Ktl-icon-tai-lieu

Nền móng

Được đăng lên bởi canhanhkim
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi trªn diÔn ®µn www.ketcau.com
Phương pháp tính toán sc chu ti thng đứng ca cc
Hà Ngc Tun
Bµi viÕt nµy tæng kÕt c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n søc chÞu t¶i th¼ng ®øng cho cäc dïng cho c¸c c«ng tr×nh
x©y dùng. Ph¬ng ph¸p luËn lµm c¬ së cho c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®îc bµn luËn nh»m gióp ®éc gi¶
n¾m ®îc nguyªn lý kh¸i triÓn cña c¸c c«ng thøc kh¸c nhau. C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n næi tiÕng thÕ giíi
cña c¸c t¸c gi¶ nh Karl Terzaghi, Meyerhof, Vesic còng ®îc tr×nh bµy cô thÓ trong bµi nµy. Sau ®ã
ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i dùa vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cäc ®îc bµn luËn. Cuèi cïng lµ tiªu chuÈn
tÝnh to¸n søc chÞu t¶i hiÖn hµnh cña NhËt B¶n trÝch tõ cuèn Japan Specification for Highway Bridges.
Keyword: Concrete pile, vertical bearing capacity
1. Lêi më ®Çu
Cäc ®îc dïng nh mét cÊu kiÖn chÞu lùc truyÒn t¶i träng c«ng tr×nh xuèng nÒn cã lÞch sö kh¸ dµi trong
ngµnh x©y dùng. Tuy nhiªn lý thuyÕt tÝnh toµn søc chÞu t¶i cña cäc chØ míi b¾t ®Çu trong nh÷ng n¨m 30
cña thÕ kû tríc. Lý thuyÕt vÒ søc chÞu t¶i cña cäc do Prandtl ®Ò xuÊt ®· ®îc Caquot øng dông vµo n¨m
1934
1)
. Ngêi cã ¶nh hëng lín tíi ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc lín nhÊt ph¶i kÓ ®Õn cha ®Î
cña ngµnh c¬ häc ®Êt Karl Terzaghi víi t¸c phÈm “Theoritical Soil Mechanics”
2)
. HiÖn nay tiªu chuÈn c¸c
níc trªn thÕ giíi vÒ søc chÞu t¶i cña cäc vÉn dùa trªn lý thuyÕt vÒ søc chÞu t¶i. ë lý thuyÕt nµy søc chÞu t¶i
th¼ng ®øng cña cäc ®îc xem bao gåm hai thµnh phÇn : Søc chèng ë mòi cäc vµ ma s¸t cña thµnh cäc víi
®Êt nÒn. Tuy nhiªn sù kh¸c nhau gi÷a c¸c c«ng thøc t×nh to¸n lµ ë gi¶ thiÕt c¸c mode ph¸ ho¹i cña nÒn
díi mòi cäc. Nãi c¸ch kh¸c gi¶ thiÕt vÒ c¸c mÆt trît do ph¸ ho¹i c¾t cña ®Êt nÒn díi mòi cäc lµ kh¸c
nhau. VÊn ®Ò nµy sÏ ®îc tr×nh bµy cô thÓ trong phÇn ph¬ng ph¸p luËn cña bµi nµy.
Cäc trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng nh÷ng chuyÒn t¶i träng th¼ng ®øng mµ chÞu c¶ t¶i träng ngang
nh trong trêng hîp díi t¸c dông cña ®éng ®Êt hay cäc lµm têng ch¾n ®Êt. Do vËy cäc ph¶i cã søc chÞu
t¶i cho c¶ ph¬ng th¼ng ®øng vµ ph¬ng ngang. ë ph¹m vi cña bµi nµy t«i xin chØ ®Ò cËp ®Õn søc chÞu t¶i
th¼ng ®øng cña cäc, cã lÏ ®©y lµ mèi quan t©m cña c¸c kü s ë ViÖt nam hiÖn nay khi thiÕt kÕ mãng cäc v×
t«i thÊy c¸c b¹n ®ång nghiÖp bµn b¹c nhiÒu vÒ vÊn vÒ nµy trªn diÔn ®µn www.ketcau.com. Bµi viÕt nµy chØ
cã môc ®Ých tr¶ lêi c¸c b¨n kho¨n cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp trªn diÔn ®µn. §Ó n¾m v÷ng h¬n n÷a vÒ cäc
c¸c b¹n cã thÓ tham kh¶o c¸c tµi liÖu ®îc dÉn ra sau cïng. Tuy nhiªn t«i vÉn hy väng lµ nã h÷u Ých cho
c¸c nhµ thiÕt kÕ vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn cäc.
2. Ph¬ng ph¸p luËn
2.1 T¶i träng ë giíi h¹n ch¶y vµ cùc h¹n (Yield load, Untimate load)
Nh×n chung giíi h¹n chÞu t¶i cho phÐp cña cäc ®îc lÊy nhá h¬n t¶i träng ë giíi h¹n ch¶y (Yield load) hay
t¶i träng cùc h¹n (Untimate load). H×nh 1 minh ho¹ c¸c giíi h¹n nµy. Díi t¸c dông cña t¶i träng th¼ng
®øng cäc sÏ lón víi møc ®é kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn. Dùa vµo quan hÖ gi÷a t¶i träng vµ
1
Nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền móng - Người đăng: canhanhkim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nền móng 9 10 615