Ktl-icon-tai-lieu

MS Excel

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trang1

Giáo trình tin học văn phòng-Hướng dẫn sử dụng

CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL

Bài 1:

Giới Thiệu

Microsoft Excel là một phần mềm ứng dụng dùng để thiết lập bảng tính điện tử
như các bảng thống kê, quyết toán, hay còn là một phần mềm xử lý bảng tính, …
Mỗi bảng tính Excel bao gồm nhiều bảng tính (256 bảng tính).
Khởi động Microsoft Excel: Kích đôi biểu tượng Microsoft Excel trên màn
hình desktop Windows nếu có hoặc vào Menu Start  chọn Programs  chọn
Microsoft Excel.
Giới thiệu về màn hình Excel: (hình dưới)
Thanh công thức
D10
VD: đây là địa chỉ
của ô D10
Thực đơn Menu bar
Thanh tiêu đề
Thanh công cụ
Thanh trạng thái
Thanh Cuộn
Thanh địa chỉ

(Vùng làm việc)

Trung Tâm CNTT Phú Yên

Tel : (057) 842 595 - 842 252 ; Fax : 842 650

Email:pyitc@dng.vnn.vn

Giáo trình tin học văn phòng-Hướng dẫn sử dụng

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Trang2

Ngoài các thanh tiêu đề, thanh menu, thanh công cụ, thanh trạng thái được bố trí
hoàn toàn giống như của Microsoft Word. Còn có một số thành phần khác như:
Thanh công thức (Formular Bar) hiển thị nội dung dữ liệu của ô hiện hành.
Thanh điạ chỉ của bảng tính (Sheet). Muốn mở bảng tính nào ra màn hình ta
phải kích chuột vào tên bảng tính đó.
Vùng làm việc của Excel dùng để thiết lập bảng tính. Thực chất đây là một tập
hợp các ô hình chữ nhật (gọi là Cell) nằm xếp cạnh nhau, mỗi ô có một địa chỉ
riêng của nó đó chính là điểm giao nhau giữa địa chỉ cột và địa chỉ dòng.
Khi lưu trữ cần đặt tên cho WorkBook, Excel sẽ tự động gán phần mở rộng của
WorkBook là .XLS và khi lưu trữ Excel sẽ lưu trữ toàn bộ các bảng tính trên
WorkBook.
Trên vùng làm việc của Excel có một hình chữ nhật có thể di chuyển được (dùng
phím TAB hoặc các phím mũi tên hoặc Enter hoặc kích chuột đi nơi khác, …),
hình chữ nhật đang ở đâu thì ô đó được gọi là ô hiện hành.
Mặc dù Excel không phải là một trình xử lý văn bản, nhưng mỗi ô của Excel lại
có thể làm việc như một trang bảng tính trong trình xử lý văn bản.
Ví dụ: Có thể sử dụng các phím Backspace và Delete để hiệu chỉnh nội dung
trong ô như một trình xử lý văn bản.
Có thể sử dụng các phím Backspace và Delete để hiệu chỉnh nội dung trong ô.
Để chấp nhận giá trị, nhấn phím Enter hay Tab.
+ Nếu ô có độ rộng nhỏ hơn nội dung, thì nội dung sẽ được hiển thị tràn qua ô
kế tiếp bên phải nếu ô kế tiếp bên phải rỗng. Còn nếu ô kế tiếp có nội dung, thì
phần dư ra sẽ bị khuất đi.
Excel như là một trình xử lý văn bản dành cho số. Chỉ cần gõ con số vào ô, thì
sau đó Excel có thể thao tác với con số đó theo bất cứ ...
Giáo trình tin h c v n phòng-H ng d n s d ng ă ướ Trang 1
CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL
Bài 1: Giới Thiệu
Microsoft Excel là một phần mềm ứng dụng dùng để thiết lập bảng tính điện tử
như các bảng thống kê, quyết toán, hay còn là một phần mềm xử lý bảng tính, …
Mỗi bảng tính Excel bao gồm nhiều bảng tính (256 bảng tính).
Khởi động Microsoft Excel: Kích đôi biểu tượng Microsoft Excel trên màn
hình desktop Windows nếu hoặc vào Menu Start chọn Programs chọn
Microsoft Excel.
Giới thiệu về màn hình Excel: (hình dưới)
Thanh công thức
D10
VD: đây là địa chỉ
của ô D10
Thực đơn Menu bar
Thanh tiêu đề
Thanh công cụ
Thanh trạng thái
Thanh Cuộn
Thanh địa chỉ
(Vùng làm việc)
Trung Tâm CNTT Phú Yên Tel : (057) 842 595 - 842 252 ; Fax : 842 650 Email:pyitc@dng.vnn.vn
MS Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MS Excel - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
MS Excel 9 10 505