Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu

Được đăng lên bởi Cơ Khí Hồng Đức
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Dangthanhhai1978@yahoo.com
Kü s$ CAD/CAM Chuyªn tht kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
ch"¬ng5 : n©ng cao kü n¨ng trong t¸ch khu«n mÉu
1.do ng"êi dïng vÏ tù t¹o mÆt ph©n khu«n tuú
theo ý cña m×nh .
C¸ch nµy lµ mét trong nh÷ng c¸ch v¹n n¨ng rÊt hay ®-îc sö
dông trong Proe ®Ó t¸ch khu«n d¹ng vËt thÓ phøc t¹p.
Ta tiến hµnh vÏ mÆt phÇn khu«n b»ng nh÷ng lÖnh Surface
th«ng th$êng trong Proe .Chñ yÕu dïng nh÷ng lÖnh c¬ b¶n sau
®©y.
Extrude tool
Fill.
Sweep.
Revolve tool.
.....vv
Ta còng cã thÓ dïng bÒ mÆt Copy khai triÓn trùc tiÕp extend
®Ó t¹o mÆt ph©n khu«n .
1.1 vÏ mÆt ph©n khu«n .
1.1.1 lÖnh Fill
File New
Vµo m«i tr$êng t¸ch khu«n ®Æt tªn b¶n vÏ "bat".
ChÌn s¶n phÈm vµo trong m«i tr$êng t¸ch khu«n kÝch BiÓu
t$îng dÉn ®Õn ®$êng dÉn File chøa b¶n kÕt thóc chÌn
khèi h×nh.
TiÕn hµnh vÏ ph«i bao.
tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0
Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu - Người đăng: Cơ Khí Hồng Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu 9 10 940