Ktl-icon-tai-lieu

Nano tiểu phân bạc và triển vọng ứng dụng trong Dược học

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2 (2014) 23-32

Nano tiểu phân bạc và triển vọng ứng dụng trong Dược học
Chử Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Bình,
Trịnh Ngọc Dương, Nguyễn Thanh Hải*
Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 17 tháng 3 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 31 tháng 3 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 26 tháng 6 năm 2014

Tóm tắt: Nano tiểu phân bạc đang là một mối quan tâm hấp dẫn của ngành dược hiện nay. Không
chỉ có tác dụng kháng khuẩn hiệu quả mà còn sở hữu khả năng chống viêm tốt, nano tiểu phân bạc
được ứng dụng để phát triển các miếng dán, kem trị vết thương, vết bỏng, chế tạo mỹ phẩm, chất
khử mùi và cả các dung dịch hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Cơ chế tác dụng đa dạng chính là chìa
khóa cho phổ kháng khuẩn rộng và những tác dụng hiệu quả của nano tiểu phân bạc. Bài tổng
quan dưới đây đề cập đến các nội dụng trên đồng thời cũng phản ánh những tác dụng không mong
muốn có thể gặp phải khi sử dụng nano tiểu phân bạc khi ứng dụng chúng rộng rãi trong ngành
dược.
Từ khóa: Nano tiểu phân bạc, tổng hợp, kháng khuẩn, chống viêm, độc tính.

1. Giới thiệu∗

có nguồn gốc từ bạc có phổ kháng khuẩn rộng
và rất hiếm khi bị vi khuẩn kháng tác dụng [1].

Bạc là nguyên tố có khả năng khử khuẩn
mạnh nhất tồn tại trong tự nhiên và đã được sử
dụng để phát triển thuốc chống nhiễm khuẩn từ
cách đây khoảng 200 năm. Trong lịch sử, dung
dịch keo bạc được sử dụng rộng rãi để chữa các
bệnh nấm trên da, điều trị các vết thương, vết
bỏng, các bệnh răng miệng và làm thuốc nhỏ
mắt. Giữa thế kỷ 20, sự phát minh ra các thuốc
kháng sinh với hiệu lực kháng khuẩn mạnh đã
làm cho mức độ sử dụng các thuốc có nguồn
gốc từ bạc giảm dần. Tuy nhiên chỉ 30 năm sau
đó, người ta nhận thấy hiện tượng đề kháng
kháng sinh ở nhiều loài vi sinh vật, vì vậy tính năng
kháng khuẩn của bạc lại được chú ý. Các thuốc

Các thuốc từ bạc đều có chung một nguyên
tắc là thuốc cần phải giải phóng bạc dưới dạng
ion để cho tác dụng kháng khuẩn [2]. Nhiều
dạng bạc được sử dụng để làm thuốc, điển hình
là:
Dung dịch keo bạc
Đây là dạng được sử dụng phổ biến nhất
trước năm 1960, các tiểu phân ion bạc tinh
khiết, tích điện, được phân tán trong môi trường
lỏng. Các ion tích điện đẩy nhau, vì thế chúng
được phân tán đồng nhất trong môi trường ngay
cả khi đã bôi thuốc lên vết thương.
Phức hợp bạc protein
Phức hợp bạc với các protein phân tử nhỏ
làm tăng tính ổn định của ion bạc trong dung
dịch. Tuy nhiên khả năng kháng khuẩn kém ion

___...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S 2 (2014) 23-32
23
Nano tiu phân bc và trin vng ng dng trong Dược hc
Ch Th Thu Huyn, Nguyn Th Thanh Bình,
Trnh Ngc Dương, Nguyn Thanh Hi*
Khoa Y Dược, Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 17 tháng 3 năm 2014
Chnh sa ngày 31 tháng 3 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 26 tháng 6 năm 2014
Tóm tt: Nano tiu phân bc đang là mt mi quan tâm hp dn ca ngành dược hin nay. Không
ch có tác dng kháng khun hiu qu mà còn s hu kh năng chng viêm tt, nano tiu phân bc
được ng dng để phát trin các miếng dán, kem tr vết thương, vết bng, chế to m phm, cht
kh mùi và c các dung dch h tr tăng cường min d
ch. Cơ chế tác dng đa dng chính là chìa
khóa cho ph kháng khun rng và nhng tác dng hiu qu ca nano tiu phân bc. Bài tng
quan dưới đây đề cp đến các ni dng trên đồng thi cũng phn ánh nhng tác dng không mong
mun có th gp phi khi s dng nano tiu phân bc khi ng dng chúng rng rãi trong ngành
dược.
T khóa: Nano tiu phân bc, tng hp, kháng khu
n, chng viêm, độc tính.
1. Gii thiu
Bc là nguyên t có kh năng kh khun
mnh nht tn ti trong t nhiên và đã được s
dng để phát trin thuc chng nhim khun t
cách đây khong 200 năm. Trong lch s, dung
dch keo bc được s dng rng rãi để cha các
bnh nm trên da, điu tr các vết thương, vết
bng, các bnh răng mi
ng và làm thuc nh
mt. Gia thế k 20, s phát minh ra các thuc
kháng sinh vi hiu lc kháng khun mnh đã
làm cho mc độ s dng các thuc có ngun
gc t bc gim dn. Tuy nhiên ch 30 năm sau
đó, người ta nhn thy hin tượng đề kháng
kháng sinh nhiu loài vi sinh vt, vì vy tính năng
kháng khun ca bc li được chú ý. Các thuc
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-913512599.
E-mail: haipharm1@gmail.com
có ngun gc t bc có ph kháng khun rng
và rt hiếm khi b vi khun kháng tác dng [1].
Các thuc t bc đều có chung mt nguyên
tc là thuc cn phi gii phóng bc dưới dng
ion để cho tác dng kháng khun [2]. Nhiu
dng bc được s dng để làm thuc, đin hình
là:
Dung dch keo bc
Đây là dng được s dng ph biế
n nht
trước năm 1960, các tiu phân ion bc tinh
khiết, tích đin, được phân tán trong môi trường
lng. Các ion tích đin đẩy nhau, vì thế chúng
được phân tán đồng nht trong môi trường ngay
c khi đã bôi thuc lên vết thương.
Phc hp bc protein
Phc hp bc vi các protein phân t nh
làm tăng tính n định ca ion bc trong dung
dch. Tuy nhiên kh năng kháng khun kém ion
Nano tiểu phân bạc và triển vọng ứng dụng trong Dược học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nano tiểu phân bạc và triển vọng ứng dụng trong Dược học - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nano tiểu phân bạc và triển vọng ứng dụng trong Dược học 9 10 58