Ktl-icon-tai-lieu

năng lượng tái tạo

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Sơn
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI
Leâ Chí Hieäp
Chöông 1
CAÙC THOÂNG SOÁ XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUÛA MAËT TRÔØI
1.

Goùc cao ñoä cuûa maët trôøi a (Solar Altitude Angle):

Laø goùc taïo bôûi tia tröïc xaï vaø hình chieáu cuûa noù leân maët
phaúng naèm ngang.
Goùc cao ñoä phuï thuoäc vaøo thôøi ñieåm vaø ñòa ñieåm khaûo saùt.
(Vó ñoä laáy daáu döông neáu ôû Baéc baùn caàu).
2.

Goùc leäch cuûa maët trôøi d (Declination):

Laø goùc taïo bôûi tia tröïc xaï vaø maët phaúng xích ñaïo cuûa Traùi ñaát.
 360.(284  n) 
d 23,45.Sin 

365


(1.1)
3.

Goùc giôø cuûa maët trôøi w (Solar Hour Angle):

Laø goùc taïo bôûi tia tröïc xaï vaø ñöôøng noái ñieåm khaûo saùt vôùi vò trí
cao nhaát (thieân ñænh) cuûa maët trôøi trong ngaøy.
Ghi chuù:

- Luùc Solar noon: w = 0
- Tröôùc Solar noon: w mang daáu aâm, moãi giôø
leäch öùng vôùi 15o
Năng lượng tái tạo[Type text]

LE CHI HIEP

[Type text]

Giôø maët trôøi (Solar Time):

4.

Laø thôøi gian tính theo vò trí bieåu kieán cuûa maët trôøi trong baàu trôøi.
Ta coù:
Giôø maët trôøi = giôø tieâu chuaån ± 4(Lst – Lloc) + E
(1.2)
Trong ñoù:
“–” : vò trí khaûo saùt naèm veà phía Ñoâng so vôùi vò trí muùi giôø
ñöôïc choïn laøm goác.
“+” : vò trí khaûo saùt naèm veà phía Taây.
Loaïi hieäu chænh thöù nhaát theå hieän söï sai bieät veà kinh ñoä
giöõa vò trí ñöôïc choïn laøm goác cuûa muùi giôø vaø vò trí khaûo saùt
Lst – kinh ñoä goác cuûa muùi giôø ñang khaûo saùt, ñoä.
Lloc – kinh ñoä cuûa vò trí ñang khaûo saùt, ñoä.
E_ löôïngï buø thôøi gian do maët trôøi ñi qua vò trí thieân ñænh
bieán ñoåi nheï tuøy theo thôøi ñieåm trong naêm.
E 9,87.Sin  2 B  7,53.Cos B  1,5.Sin  B

vôùi

 n  81
B 360.
 364 

Ví duï 1.1
Khaûo saùt söï bieán ñoåi cuûa löôïng buø thôøi gian E
trong coâng thöùc (1.2) theo caùc ngaøy trong naêm.
Giaûi
Khi cho n bieán ñoåi töø 1 ñeán 365, giaù trò B seõ
bieán ñoåi, töông öùng löôïng buø thôøi gian E cuõng
seõ bieán ñoåi.
Ñoà thò döôùi ñaây trình baøy söï bieán ñoåi cuûa E
(phuùt) theo n treân cô sôû chöông trình tính toaùn
ñaõ ñöôïc thieát laäp.
Năng lượng tái tạo[Type text]

LE CHI HIEP

[Type text]

Ví duï 1.2
Xaùc ñònh giôø maët trôøi töông öùng vôùi luùc 9 giôø
saùng (giôø ñoàng hoà) ngaøy 15.5, cho bieát ñòa ñieåm
khaûo saùt laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
Giaûi
Thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng vaø Vieät
Nam noùi chung thuoäc muùi giôø GMT+7. Töø phuï
luïc 1, ta xaùc ñònh kinh tuyeán ñi qua Thaønh phoá
Hoà Chí Minh laø 106o41’E. Kinh tuyeán goác cuûa
muùi giôø GMT+7 laø 15o x 7 = 105oE. T...
Baøi giaûng NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI
Leâ Chí Hieäp
Chöông 1
CAÙC THOÂNG SOÁ XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUÛA MAËT TRÔØI
1. Goùc cao ñoä cuûa maët trôøi a (Solar Altitude Angle):
Laø goùc taïo bôûi tia tröïc xaï vaø hình chieáu cuûa noù leân maët
phaúng naèm ngang.
Goùc cao ñ phuï thuoäc vaøo thôøi ñieåm vaø ñòa ñieåm khaûo saùt.
(Vó ñoä laáy daáu döông neáu ôû Baéc baùn caàu).
2. Goùc leäch cuûa maët trôøi
d
(Declination):
Laø goùc taïo bôûi tia tröïc xaï vaø maët phaúng xích ñaïo cuûa Traùi ñaát.
d
365
)n284.(360
Sin.45,23
(1.1)
3. Goùc giôø cuûa maët trôøi w (Solar Hour Angle):
Laø goùc taïo bôûi tia tröïc xaï vaø ñöôøng noái ñieåm khaûo saùt vôùi trí
cao nhaát (thieân ñænh) cuûa maët trôøi trong ngaøy.
Ghi chuù:
- Luùc Solar noon: w = 0
- Tröôùc Solar noon: w mang daáu aâm, moãi giôø
leäch öùng vôùi 15
o
Năng lượng tái tạo[Type text] LE CHI HIEP [Type text]
năng lượng tái tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
năng lượng tái tạo - Người đăng: Nguyễn Trọng Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
năng lượng tái tạo 9 10 563