Ktl-icon-tai-lieu

một số vấn đề thiết kế móng cọc

Được đăng lên bởi newlight1994-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số vấn đề thiết kế móng
cọc của nhà cao tầng
Sự phát triển của kỹ thuật làm cọc đã sản sinh không ngừng các kiểu cọc mới,
điều đó đã mở ra cho việc thiết kế móng cọc nhà cao tầng một địa bàn rộng rãi,
khiến cho người thiết kế có thể lựa chọn được những loại cọc có tính năng kỹ
thuật tốt hơn, lợi ích kinh tế cao hơn.

1. Nguyên tắc lựa chọn cọc
(1) Điệu kiện địa chất
Đây thường là nhân tố phải xem xét đầu tiên, cũng là vấn đề tương đối phức tạp.
Nguyên tắc chung có 2 điều:
Thứ nhất: Loại cọc được lựa chọn phải kinh tế, hữu hiệu nhất trong điều kiện địa
chất cụ thể, phù hợp với yêu cầu của kết cấu bên trên (chịu lực và lún), tức là tính
tiên tiến;
Thứ hai: Loại cọc được lựa chọn có thể thi công được trong điều kiện địa chất và
môi trường ấy, tức là tính khả thi.
Lấy ví dụ: Khi đá gốc hoặc tầng đá cuội sỏi rắn chắc không nằm sâu quá, trước
tiên xét đến cọc chống, để phát huy hết tiềm năng chịu lực ở đầu cọc (tầng chịu
lực) thì phải chọn loại cọc có đường kính lớn, cường độ cao, tin cậy về chất lượng
(đặc biệt là với móng cọc, cột), lại có thể làm sạch đáy lỗ, ngàm vào đá. Nếu như
tải trọng công trình không lớn lắm hoặc không tập trung (cự ly cột tương đối nhỏ),
cũng có thể lợi dụng tầng trầm tích làm tầng chịu lực, từ đó lựa chọn loại cọc có
đường kính nhỏ hơn.
Khi nham gốc nằm ở rất sâu (ví dụ trên 100m) thì chỉ có thể tính tới cọc ma sát,
nhưng nhất thiết phải làm cho cọc được chống tốt vào tầng chịu lực có đủ tính
năng và độ dày (tầng cát chặt vừa trở lên hoặc đất sét rắn), để bảo đảm cho nhà cao
1

tầng không bị lún quá lớn. Khi đó, loại cọc để lụa chọn tương đối nhiều, tầng đất
có thể làm tầng chịu lực cho móng cọc cũng không phải chỉ là một, khi lựa chọn
loai cọc phải chú ý mấy vấn đề sau đây: Khi cọc phải xuyên qua tầng đất cát có độ
dày khá lớn, phải phán đoán được khả năng xuyên vào của cọc đóng hoặc hiệu quả
giữ thành khi làm lỗ sâu, phải xem xét đến năng lực thi công cọc khoan nhồi hoặc
khả năng xuyên và cường độ của thân cọc đóng; nếu tầng chịu lực tốt có đủ độ dầy
mà lại ở không sâu quá (tầng cát chặt vừa hoặc đất sét dẻo rắn) thì có thể xem xét
dùng cọc ngắn hoặc cọc mở rộng đáy.
(2) Đặc điểm kết cấu
Hình thức kết cấu, bước cột ở tầng trệt (gian rộng), mối quan hệ tầng cao thấp,
cùng với độ cứng và tải trọng của nhà cao tầng đều phải được xem xét rất kỹ khi
lựa chọn loại cọc. Ví dụ, Đại Lầu ô tô Đông Phong ở Thâm Quyến, nhà chính có
một tầng ngầm, 17 tầng trên mặt đất, kết cấu khung - tường lực cắt bằng bê tông
cốt thép đổ tại chỗ, nhà vây ...
Mt s vn đề thiết kế móng
cc ca nhà cao tng
S phát trin ca k thut làm cc đã sn sinh không ngng các kiu cc mi,
điu đó đã m ra cho vic thiết kế móng cc nhà cao tng mt địa bàn rng rãi,
khiến cho người thiết kế có th la chn được nhng loi cc có tính năng k
thut tt hơn, li ích kinh tế cao hơn.
1. Nguyên tc la chn cc
(1) Điu kin địa cht
Đây thường là nhân t phi xem xét đầu tiên, cũng là vn đề tương đối phc tp.
Nguyên tc chung có 2 điu:
Th nht: Loi cc được la chn phi kinh tế, hu hiu nht trong điu kin địa
cht c th, phù hp vi yêu cu ca kết cu bên trên (chu lc và lún), tc là tính
tiên tiến;
Th hai: Loi cc được la chn có th thi công được trong điu kin địa cht và
môi trường y, tc là tính kh thi.
Ly ví d: Khi đá gc hoc tng đá cui si rn chc không nm sâu quá, trước
tiên xét đến cc chng, để phát huy hết tim năng chu lc đầu cc (tng chu
lc) thì phi chn loi cc có đường kính ln, cường độ cao, tin cy v cht lượng
(đặc bit là vi móng cc, ct), li có th làm sch đáy l, ngàm vào đá. Nếu như
ti trng công trình không ln lm hoc không tp trung (c ly ct tương đối nh),
cũng có th li dng tng trm tích làm tng chu lc, t đó la chn loi cc có
đường kính nh hơn.
Khi nham gc nm rt sâu (ví d trên 100m) thì ch có th tính ti cc ma sát,
nhưng nht thiết phi làm cho cc được chng tt vào tng chu lc có đủ tính
năng và độ dày (tng cát cht va tr lên hoc đất sét rn), để bo đảm cho nhà cao
1
một số vấn đề thiết kế móng cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số vấn đề thiết kế móng cọc - Người đăng: newlight1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
một số vấn đề thiết kế móng cọc 9 10 758