Ktl-icon-tai-lieu

MSP430

Được đăng lên bởi Nguyễn Cao Cường
Số trang: 644 trang   |   Lượt xem: 3842 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MSP430x2xx Family

User's Guide

Literature Number: SLAU144J
December 2004 – Revised July 2013

Contents
......................................................................................................................................
Introduction ......................................................................................................................
1.1
Architecture .................................................................................................................
1.2
Flexible Clock System ....................................................................................................
1.3
Embedded Emulation .....................................................................................................
1.4
Address Space .............................................................................................................
1.4.1 Flash/ROM ........................................................................................................
1.4.2 RAM ................................................................................................................
1.4.3 Peripheral Modules ...............................................................................................
1.4.4 Special Function Registers (SFRs) ............................................................................
1.4.5 Memory Organization ............................................................................................
1.5
MSP430x2xx Family Enhancements ....................................................................................
System Resets, Interrupts, and Operating Modes ..................................................................
2.1
System Reset and Initialization ..........................................................................................
2.1.1 Brownout Reset (BOR) ..........................................................................................
2.1.2 Device Initial Conditions After System Reset .................................................................
2.2
Interrupts ....................................................................................................................
2.2.1 (Non)-Maskable Interrupts (NMI) ...............................................................................
2.2.2 Maskable Interrupts ..............................................................................................
2.2.3 Interrupt Processing ........................
MSP430x2xx Family
User's Guide
Literature Number: SLAU144J
December 2004Revised July 2013
MSP430 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MSP430 - Người đăng: Nguyễn Cao Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
644 Vietnamese
MSP430 9 10 951