Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
31
PHÁÖN II
ÆÏNG DUÛNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Nàng læåüng màût tråìi (NLMT) laì nguäön nàng læåüng maì con
ngæåìi biãút sæí duûng tæìút såïm, nhæng æïng duûng nàng læåüng màût tråìi
vaìo caïc cäng nghãû saín xuáút vaì trãn quy mä räüng thç måïi chè thæûc sæû
vaìo cuäúi thãú kyí 18 vaì cuîng chuíúu åí nhæîng næåïc nhiãöu nàng læåüng
ût tråìi, nhæîng vuìng sa maûc. Tæì sau caïc cuäüc khuíng hoaíng nàng
læåüng thãú giåïi nàm 1968 vaì 1973, nàng læåüng màût tråìi caìng âæåüc âàûc
biãût quan tám. Caïc næåïc cäng nghiãûp phaït triãøn âaî âi tiãn phong trong
viãûc nghiãn cæïu æïng duûng nàng læåüng màût tråìi. Caïc æïng duûng nàng
læåüng màût tråìi phäø biãún hiãûn nay bao gäöm 2 lénh væûc chuíú
u. Thæï
nháút laì nàng læåüng màût tråìi âæåüc biãún âäøi træûc tiãúp thaình âiãûn nàng
nhåì caïc tãú baìo quang âiãûn baïn dáùn, hay coìn goüi laì Pin màût tråìi, caïc Pin
ût tråìi saín xuáút ra âiãûn nàng mäüt caïch liãn tuûc chæìng naìo coìn coïïc
xaûût tråìi chiãúu tåïi. Lénh væûc thæï hai âoï laìí duûng nàng læåüng màût
tråìi dæåïi daûng nhiãût nàng, åí âáy, chuïng ta duìng caïc thiãút bë thu bæïc xaû
nhiãût màût tråìi vaì têch træî noï dæåïi daûng nhiãût nàng âãø duìng vaìo caïc muûc
âêch khaïc nhau.
Viãût Nam laì næåïc coï tiãöm nàng vãö NLMT, traíi daìi tæì vé âäü 8” Bàõc
âãún 23” Bàõc, nàòm trong khu væûc coï cæåìng âäüïc xaûût tråìi tæång
âäúi cao, våïi trë säúøng xaû khaïïn tæì 100-175 kcal/cm
2
.nàm. Do âoï
viãûc sæí duûng NLMT åí næåïc ta seî âem laûi hiãûu quaí kinh tãúïn. Thiãút bë
sæí duûng nàng læåüng màût tråìi åí Viãût Nam hiãûn nay chuíúu laìû thäúng
cung cáúp âiãûn duìng pin màût tråìi, hãû thäúng náúu cåm coï gæång phaín xaû,
û thäúng cung cáúp næåïc noïng, chæng cáút næåïc duìng NLMT, duìng
NLMT chaûy caïc âäüng cå nhiãût (âäüng cå Stirling), vaì æïng duûng NLMT
âãø laìm laûnh laì âãö taìi háúp dáùn coï tênh thåìi sæû âaî vaì âang âæåüc nhiãöu
nhaì khoa hoüc trong vaì ngoaìi næåïc nghiãn cæïu.
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 215