Ktl-icon-tai-lieu

Motor sizing

Được đăng lên bởi Lam Nguyen Tung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Motor sizing
•

How to choose the right servo motor and drive system for a given
application?

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

51

Motor sizing
Objectives of motor sizing:
• Get the best performance for the best price.
• Match the motor’s torque with the load torque as close as possible.
• Match the motor’s inertia with the load inertia as close as possible.
• Choose a motor that matches or exceeds the required speed.

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

52

Motor sizing
The basic required data to select a motor are:
• Load maximum speed.
• Load maximum (intermittent) torque.
• Load RMS (rated) torque.
• Load inertia.

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

53

Motor sizing
The basic selection criteria are:
• The motor’s rated speed must be equal or exceed the applicaiton’s maximum
speed.
• The motor’s maximum torque must be equal or exceed the load’s maximum
(intermittent) torque.
• The motor’s rated torque must be equal or exceed the load’s RMS torque.
• The ratio of load to rotor inertia should be equal or less than 6:1.

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

54

Motor sizing

Basic calculations
•

The basic equation of motion:

Tm − Tl = J α = J

dω
dt

Where: Tm = motor torque;

Tl = load torque reflected to the motor shaft;
J = total moment of inertia reflected to the motor shaft;

α = angular acceleration;
ω = angular velocity.

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

55

Motor sizing

Basic calculations
•

Inertia calculations:
– Inertia of a solid cylinder:

1 2 π 4
π
ρ
ρ D4 L
J = mr =
r L=
2
2
32
Where: J=moment of inertia;
m=mass;
r=radius of the cylinder;

Used to calculate inertia of
pulleys, lead screws, shafts,
couplings, etc.

L=length of the cylinder;

ρ =material density

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

56

Motor sizing

Basic calculations
• Inertia calculations:
– Inertia of a hollow cylinder:

J = mr 2 =

W 2
r
g

Where: J=moment of inertia;

m=mass;
r=radius of the cylinder;
Used to calculate inertia of
belts, weights on conveyors,
rings, wound matial, etc.

MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments

ME4176

57

Motor sizing

Basic calculations
• The reflected torque and inertia of a gear drive system:

TL→M

TL
=
Nη

J Total = J M + J GM + J...
ME4176ME4176
51
MSc. Nguyen Huu Quang – Dep. Material Cutting & Industrial Instruments
Motor sizing
How to choose the right servo motor and drive system for a given
application?
Motor sizing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Motor sizing - Người đăng: Lam Nguyen Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Motor sizing 9 10 375