Ktl-icon-tai-lieu

Mũi khoét, mũi doa

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2517 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I)Tóm tắt nội dung
-yêu cầu của mũi khoét, mũi doa
-đặc điểm của mũi khoét, mũi doa
-các công thức tính toán
-khai thác dụng cụ để gia công cắt gọt
II)Các yêu cầu của dụng cụ
-Mũi khoét : nhằm gia công lỗ đã có từ trước ( đã khoan, đúc, rèn sẵn ), lỗ có độ chính xác về
hình dạng hình học và độ bóng cao hơn. Độ bóng Ra=3,2÷0,87 ; độ chính xác cấp 3÷2 . Khoét
là 1 nguyên công nằm giữa khoan và doa.
-Mũi doa : thường làm nguyên công cuối của quá quá trình gia công lỗ để đạt được các lỗ có độ
bóng và độ chính xác cao bằng cách cắt 1 lượng dư rất mỏng ( doa thô: 0÷0,5 mm ; doa tinh:
0,05÷0,2 mm) . Doa có thể đạt được độ bóng Ra=3,2÷0,2 ; độ chính xác cấp 3÷1.
III)Đặc điểm của mũi khoét, mũi doa
Cấu tạo

Số răng Z

Mũi khoét
Mũi doa
Thường 3 phần
-phần làm việc: gồm phần cắt và phần dẫn hướng :L1
- phần cổ dao: nơi ghi nhãn hiệu và để thoát đá khi mài phần làm việc và phần
cán:L3
-phần cán: hình trụ hoặc côn:L4

Thường có 3,4,6 răng
-D<35 mm: làm 3 răng
-35<D<58mm: làm 4 răng
-D>58 mm: làm 6 răng
+nếu có lượng dư gia công lớn thì mũi
khoét thường làm 3 răng hoặc có khi
chỉ 2 răng để tăng không gian chứa
phoi

Thường có 6-18 răng bố trí thẳng
hoặc nghiêng với trục mũi doa
-D=3÷10: Z=6 răng
-D=11÷19: Z=8 răng
-D=20÷30: Z=10 răng
-D=32÷45:Z=12 răng
-D=46÷50: Z=14 răng
+hoặc được tính theo công thức

Phần cắt

Phần sửa
đúng

Các góc ở

thực nghiệm
-khi gia công gang, đồng thanh:
Z=1,5.√D + 4
-khi gia công vật liệu khác :Z=1,5.√D
+2
+góc nghiêng chính φ : ảnh
hưởng đến dạng phoi và tỉ lệ giữa
các thành phần lực
-gia công gang : φ=4÷5o
-gia công thép : φ=12÷15o
-gia công lỗ không vuông
góc:φ=45÷60o

+Chiều dài : l=(t+e).cotgφ
Với φ:góc nghiêng chính
t:chiều sâu cắt
e=(0,5÷1).t : phần phụ thêm để
mũi khoét đễ vào lỗ
+góc nghiêng chính φ
-mũi khoét thép gió :φ=45o÷60o
-mũi khoét HKC: φ=60o÷75o
+có thể có lưỡi chuyển tiếp: góc
nghiêng φ= 30o , chiều dài l=3.t
+có vai trò quyết định đảm bảo kích thước và đọ chính xác của lỗ gia công,
định hướng dụng cụ cắt(mũi khoét, mũi doa) trong quá trình cắt, dự trữ khi mài
lại phần cắt
+cạnh viền f : có chiều rộng 0,8÷2 mm: +có 1 đoạn trụ ngắn để sửa lỗ:
chiều rộng mà giảm ->lưỡi cắt của mũi
chiều dài : L=(0,25÷0,3).D
khoét sẽ mòn nhanh ở góc và lưỡi cắt
+có 1 đoạn côn ngược để giảm ma
dễ bị lay rộng : chiều rộng mà chọn quá sát, tránh lay rộng lỗ khi gia công
lớn -> làm cho ma sát giữa mũi khoét
-mũi doa máy khi kẹp cứng: góc côn
và bề mặt gia công tăng, nhiều lúc các
ngược : 0,04÷0,06(mm)/(chiều dài
mảnh phoi nhỏ bị kẹt, răng dao ...
I)Tóm tắt nội dung
-yêu cầu của mũi khoét, mũi doa
-đặc điểm của mũi khoét, mũi doa
-các công thức tính toán
-khai thác dụng cụ để gia công cắt gọt
II)Các yêu cầu của dụng cụ
-Mũi khoét : nhằm gia công lỗ đã có từ trước ( đã khoan, đúc, rèn sẵn ), lỗ có độ chính xác về
hình dạng hình học và độ bóng cao hơn. Độ bóng Ra=3,2÷0,87 ; độ chính xác cấp 3÷2 . Khoét
là 1 nguyên công nằm giữa khoan và doa.
-Mũi doa : thường làm nguyên công cuối của quá quá trình gia công lỗ để đạt được các lỗ có độ
bóng và độ chính xác cao bằng cách cắt 1 lượng dư rất mỏng ( doa thô: 0÷0,5 mm ; doa tinh:
0,05÷0,2 mm) . Doa có thể đạt được độ bóng Ra=3,2÷0,2 ; độ chính xác cấp 3÷1.
III)Đặc điểm của mũi khoét, mũi doa
Mũi khoét Mũi doa
Cấu tạo Thường 3 phần
-phần làm việc: gồm phần cắt và phần dẫn hướng :L1
- phần cổ dao: nơi ghi nhãn hiệu và để thoát đá khi mài phần làm việc và phần
cán:L3
-phần cán: hình trụ hoặc côn:L4
Số răng Z Thường có 3,4,6 răng
-D<35 mm: làm 3 răng
-35<D<58mm: làm 4 răng
-D>58 mm: làm 6 răng
+nếu có lượng dư gia công lớn thì mũi
khoét thường làm 3 răng hoặc có khi
chỉ 2 răng để tăng không gian chứa
phoi
Thường có 6-18 răng bố trí thẳng
hoặc nghiêng với trục mũi doa
-D=3÷10: Z=6 răng
-D=11÷19: Z=8 răng
-D=20÷30: Z=10 răng
-D=32÷45:Z=12 răng
-D=46÷50: Z=14 răng
+hoặc được tính theo công thức
Mũi khoét, mũi doa - Trang 2
Mũi khoét, mũi doa - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mũi khoét, mũi doa 9 10 81