Ktl-icon-tai-lieu

Msp430 ADC

Được đăng lên bởi dungnt92hd
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3191 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HUST MCU CLUB 2013
Báo cáo tìm hiểu ADC trong MSP430
Có hai module ADC trong MSP430 là ADC 10 bit và ADC 12 bit được TI giới
thiệu là có hiệu năng rất đáng kể.Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về module ADC
10 bit trong MSP430.
Bộ chuyển đổi ADC10 (dựa trên các điện áp V+ và V- làm hệ quy chiếu) sẽ
chuyển từ tín hiệu analog thành tín hiệu digital với bộ phân giải 10 bit và lưu kết
quả vào thanh ghi ADC10MEM.
Nếu điện áp đọc vào lớn hơn V+ thì kết quả sẽ là 0x3ff và nếu bé hơn V- thì kết
quả sẽ là 0.
Bộ điều khiển ADC được cài đặt bởi 2 thanh ghi là ADC10CTL0 và ADC10CTL1
chỉ có thể được chỉnh sửa khi bit ENC=0 và sau khi chỉnh sửa xong thì bạn cần set
bit ENC=1 để ADC làm việc.
Thanh ghi ADC10CTL0

Nếu bạn chọn điện áp quy chiếu nội
+ Chọn nguồn điện áp so sánh bằng cách set bit REFON (REFON mất 30us để
chuyển trạng thái).Khi REFON = 0 thì tức là bạn chọn nguồn nội AVCC =3.5V,khi
REFON =1 thì:
*Khi REF2_5V = 1,điện áp quy chiếu nội là 2.5V,ngược lại (bằng 0)
điện áp quy chiếu nội là 1.5V.
Nếu bạn chọn điện áp quy chiếu ngoại.
Khi đó bit REFOUT =1 thì chúng ta phải gắn điện áp quy chiếu ngoại vào 2 chân
Vref+ và chân Vref- của chip,lần lượt ở P1.3 và P1.4.
Trần Quốc Tuấn_MCU CLUB

Page 1

HUST MCU CLUB 2013
-ADC10ON : bật tắt bộ ADC10.
-ADC10IE : cho phép ngắt trong ADC10,cờ ngắt ADC10IFG sẽ được set mỗi khi
chuyển đổi xong,để dùng được ngắt này thì bit cho phép ngắt ADC và ngắt toàn
cục phải được set trước đó (GIE = 1),cờ ngắt sẽ được tự reset mỗi khi vào chương
trình ngắt.
-ENC (Enable conversion ) và ADC10SC (Start conversion) sẽ được set khi chúng
bắt đầu chuyển đổi.

Bit MSC : lựa chọn khởi động bằng tay sau mỗi lần chuyển đổi hoặc tự động
chuyển đổi liên tục ADC (Chỉ dùng trong mode 1,2,3 của ADC).
Thanh ghi ADC10CTL1

Trần Quốc Tuấn_MCU CLUB

Page 2

HUST MCU CLUB 2013

Trần Quốc Tuấn_MCU CLUB

Page 3

HUST MCU CLUB 2013

Có 4 mode chuyển đổi ADC bằng cách chỉnh sửa bit CONSEQx.
+MODE 00: mẫu sẽ được chuyển đổi 1 lần, kết quả lưu trong thanh ghi
ADC10MEM,chuyển đổi được kích hoạt dựa vào bit ADC10SC và ENC phải được
set lại sau mỗi lần chuyển đổi.
+MODE 01: chuyển đổi lần lượt nhiều tín hiệu ADC từ chân Ax (config bit trong
INCHx) đến chân A0 kết quả sẽ lưu lần lượt vào ADC10MEM.
+MODE 10: chuyển đổi liên tục tín hiệu ADC từ 1 chân cố định kết quả sẽ lưu lần
lượt vào ADC10MEM.
+MODE 11: chuyển đổi liên tục nhiều tín hiệu ADC từ chân Ax (config bit trong
INCHx) đến chân A0 kết quả sẽ lưu lần lượt vào ADC10MEM.
=>Để mang lại hiệu năng cao nhất với...
HUST MCU CLUB
2013
Trn Quc Tun_MCU CLUB Page 1
Báo cáo tìm hiu ADC trong MSP430
Có hai module ADC trong MSP430 là ADC 10 bit và ADC 12 bit được TI gii
thiu là có hiệu năng rất đáng kể.Bài viết này s gii thiu chi tiết v module ADC
10 bit trong MSP430.
B chuyển đổi ADC10 (dựa trên các điện áp V+ và V- làm h quy chiếu) s
chuyn t tín hiu analog thành tín hiu digital vi b phân gii 10 bit và lưu kết
qu vào thanh ghi ADC10MEM.
Nếu điện áp đọc vào lớn hơn V+ thì kết qu s là 0x3ff và nếu bé hơn V- thì kết
qu s là 0.
B điều khiển ADC được cài đặt bi 2 thanh ghi là ADC10CTL0 và ADC10CTL1
ch có th được chnh sa khi bit ENC=0 và sau khi chnh sa xong thì bn cn set
bit ENC=1 để ADC làm vic.
Thanh ghi ADC10CTL0
Nếu bn chọn điện áp quy chiếu ni
+ Chn nguồn điện áp so sánh bng cách set bit REFON (REFON mất 30us để
chuyn trng thái).Khi REFON = 0 thì tc là bn chn ngun ni AVCC =3.5V,khi
REFON =1 thì:
*Khi REF2_5V = 1,điện áp quy chiếu nội là 2.5V,ngược li (bng 0)
điện áp quy chiếu ni là 1.5V.
Nếu bn chọn điện áp quy chiếu ngoi.
Khi đó bit REFOUT =1 thì chúng ta phải gắn điện áp quy chiếu ngoi vào 2 chân
Vref+ và chân Vref- ca chip,lần lượt P1.3 và P1.4.
Msp430 ADC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Msp430 ADC - Người đăng: dungnt92hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Msp430 ADC 9 10 720