Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
162
âäút noïng, pháön coìn laûi âãø nguäüi vaì cäng
å nhiãût laìüt thiãút bë coï thãø liãn tuûc chuyãøn âäøi
4.6. ÂÄÜNG CÅ STIRLING DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG
MÀÛT TRÅÌI
4.6.1. Âäüng cå Stirling
Âäüng cå Stirling laìüt thiãút bë coï nhiãöu æu viãût vaìúu taûo âån
giaín. Mäüt âáöu âäüng cå âæåüc
îu êch âæåüc sinh ra. Âáy
laìüt âäüng cå kên khäng
coï âæåìng cáúp nhiãn liãûu
cuîng nhæ âæåìng thaíi khê.
Nhiãût duìng âæåüc láúy tæì bãn
ngoaìi, báút kãøût gç nãúu âäút
chaïy âãöu coï thãø duìng âãø
chaûy âäüng cå Stirling nhæ:
than, cuíi, råm raû, dáöu hoía,
öu læía, cäön, khê âäút tæû
nhiãn, gas mãtan,... vaì
khäng âoìi hoíi quaï trçnh
chaïy maì chè cáön cáúp nhiãût
âuí âãø laìm cho âäüng cå
Stirling hoaût âäüng. Âàûc
biãût âäüng cå Stirling coï thãø
hoaût âäüng våïi nàng læåüng
ût tråìi, nàng læåüng âëa
nhiãût, hoàûc nhiãût thæìa tæì
caïc quaï trçnh cäng nghiãûp.
Nguyãn lyï hoaût âäüng
üng cå Stirling laìüt
§Çu l¹nh
§Çu nãng
H×nh: 3 Kh«ng khÝ ¸p suÊt cao ®Èy piston ®i ra
Hçnh 4.96a. Nguyãn lyï hoaût âäün
g
Âä
âäüng cå nhiãût. Âäüng c
nhiãût nàng thaình cå nàng. Nãúu ta âäút noïng mäüt âáöu xilanh (âáöu noïng),
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 337