Ktl-icon-tai-lieu

moter

Được đăng lên bởi Mynghe Daknong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài: Mô tơ!
1. Giới thiệu

1. Introduction to How Electric Motors

2. Bên trong mô tơ

Work

3. Mô tơ trong đồ chơi

2. Inside an Electric Motor

4. Các thành phần cấu tạo khác

3. Toy Motor

5. Nam châm điện và mô tơ

4. More Parts

6. Phần ứng, cổ góp và chổi than

5. Electromagnets and Motors

7. Lắp ráp

6. Armature, Commutator and Brushes

8. Nơi nào dùng mô tơ?

7. Putting It All Together
8. Motors Everywhere!

Phần 1: Giới thiệu
Mô tơ điện ở khắp nơi, trong nhà của bạn hầu hết máy móc bạn nhìn thấy xung quanh đều
họat động được nhờ một mô tơ điện một chiều hoặc xoay chiều.
*Bằng cách hiểu một mô tơ họat động như thế nào, bạn có thể hiểu được nhiều điều về từ
trường nam châm, nam châm điện và khái quát về điện.
Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy cách một mô tơ điện họat động.
Phần 2: Bên trong mô tơ
Chúng ta bắt đầu bằng cáinhìn tổng quan về 1 mô tơ điện đơn giản – một chiều 2 cực.
Một mô tơ cơ bản có 6 phần như hình vẽ được biểu diễn ở dưới đây:
- Phần ứng hay rô to.
- Cổ góp.
- Chổi than.
- Trục mô tơ.
- Miếng nam châm tạo từ trường.
- Bộ phận cung cấp dòng một chiều.
Một mô tơ điện họat động nhờ những miếng nam châm và nguyên lý từ tính.
Mô tơ sử dụng những thanh nam châm để tạo ra chuyển động. nếu đã từng chơi đùa với
những thanh nam châm, bạn sẽ biết quy luật cơ bản của tất cả những thanh nam châm đơn
giản chỉ là: khác cực thì hút mà cùng cực thì đẩy. Vì vậy nếu bạn có hai thanh nam châm với
hai cực đã được phân biệt rõ: Nam và Bắc. cực bắc của một nam châm sẽ hút cực nam của
một nam châm khác ( và tương tự, nam sẽ đẩy nam ). Bên trong một mô tơ điện, sự tác
động mạnh mẽ hút và đẩy sẽ tạo ra chuyển động quay tròn.
Ở hình vẽ trên, bạn có thể thấy hai lọai nam châm trong mô tơ, phần ứng hay rô to là một
nam châm điện, trong khi đó trường nam châm là một nam châm vĩnh cửu. ( trường nam
châm có thể là một nam châm điện, nhưng hầu hết trong các mô tơ nhỏ, nam châm điện
không được dùng làm trường nam châm ).

PHần 3: Mô tơ trong đồ chơi.
Mô tơ được chỉ ra ở đây là một
nam châm điện đơn giản, thường
thấy trong các lọai đồ chơi.

Có thể thấy đây là một loại mô
tơ nhỏ, rẻ tiền. Từ phía ngoài,
bạn có thể thấy vỏ của mô tơ
được làm bằng thép. Một cái
trục. Một tấm nhựa chặn và hai
cực chì. Nếu bạn cắm hai cực
chì của mô tơ vào bình điện,
trục mô tơ sẽ quay tròn. Nếu
đảo ngược hai đầu cực, nó sẽ
quay theo chiều ngược lại.
Còn đây là 1 hình khác của cùng một loại mô tơ đồ chơi trên. (Chú ý rằng, Hai khe ở phía
bên thành hộp thép mô tơ (Hình trụ, bao quanh...
Bài: Mô t !ơ
1. Gi i thi u
2. Bên trong mô tơ
3. Mô t trong ch iơ đồ ơ
4. Các thành ph n c u t o khác
5. Nam châm i n và mô tđ ơ
6. Ph n ng, c góp và ch i than
7. L p ráp
8. N i nào dùng mô t ?ơ ơ
1. Introduction to How Electric Motors
Work
2. Inside an Electric Motor
3. Toy Motor
4. More Parts
5. Electromagnets and Motors
6. Armature, Commutator and Brushes
7. Putting It All Together
8. Motors Everywhere!
Ph n 1: Gi i thi u
Mô t i n kh p n i, trong nhà c a b n h u h t máy móc b n nhìn th y xung quanh u ơ đ ơ ế đề
h at ng c nh m t mô t i n m t chi u ho c xoay chi u. độ đượ ơ đ
*B ng cách hi u m t mô t h at ng nh th nào, b n có th hi u c nhi u i u v t ơ độ ư ế đượ đ
tr ng nam châm, nam châm i n và khái quát v i n.ườ đ đ
ây, chúng tôi s ch cho b n th y cách m t mô t i n h at ng. đ ơ đ độ
Ph n 2: Bên trong mô tơ
Chúng ta b t u b ng cáinhìn t ng quan v 1 mô t i n n gi n – m t chi u 2 c c. đầ ơ đ đơ
M t mô t c b n có 6 ph n nh hình v c bi u di n d i ây: ơ ơ ư đượ ướ đ
- Ph n ng hay rô to.
- C góp.
- Ch i than.
- Tr c mô t . ơ
- Mi ng nam châm t o t tr ng.ế ườ
- B ph n cung c p dòng m t chi u.
M t mô t i n h at ng nh nh ng mi ng nam châm và nguyên lý t tính. ơ đ độ ế
Mô t s d ng nh ng thanh nam châm t o ra chuy n ng. n u ã t ng ch i ùa v i ơ để độ ế đ ơ đ
nh ng thanh nam châm, b n s bi t quy lu t c b n c a t t c nh ng thanh nam châm n ế ơ đơ
gi n ch là: khác c c thì hút mà cùng c c thì y. Vì v y n u b n có hai thanh nam châm v i đẩ ế
hai c c ã c phân bi t rõ: đ đượ Nam và B c. c c b c c a m t nam châm s hút c c nam c a
m t nam châm khác ( và t ng t , nam s y nam ). Bên trong m t mô t i n, s tác ươ đẩ ơ đ
ng m nh m hút và y s t o ra chuy n ng quay tròn.độ đ độ
hình v trên, b n có th th y hai l ai nam châm trong mô t , ph n ng hay rô to là m t ơ
nam châm i n, trong khi ó tr ng nam châm là m t nam châm v nh c u. ( tr ng nam đ đ ườ ĩ ườ
châm có th là m t nam châm i n, nh ng h u h t trong các mô t nh , nam châm i n đ ư ế ơ đ
không c dùng làm tr ng nam châm ).đượ ườ
moter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
moter - Người đăng: Mynghe Daknong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
moter 9 10 39