Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 1)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÁÖN I
MÀÛT TRÅÌI VAÌ NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Màût tråìi laìüt trong nhæîng ngäi sao phaït saïng maì con ngæåìi coï
thãø quan saït âæåüc trong vuî truû. Màût tråìi cuìng våïi caïc haình tinh vaì caïc
thiãn thãø cuía noï taûo nãn hãûût tråìi nàòm trong daíi Ngán Haì cuìng våïi
haìng tyíûût tråìi khaïc. Màût tråìi luän phaït ra mäüt nguäön nàng læåüng
khäøng läö vaìüt pháön nguäön nàng læåüng âoï truyãön bàòng bæïc xaû âãún
traïi âáút chuïng ta. Traïi âáút vaìût tråìi coïúi quan hãû chàût cheî, chênh
ïc xaûût tråìi laìúu täú quyãút âënh cho sæûön taûi cuía sæûúng trãn
haình tinh cuía chuïng ta. Nàng læåüng màû
t tråìi laìüt trong caïc nguäön
nàng læåüng saûch vaì vä táûn vaì noï laì nguäön gäúc cuía caïc nguäön nàng
læåüng khaïc trãn traïi âáút. Con ngæåìi âaî biãút táûn hæåíng nguäön nàng
læåüng quê giaï naìy tæìút láu, tuy nhiãn viãûc khai thaïc, sæí duûng nguäön
nàng læåüng naìy mäüt caïch hiãûu quaí nháút thç váùn laìún âãö maì chuïng ta
âang quan tám.
5
Năng lượng mặt trời (phần 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 1) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 1) 9 10 380