Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
4.3 HÃÛ THÄÚNG CUNG CÁÚP NÆÅÏC NOÏNG DUÌNG
NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
ÆÏng duûng âån giaín, phäø biãún vaì hiãûu quaí nháút hiãûn nay cuía
nàng læåüng màût tråìi laì duìng âãø âun næåïc noïng. Caïc hãû thäúng thiãút bë
cung cáúp næåïc noïng duìng nàng læåüng màût tråìi ngaìy nay âæåüc sæí duûng
ngaìy caìng nhiãöu vaì trong nhiãöu lénh væûc khaïc nhau trãn thãú giåïi. ÅÍ
Viãût nam trong nhæîng nàm gáön âáy thiãút bë cung cáúp næåïc noïng våïi
qui mä häü gia âçnh âaî âæåüc nhiãöu cå såí saín xuáút vaì âaî thæång maûi
hoaï, våïi giaï thaình coï thãø cháúp nháûn âæåüc nãn ngæåìi dán sæí duûng ngaìy
caìng nhiãöu.
Hãû thäúng cung cáúp næåïc noïng duìng nàng lææoüng màût tråìi coï
út
nhiãöu loaûi khaïc nhau, nhæng nãúu xeït theo phaûm vi nhiãût âäüí duûng thç
ta coï thãø phán laìm hai loaûi nhoïm thiãút bë chênh, âoï laìû thäúng cung
cáúp næåïc noïng våïi nhiãût âäü tháúp t 70
o
C vaìû thäúng cung cáúp næåïc
noïng duìng nàng læåüng màût tråìi våïi nhiãût âäü cao t > 80
o
C.
4.3.1. Hãû thäúng cung cáúp næåïc noïng coï nhiãût âäü tháúp
û thäúng cung cáúp næåïc noïng coï nhiãût âäü tháúp duìng nàng
læåüng màût tråìi hiãûn nay âæåüc sæí duûng räüng raîi trong sinh hoaût gia âçnh
hoàûc trong nhaì haìng, khaïch saûn våïi muûc âêch tàõm giàût, ræía cheïn baït,
hám næåïc bãø båi vaìm noïng næåïc træåïc luïc náúu nhàòm tiãút kiãûm nàng
læåüng... Thiãút bë chuíúu cuía hãû thäúng naìy âoï laìü pháûn háúp thuûïc
xaû nhiãût màût tråìi sau âáy âæåüc goüi laì Collector.
úu taûo vaì nguyãn lyï laìm viãûc cuía Collector
út cæïût thãø naìo maì âãø dæåïi aïnh nàõng màût tråìi âãöu háúp thuû
nhiãût vaì ta coï thãø caím nháûn âæåüc âiãöu âoïòng caïch såì tay vaìo noï.
Nhæng bäü goïp nàng læåüng màût tråìi “Collector” âæåüc taûo thaình båíi caïc
ût liãûu maì coï thãøúp thuûút nháút nàng læåüng bæïc xaûût tråìi.
101
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 597