Ktl-icon-tai-lieu

Mục lục _Máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ

Bộ môn: Công nghệ vật liệu

----

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

MÁY NÂNG CHUYỂN 1
(2 TÍN CHỈ)
DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH: CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY; CƠ KHÍ LUYỆN KIM – CÁN THÉP;
CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC; KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2009

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2009
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CƠ KHÍ
CHUYÊN NGÀNH: CƠ KHÍ LUYỆN KIM – CÁN THÉP, CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
MÁY, CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC, KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÁY NÂNG CHUYỂN 1
(HỌC PHẦN BẮT BUỘC)
1. Tên học phần: Máy nâng chuyển 1 (MS: 110803)
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ cho sinh viên năm thứ: 4
4. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp lý thuyết: 24 tiết
- Thảo luận: 12 tiết/2 = 6 tiết chuẩn.
5. Các học phần học trước: Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Sức bền vật liệu.
6. Học phần thay thế, học phần tương đương: Không
7. Mục tiêu của học phần
Giúp sinh viên tìm hiểu về cách phân tích, tính toán, thiết kế đồng thời kiểm
nghiệm được một số thiết bị nâng đơn giản trong thực tế thường gặp.
8. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần "Máy nâng chuyển 1” (thông dụng) đề cập tới những kiến thức cơ
bản tối thiểu về trang thiết bị thông dụng như cơ cấu nâng, cơ cấu di chuyển, cơ cấu
thay đối tầm với cùng các thiết bị và cơ cấu an toàn (phanh, cơ cấu dừng, các công
tắc cực hạn ...) để nâng và vận chuyển các vật nặng hoặc các vật phẩm rời có khối
lượng lớn nhằm góp phần sử dụng và khai thác tốt các trang thiết bị đó.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần
- Chuẩn bị thảo luận.
- Bài tập.
10. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] TS, GVC Trần Thọ; Giáo trình Máy nâng chuyển; Trường ĐH Kỹ Thuật
Công Nghiệp Thái Nguyên, 1995.

1

[2]. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng; Máy và thiết bị nâng; NXB
Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999.
[3]. Hồ Lê Viên; Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo tập 2; NXB Khoa học
kỹ thuật, Hà Nội 2002;
[4]. Nguyễn Đăng Cường (Chủ biên); Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van;
NXB Xây dựng, Hà Nội 2003.
- Sách tham khảo
[5]. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường; Tính toán máy trục; NXB Khoa
học kỹ thuật, Hà Nội 1975
[6]. Đào Trọng Thường, Nguyễn Đăng Hiếu; Máy nâng chuyển - Tập I, II, III;
NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1986.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm:
* Tiêu chuẩn đánh giá
- Chuyên cần;
- Thảo luận, bài tập;
- Kiểm tra gi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ
Bộ môn: Công nghệ vật liệu
----
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MÁY NÂNG CHUYỂN 1
(2 TÍN CHỈ)
DÙNG CHO ĐÀO TO BẬC ĐI HC THEO HỌC CH TÍN CH
NGÀNH: CƠ KHÍ CH TO MÁY; CƠ KHÍ LUYỆN KIM N TP;
CƠ K ĐNG LC; K THUẬT KHÍ
Thái Nguyên, tháng 01 năm 2009
Mục lục _Máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mục lục _Máy nâng chuyển - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mục lục _Máy nâng chuyển 9 10 328