hiệu như: phương pháp
phân tích DGA, phương pháp đo phóng điện cc bộ, phương pháp phân tích đáp ng
tn s, thí nghim cao áp s dng kháng ni tiếp và biến đổi tn số. Trên cơ sở nghiên
cu và kết qu thu được ban đầu, nhóm tác gi đã đề xut các gii pháp trin khai áp
dng ng dng c thiết b chẩn đoán vào công tác chẩn đoán ngăn ngừa hng
MBA.
1. TNG QUAN
1.1. Hin trng vn hành và nhu cu thc tế
Theo truyn thng t trước đến nay, Phương pháp phổ biến để theo dõi phóng đin cc b là
phân tích hàm lượng khí hòa tan (DGA- Dissolved Gas Analysis) trong dầu cách điện.
Phương pháp này phân tích các loại ksinh ra trong quá trình vn hành máy biến áp (MBA).
T đó có thể phát hiện các hư hỏng bên trong MBA như: phóng điện cc b, quá nhit,
Ưu điểm của phương pháp này là: dự báo được khuynh hướng phát trin ca phóng điện.
Nhược đim là: Ch da vào phương pháp DGA, thì không đủ sở để đưa MBA ra khỏi Vn
hành, không xác định được v trí khuyết tt trong ni b thiết b.
vậy, phương pháp DGA không phải phương pháp tối ưu duy nhất. Cn kết hp các
phương pháp chẩn đoán:
Phóng điện cục bộ (PD/electric, PD/UHF-Ultra High Frequency, PD/Acoustic).
Phân tích đáp ứng tn s (FRA: Frequency Respond Analysis).
1.2. Đặt vấn đề
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NGĂN NGỪA SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NGĂN NGỪA SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NGĂN NGỪA SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP 9 10 472