Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL trong bộ nhớ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 3 (2014) 1‐6

Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL
trong bộ nhớ
Vũ Bá Duy, Dư Phương Hạnh*
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 25 tháng 7 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 27 tháng 8 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 19 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Các hệ quản trị cở sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chủ yếu được xây dựng dựa trên việc
khai thác các máy tính đơn nhân CPU và thiết bị lưu trữ kiểu từ tính. Các mô hình này chưa khai
thác được hết những thế mạnh công nghệ của các chip đa nhân hay những hệ thống máy tính cụm
và dung lượng càng ngày càng lớn của bộ nhớ chính. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng mô hình
H-Store nhằm mục đích khai thác được những kiến trúc đa nhân cũng như việc đưa toàn bộ dữ liệu
vào trong bộ nhớ, từ đó có thể nâng cao được hiệu năng xử lý các giao tác đồng thời từ phía người
dùng. Phần thực nghiệm với bài toán thực tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội liên quan đến việc
quá tải hệ thống khi sinh viên đăng ký tín chỉ cho phép minh chứng được tính đúng đắn của mô
hình này.
Từ khoá: CSDL trong bộ nhớ, xử lý giao tác, H-Store.

1. Giới thiệu∗

Khi bộ nhớ bán dẫn ngày càng rẻ, phương
án tiếp cận đưa tất cả dữ liệu vào bộ nhớ chính
trở nên khả thi hơn. Phương án này hình thành
cách tiếp cận xây dựng các hệ quản trị CSDL
trong bộ nhớ (In Memory Database - IMDB).
Với mô hình IMDB, việc tối ưu hoá truy vấn sẽ
không cần phải quan tâm nhiều đến chi phí cho
phần vào/ra trên thiết bị lưu trữ, một trong
những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu
năng xử lý giao tác [2]. Ưu điểm này đến từ bản
chất của bộ nhớ chính: dữ liệu được truy xuất
theo kiểu RAM (Random Access Memory) thay
vì kiểu truy cập trực tiếp như ổ đĩa cứng.

Với các hệ cơ sở dữ liệu truyền thống, dữ
liệu được lưu trữ trên thiết bị từ tính, phổ biến
vẫn là đĩa cứng.Trong quá trình xử lý, dữ liệu
có thể nạp vào bộ nhớ đệm để tăng tốc độ xử lý,
tuy nhiên, các phương pháp xử lý cơ bản vẫn
phải dựa trên thao tác với đĩa cứng.Chính vì thế
mà hiệu năng xử lý không những phụ thuộc các
thao tác xử lý dữ liệu mà còn phụ thuộc rất lớn
vào các thao tác đọc/ghi trên đĩa. Vì thế nếu
giảm thiểu hay loại bỏ được các thao tác truy
xuất đĩa sẽ có ý nghĩa với hiệu năng xử lý của
hệ thống [1].

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu
một trong những mô hình IMDB hiện đại hiện
nay: H-Store với thể hiện cài đặt là VoltDB [3].

_______
∗

Tác giả liên hệ. ĐT: 84-913365832.
E-mail: hanhdp@vnu.edu.vn

1
...
TpchíKhoahcĐHQGHN:KhoahcTựnhiênCôngngh,Tp30,Số3(2014)16
1
Nâng cao hiu năng x lý giao tác vi mô hình CSDL
trong b nh
Vũ Bá Duy, Dư Phương Hnh*
Trường Đại hc Công ngh, ĐHQGHN, 144 Xuân Thy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 25 tháng 7 năm 2014
Chnh sa ngày 27 tháng 8 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 19 tháng 9 năm 2014
Tóm tt: Các h qun tr c s d liu (CSDL) truyn thng ch yếu được xây dng da trên vic
khai thác các máy tính đơn nhân CPU và thiết b lưu tr kiu t tính. Các mô hình này chưa khai
thác được hết nhng thế mnh công ngh ca các chip đa nhân hay nhng h thng máy tính cm
và dung lượng càng ngày càng l
n ca b nh chính. Bài báo này đề cp đến vic s dng mô hình
H-Store nhm mc đích khai thác được nhng kiến trúc đa nhân cũng như vic đưa toàn b d liu
vào trong b nh, t đó có th nâng cao được hiu năng x lý các giao tác đồng thi t phía người
dùng. Phn thc nghim vi bài toán thc tế trong Đại hc Quc gia Hà Ni liên quan đến vic
quá t
i h thng khi sinh viên đăng ký tín ch cho phép minh chng được tính đúng đắn ca mô
hình này.
T khoá: CSDL trong b nh, x lý giao tác, H-Store.
1. Gii thiu
Vi các h cơ s d liu truyn thng, d
liu được lưu tr trên thiết b t tính, ph biến
vn là đĩa cng.Trong quá trình x lý, d liu
có th np vào b nh đệm để tăng tc độ x lý,
tuy nhiên, các phương pháp x lý cơ bn vn
phi da trên thao tác vi đĩa cng.Chính vì thế
mà hiu nă
ng x lý không nhng ph thuc các
thao tác x lý d liu mà còn ph thuc rt ln
vào các thao tác đọc/ghi trên đĩa. Vì thế nếu
gim thiu hay loi b được các thao tác truy
xut đĩa s có ý nghĩa vi hiu năng x lý ca
h thng [1].
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-913365832.
E-mail: hanhdp@vnu.edu.vn
Khi b nh bán dn ngày càng r, phương
án tiếp cn đưa tt c d liu vào b nh chính
tr nên kh thi hơn. Phương án này hình thành
cách tiếp cn xây dng các h qun tr CSDL
trong b nh (In Memory Database - IMDB).
Vi mô hình IMDB, vic ti ưu hoá truy vn s
không cn phi quan tâm nhiu đến chi phí cho
phn vào/ra trên thiết b lưu tr, mt trong
nhng yếu t then cht
nh hưởng đến hiu
năng x lý giao tác [2]. Ưu đim này đến t bn
cht ca b nh chính: d liu được truy xut
theo kiu RAM (Random Access Memory) thay
vì kiu truy cp trc tiếp như đĩa cng.
Trong bài báo này, chúng tôi s gii thiu
mt trong nhng mô hình IMDB hin đại hin
nay: H-Store vi th hin cài đặt là VoltDB [3].
Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL trong bộ nhớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL trong bộ nhớ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL trong bộ nhớ 9 10 242