Ktl-icon-tai-lieu

Một số tính năng hay của Etabs

Được đăng lên bởi trinhxd87
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Insertion Point
Một tính năng hay của Etabs
Người viết: Nguyễn Phúc Bình An
“Share to be shared, love to be loved”
I. Giới thiệu
Điều trong chúng ta ai cũng biết là Etabs là phần mềm chuyên biệt dành cho nhà cao
tầng, ngoài những tính năng làm cho quá trình mô hình trở nên tiện lợi hơn thì Insertion
Point là một tính năng là cho mô hình làm việc một cách thực hơn. Sau vài lần tiến hành
mô hình công trình thực thì tác giả trở nên say sưa với tính năng này.
-Vấn đề khi mô hình công trình vào các phần mềm đó là khi ta mô hình thì chỉ mô hình
được các cột, dầm mà trục của nó trùng với trục đi qua tâm của cấu kiện đó. Nhưng một
thực tế là đa số các bản vẽ kiến trúc khi đem đi thiết kế đều không đặt như mong muốn
của kỹ sư thiết kế, vả lại khi vì mục đích phục vụ cho kiến trúc thì các cột thay đổi tiết
diện theo số tầng thì lại này lệch về một phía mà không nằm đúng tâm.
-Sẽ có ý kiến đưa ra là ta nên định lại trục của cột để khi khai báo hệ trục thì trục cột
trùng với trục của lưới. Vấn đề gặp phải là chúng ta sẽ tốn thời gian tính toán các hệ trục
lại, nếu công trình phức tạp thì ý kiến này hoàn toàn thất bại.
-Sẽ có ý kiến đưa ra thêm là ta sẽ Move cấu kiện đi sau khi đã mô hình, việc này sẽ thất
bại vì khi bạn Move cấu kiện đi thì trục đi qua tâm của cấu kiện cũng dịch chuyển đi
theo, sẽ không có bất kỳ liên kết nào giữa các cấu kiện nếu các điểm nút đó không hoàn
toàn trùng khớp với nhau. Vả lại việc này sẽ làm cho cấu kiện lệch ra khỏi hẳn lưới trục,
khi đó bạn thực hiện công tác view trục thì cấu kiện đó ko xuất hiện.
…….
=>vậy tại sao không sử dụng tính năng Insertion Point có sẵn trong Etabs để mọi việc trở
nên dễ dàng hơn.
II. Insertion Point:
-Mục đích: khai báo vị trí liên kết giữa các đối tượng đường. Theo mặc định khi khai báo
thì vị trí liên kết đặt tại trọng tâm của tiết diện cột và tâm mặt trên của tiết diện dầm.
Việc khai báo Insertion Point sẽ cho phép chúng ta khai báo chính xác vị trí của các liên
kết.
-Thao tác: chọn các đối tượng cần khai báo liên kết, sau đó
chọn Assign > Frane/line > Insertion point. Sau đó hộp thoại
Frame Insertion Point xuất hiện.
Cardinal Point: chọn điểm chuẩn, Etabs cung cấp ta 11
điểm chuẩn. Khi ta chọn điểm nào đó, thì có nghĩa điểm đó
sẽ dời về ngay vị trí liên kết ta khai báo ban đầu, mà cụ thể
khi ta khai báo tại lưới tọa độ thì điểm chuẩn ta chọn sẽ dịch
chuyển về ngay điểm lưới đó.

Frame joint Offsets From Cardinal point: vị trí 2 đầu liên kết tại 2 đầu so với điểm
chuẩn đã được chọn trong Hệ tọa độ tổng th...
Insertion Point
Mt tính năng hay ca Etabs
Người viết: Nguyn Phúc Bình An
“Share to be shared, love to be loved”
I. Gii thiu
Điu trong chúng ta ai cũng biết là Etabs là phn mm chuyên bit dành cho nhà cao
tng, ngoài nhng tính năng làm cho quá trình mô hình tr nên tin li hơn thì Insertion
Point là mt tính năng là cho mô hình làm vic mt cách thc hơn. Sau vài ln tiến hành
mô hình công trình thc thì tác gi tr nên say sưa vi tính năng này.
-Vn đề khi mô hình công trình vào các phn mm đó là khi ta mô hình thì ch mô hình
được các ct, dm mà trc ca nó trùng vi trc đi qua tâm ca cu kin đó. Nhưng mt
thc tếđa s các bn v kiến trúc khi đem đi thiết kế đều không đặt như mong mun
ca k sư thiết kế, v li khi vì mc đích phc v cho kiến trúc thì các ct thay đổi tiết
din theo s tng thì li này lch v mt phía mà không nm đúng tâm.
-S có ý kiến đưa ra là ta nên định li trc ca ct để khi khai báo h
trc thì trc ct
trùng vi trc ca lưới. Vn đề gp phi là chúng ta s tn thi gian tính toán các h trc
li, nếu công trình phc tp thì ý kiến này hoàn toàn tht bi.
-S có ý kiến đưa ra thêm là ta s Move cu kin đi sau khi đã mô hình, vic này s tht
bi vì khi bn Move cu kin đi thì trc đi qua tâm ca cu kin cũng dch chuyn đi
theo, s không có bt k liên kết nào gia các cu kin nếu các đim nút đó không hoàn
toàn trùng khp vi nhau. V li vic này s làm cho cu kin lch ra khi hn lưới trc,
khi đó bn thc hin công tác view trc thì cu kin đó ko xut hin.
…….
=>vy ti sao không s dng tính năng Insertion Point có sn trong Etabs để mi vic tr
nên d dàng hơn.
II. Insertion Point:
-Mc đích
: khai báo v trí liên kết gia các đối tượng đường. Theo mc định khi khai báo
thì v trí liên kết đặt ti trng tâm ca tiết din ct và tâm mt trên ca tiết din dm.
Vic khai báo Insertion Point s cho phép chúng ta khai báo chính xác v trí ca các liên
kết.
-Thao tác: chn các đối tượng cn khai báo liên kết, sau đó
chn Assign > Frane/line > Insertion point. Sau đó hp thoi
Frame Insertion Point xut hin.
Cardinal Point: chn đim chun, Etabs cung cp ta 11
đim chun. Khi ta chn đim nào đó, thì có nghĩa đim đó
s di v ngay v trí liên kết ta khai báo ban đầu, mà c th
khi ta khai báo ti lưới ta độ thì đim chun ta chn s dch
chuyn v ngay đim lưới đó.
Một số tính năng hay của Etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số tính năng hay của Etabs - Người đăng: trinhxd87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số tính năng hay của Etabs 9 10 466