Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.2. BÃÚP NÁÚU DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Nguyãn tàõc sæí duûng nàng læåüng màût tråìi âãø náúu thæïc àn âaî âæåüc
con ngæåìi sæí duûng tæì ráút láu. Caïc cäng nghãû laìm bãúp duìng nàng læåüng
màût tråìi âaî coï nhæîng thay âäøi vaì phaït triãøn. Hiãûn nay bãúp âæåüc sæí
duûng phäø biãún dæåïi 2 loaûi âoï laì bãúp hçnh häüp vaì bãúp Parabän.
Bãúp nàng læåüng màût tråìi âæåüc æïng duûng ráút räüng raîi åí caïc næåïc
nhiãöu nàng læång màût tråìi, khan hiãúm cuíi âäút, giaï thaình nhiãn liãûu cao
nhæ caïc næåïc åí Cháu Phi, caïc khu væûc vuìng sáu vuìng xa cuía caïc næåïc
âang phaït triãøn. Hiãûn nay Bãúp nàng læåüng màût tråìi coìn âæåüc sæí duûng
ngaìy caìng nhiãöu âäúi våïi caïc ngæ dán vaì khaïch du lëch.
ÅÍ Viãût Nam bãúp nàng læåüng màût tråìi cuîng âaî âæåüc sæí duûng khaï
phäø biãún. Nàm 2000, Trung tám Nghiãn cæïu thiãút bë aïp læûc vaì nàng
læåüng måïi thuäüc træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc Âaì Nàông âaî phäúi
håüp våïi caïc täø chæïc tæì thiãûn Haì Lan triãøn khai dæû aïn (30.000
USD/nàm) âæa bãúp nàng læåüng màût tråìi vaìo sæí duûng åí caïc vuìng näng
thän cuía tènh Quaíng Nam, Quaíng Ngaîi, Ninh Thuáûn. Dæû aïn âaî phaït
triãøn ráút täút vaì ngaìy caìng âæåüc âäng âaío ngæåìi dán uíng häü. Hiãûn nay
dæû aïn âaî cung cáúp âæåüc trãn 1000 bãúp hçnh häüp vaì trãn 200 bãúp
Parabän cho nhæîng ngæåìi dán ngheìo näng thän.
4.2.1. Bãúp hçnh häüp
Nguyãn lyï cáúu taûo bãúp
Bãúp náúu hçnh häüp coï nguyãn lyï cáúu taûo nhæ hçnh 4.24. Häüp baío
vãû (1) âæåüc laìm bàòng gäù (coï thãø laìm bàòng tän), tiãút diãûn ngang coï thãø
hçnh vuäng hoàûc hçnh troìn. Màût phaín xaû bãn trong (2) âæåüc laìm bàòng
kim loaûi (nhäm, theïp tràõng hoàûc Inox), âaïnh boïng nhàôn âãø coï âäü phaín
xaû cao. Biãn daûng cuía màût phaín xaû laì täø håüp cuía caïc màût Parabola troìn
xoay nhæ hçnh veî âãø coï thãø nháûn aïnh saïng tæì màût tråìi vaì tæì gæång phaín
xaû (5).

87

5
4
6
1

2

3
7

12345678-

Häüp baío vãû bãn ngoaìi
Màût phaín xaû bãn trong
Näöi chæïa thæïc àn
Táúm kênh trong
Gæång phaín xaû
Truûc xoay
Váût liãûu caïch nhiệt
Đế đặt nồi

8

Hçnh 4.24. Nguyãn lyï cáúu taûo bãúp.
Näöi chæïa thæïc àn (3) laì näöi náúu bçnh thæåìng bãn ngoaìi âæåüc
sån maìu âen (choün loaûi sån coï âäü háúp thuû cao) âãø coï thãø háúp thu aïnh
saïng täút, dung têch cuía näöi tuyì thuäüc vaìo kêch thæåïc cuía bãúp vaì tuyì
thuäüc vaìo thåìi gian chuïng ta cáön náúu chên thæïc àn. Táúm kênh trong (4)
laì táúm kênh coï âäü trong suäút cao âãø coï thãø cho aïnh saïng xuyãn qua täút...
4.2. BÃÚP NÁÚU DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Nguyãn tàõc sæí duûng nàng læåüng màût tråìi âãøúu thæïc àn âaî âæåüc
con ngæåìi sæí duûng tæìút láu. Caïc cäng nghãû laìm bãúp duìng nàng læåüng
ût tråìi âaî coï nhæîng thay âäøi vaì phaït triãøn. Hiãûn nay bãúp âæåüc sæí
duûng phäø biãún dæåïi 2 loaûi âoï laìúp hçnh häüp vaìúp Parabän.
úp nàng læåüng màût tråìi âæåüc æïng duûng ráút räüng raîi åí caïc næåïc
nhiãöu nàng læång màût tråìi, khan hiãúm cuíi âäút, giaï thaình nhiãn liãûu cao
nhæ caïc næåïc åí Cháu Phi, caïc khu væûc vuìng sáu vuìng xa cuía caïc næåïc
âang phaït triãøn. Hiãûn nay Bãúp nàng læåüng màût tråìi coìn âæåüc sæí duûng
ngaìy caì
ng nhiãöu âäúi våïi caïc ngæ dán vaì khaïch du lëch.
ÅÍ Viãût Nam bãúp nàng læåüng màût tråìi cuîng âaî âæåüc sæí duûng khaï
phäø biãún. Nàm 2000, Trung tám Nghiãn cæïu thiãút bë aïp læûc vaì nàng
læåüng måïi thuäüc træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc Âaìông âaî phäúi
üp våïi caïc täø chæïc tæì thiãûn Haì Lan triãøn khai dæû aïn (30.000
USD/nàm) âæa bãúp nàng læåüng màût tråìi vaìo sæí duûng åí caïc vuìng näng
thän cuía tènh Quaíng Nam, Quaíng Ngaîi, Ninh Thuáûn. Dæû aïn âaî phaït
triãøn ráút täút vaì ngaìy caìng âæåüc âäng âaío ngæåìi dán uíng häü. Hiãûn nay
û aïn âaî cung cáúp âæåüc trãn 1000 bãúp hçnh häüp vaì trãn 200 bãúp
Parabän cho nhæî
ng ngæåìi dán ngheìo näng thän.
4.2.1. Bãúp hçnh häüp
Nguyãn lyïúu taûo bãúp
úp náúu hçnh häüp coï nguyãn lyïúu taûo nhæ hçnh 4.24. Häüp baío
û (1) âæåüc laìm bàòng gäù (coï thãø laìm bàòng tän), tiãút diãûn ngang coï thãø
hçnh vuäng hoàûc hçnh troìn. Màût phaín xaûn trong (2) âæåüc laìm bàòng
kim loaûi (nhäm, theïp tõng hoàûc Inox), âaïnh boïng nhàôn âãø coï âäü phaín
xaû cao. Biãn daûng cuía màût phaín xaû laìøüp cuía caïc màût Parabola troìn
xoay nhæ hçnh veî âãø coï thãø nháûn aïnh saïng tæìût tråìi vaìì gæång phaín
xaû (5).
87
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 522