Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả tiết thực hành công nghệ lớp 9

Được đăng lên bởi haianhtran159
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1/ Lý do khách quan:
Môn Công nghệ lớp 9 là một môn học mới và khó cho cả giáo viên và học
sinh cả về phương pháp dạy của thầy cũng như phương pháp học của trò.
Thực tế cho thấy học sinh ở các trường THCS vùng khó khăn thì mức độ
tiếp cận thông tin mới còn chậm, bên cạnh đó giáo viên dạy bộ môn Công
nghệ còn thiếu, kể cả giáo viên kiêm nhiệm.
Nhiều giáo viên và học sinh coi môn này là môn phụ nên chưa đầu tư
thích đáng về thời gian nghiên cứu tài liệu, đầu tư cho các giờ dạy lý thuyết
và đặc biệt là các giờ thực hành.
Môn Công Nghệ 9 được thiết kế theo Mô đun nghề nên thời lượng thực
hành là khá cao, đây là môn học mang tính thực tế cao, rất thiết thực cho việc
chọn nghề, hướng nghiệp cho học sinh THCS.
Một thực trạng chưa tốt là hiện nay THCS Hàng Gòn ở vùng khó khăn
điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn, không có điều mua sắm thêm dẫn đến
chất lượng học tập của học sinh nói chung, kỹ năng thực hành cho học sinh
nói riêng là không cao. Thực tế là sau khi hoàn thành chương trình thì đa
phần học sinh thao tác thực hành còn yếu, để tự mình tạo ra một sản phẩm
theo yêu cầu của môn học là rất khó khăn vì môn học này đòi hỏi người học
phải được trang bị nhiều kỹ năng khác nhau như cách sử dụng các loại kìm
điện, sử dụng khoan, sử sụng cưa ... mặt khác còn phải tính toán được các
thông số kĩ thuật của mạch điện, có óc quan sát thẩm mĩ.
2/ Lý do chủ quan :
Là một giáo viên Công nghệ được đào tạo đúng chuyên ngành sau hai năm
công tác tại trường THCS Hàng Gòn, trực tiếp giảng dạy môn Công nghệ lớp
1

9, trăn trở với công việc làm sao để nâng cao chất lượng môn học, phục vụ
cho cuộc sống, tương lai của học sinh.
Qua việc nghiên cứu giảng dạy trên lớp cũng như qua việc học hỏi những kinh nghiệm
của giáo viên khác nhằm đưa ra những phương pháp thích hợp
Tôi đã mạnh dạn áp dụng một số giải pháp trong giảng dạy để nâng cao hiệu
quả dạy một tiết thực hành mô đun: “ Lắp đặt mạng điện trong gia đình ” môn
Công nghệ 9. Sáng kiến mới này đã được áp dụng thành công tại trường
THCS Hàng Gòn.
II.THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP:
1/ Thuận lợi:
 Việc đổi mới phương pháp dạy học đã có nhiều kết quả rất khả quan , học sinh từ
học thụ động đã chuyển sang tự động lĩnh hội kiến thức . Trong các giờ học các em đã
say mê tìm tòi lĩnh hội kiến thức qua sự gợi mở của giáo viên và qua các thí nghiệm; các
em đã biết cách chuẩn bị, xây dựng phương án, tiến hành thí nghiệm để thu thập kiến
thức, rút ra kết luận
 Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tá...
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1/ Lý do khách quan :
Môn Công ngh lp 9 là mt môn hc mi và khó cho c giáo viên và hc
sinh c v phương pháp dy ca thy cũng như phương pháp hc ca trò.
Thc tế cho thy hc sinh các trưng THCS vùng khó khăn thì mc đ
tiếp cn thông tin mi còn chm, bên cnh đó giáo viên dy b môn Công
ngh còn thiếu, k c giáo viên kiêm nhim.
Nhiu giáo viên và hc sinh coi môn này là môn ph nên chưa đu tư
thích đáng v thi gian nghiên cu tài liu, đu tư cho các gi dy lý thuyết
và đc bit là các gi thc hành.
Môn Công Ngh 9 đưc thiết kế theo Mô đun ngh nên thi lưng thc
hành là khá cao, đây là môn hc mang tính thc tế cao, rt thiết thc cho vic
chn ngh, hưng nghip cho hc sinh THCS.
Mt thc trng chưa tt là hin nay THCS Hàng Gòn vùng khó khăn
điu kin cơ s vt cht còn nghèo nàn, không có điu mua sm thêm dn đến
cht lưng hc tp ca hc sinh nói chung, k năng thc hành cho hc sinh
nói riêng là không cao. Thc tế là sau khi hoàn thành chương trình thì đa
phn hc sinh thao tác thc hành còn yếu, đ t mình to ra mt sn phm
theo yêu cu ca môn hc là rt khó khăn vì môn hc này đòi hi ngưi hc
phi đưc trang b nhiu k năng khác nhau như cách s dng các loi kìm
đin, s dng khoan, s sng cưa ... mt khác còn phi tính toán đưc các
thông s kĩ thut ca mch đin, có óc quan sát thm mĩ.
2/ Lý do chủ quan :
Là mt giáo viên Công ngh đưc đào to đúng chuyên ngành sau hai năm
công tác ti trưng THCS Hàng Gòn, trc tiếp ging dy môn Công ngh lp
1
Nâng cao hiệu quả tiết thực hành công nghệ lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả tiết thực hành công nghệ lớp 9 - Người đăng: haianhtran159
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả tiết thực hành công nghệ lớp 9 9 10 654