Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
4.4. HÃÛ THÄÚNG SÁÚY DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT
TRÅÌI
úy laì quaï trçnh taïch áøm tæìût liãûu. Âiãöu kiãûn cáön thiãút âãøúy
khä hay taïch áøm laì phaíi cung cáúp nhiãût âãø laìm bay håi næåïc trong váût
sáúy âäöng thåìi duìng khäng khê thäøi vaìo âãø mang håi næåïc âoï âi.
Trong thiãút bë sáúy duìng nàng læåüng màût tråìi, nhiãût âæåüc cung
cáúp båíi viãûc háúp thuû træûc tiãúp nàng læåüng bæïc xaûût tråìi cuía váût sáúy.
Håi næåïc âæåüc sinh ra âæåüc mang âi båíi khäng khê thäøi ngang qua váût
sáúy. Khäng khi chuyãøn âäüng âæåüc laì nhåì quaï trçnh âäúi læu tæû nhiãn
hoàûc do quaût thäøi cæåîng bæïc. Thiãút bë sáúy duìng nàng læåüng màût tråìi
öm caïc loaûi phäø biãún sau:
4.4.1. Tuí
úy duìng nàng læåüng màût tråìi
Hçnh 4.73. Tuíú
y
traïi cá
y
duìn
g
nàn
g
læåün
g
ût tråìi.
145
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 18