Ktl-icon-tai-lieu

nền và móng

Được đăng lên bởi Linh Chivas
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường ĐH Công Nghệ GTVT
Bộ môn Địa kỹ thuật
ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN & MÓNG
Số liệu thiết kế:
Tải trọng tác dụng
Điều kiện TV, Lnhịp

:
:

Điều kiện địa chất

:

Sinh viên
Lớp

:
:

Ngày giao
:
Ngày hoàn thành :

A. KẾT CẤU:

B. SỐ LIỆU THIẾT KẾ
B.1. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI ĐỈNH TRỤ
Đơn vị

1

V do tĩnh tải (DC)

kN

3168

V do tĩnh tải (DW)

kN

284

416

V do hoạt tải (LL+IM)

kN

849

982

H do hoạt tải (LL+IM)

kN

212

M do hoạt tải (LL+IM)

kN.m

382

0

D

D

CĐ

CĐ

Tải trọng\ Phương án

Phương dọc (D), ngang (N) cầu
Phương án móng cọc

2

3

4

5

6

7

8

9504

9405

0

0

454

0

0

D

D

D

N

N

N

CĐ

CKN

CKN

CĐ

CKN

CKN

Ghi chú: Tải trọng cho trong bảng là tải trọng chưa có hệ số ( CĐ là cọc đúc sẵn; CKN - Cọc khoan nhồi)

B.2. ĐIỀU KIỆN THỦY VĂN & CHIỀU DÀI NHỊP:
Đơn vị
1
Cao độ MNCN (EL5)
m
3.00
Cao độ MNTT (EL4)
m
1.50
Cao độ MNTN (EL3)
m
-0.10

2

3

4

5

6

7

8

IV
0.00

IV
0.00

V
0.00

3.50
2.00

Cấp sông
Cao độ mặt đất thiên nhiên EL1

m
m

IV
0.00

V
0.00

VI
0.00

VI
0.00

V
0.00

Cao độ mặt đất sau xói EL2

m

-1.50

-1.60

-1.70

-2.20

-2.30

B.3. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT
+ Số liệu địa chất là lỗ khoan
sinh viên xem chi tiết trong hồ sơ khảo sát địa chất.
C. YÊU CẦU
C.1. PHẦN THUYẾT MINH
+ Tính toán thông số đầu vào, lựa chọn phương án móng
+ Kiểm toán bệ móng, kiểm toán TTGHSD và TTGHCĐ móng.
C.2. PHẦN BẢN VẼ
+ Bố trí chung móng, cấu tạo móng
+ Cấu tạo chi tiết cọc, mối nối cọc, cốt thép cọc, đài cọc.

Giáo viên hướng dẫn

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN & MÓNG

9

10

6600

4620

0
N

N

CĐ

CĐ

9

10

3.90

4.00

V
0.00

VI
0.00

Giáo viên hướng dẫn

Trường ĐH Công Nghệ GTVT
Bộ môn Địa Kỹ Thuật
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA LỚP ĐẤT 1
Các chỉ tiêu cơ lý
Phân tích thành phần hạt
+ Phần trăm hạt sỏi
+ Phần trăm hạt cát
+ Phần trăm hạt mịn (sét, bụi)
Độ ẩm tự nhiên
Khối lượng thể tích
Khối lượng riêng
Giới hạn chảy
Giới hạn dẻo
Thí nghiệm cắt trực tiếp
+ Góc ma sát trong
+ Lực dính
Thí nghiệm nén ba trục (CU)
+ Góc ma sát trong
+ Lực dính
Thí nghiệm nén ba trục (UU)
+ Góc ma sát trong
+ Lực dính có hiệu
Thí nghiệm nén nở hông
Thí nghiệm nén cố kết
+ Áp lực tiến cố kết

Kí hiệu

Đơn vị

Kết quả

W
γw

%
g/cm3

0.00
17.00
83.00
94.10
1.47

Gs
LL
PL

g/cm3
%
%

2.61
74.70
37.90

φ
c

Độ
kG/cm2

4.00
0.044

φcu
ccu

Độ
kG/cm2

22.00
0.450

φ'
c'
qu

Độ
kG/cm2

3.00
0.040

kG/cm2

-

Pc

kG/cm2

0.51

cm /s

0.54

cm /kG

0.23

cm /s

0.45

+ Hệ số cố kết

Cvx10

+ Hệ số nén
+ Hệ số thấm kvx10-7
+ Chỉ số nén Cc

ax10
kvx10-7

-3

-1

Cc

Lớp 1: Bụi tính dẻo cao, ...


 !"
#$%&&''( Sinh viên :
Tải trọng tác dụng : Lớp :
Ngày giao :
Điều kiện địa chất : Ngày hoàn thành :
)*+,-.(
*#/012.1,+,
B.1. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI ĐỈNH TRỤ
Tải trọng\ Phương án Đơn vị
3 4 5 6 7 8 9 :
V do tĩnh tải (DC) kN
3168 9504 9405
V do tĩnh tải (DW) kN
284 416 454
V do hoạt tải (LL+IM) kN
849 982
H do hoạt tải (LL+IM) kN
212
M do hoạt tải (LL+IM) kN.m
382 0 0 0 0 0
Phương dọc (D), ngang (N) cầu
; ; ; ; ;
Phương án móng cọc
   + +  + +
Ghi chú: Tải trọng cho trong bảng là tải trọng chưa có hệ số ( CĐ là cọc đúc sẵn; CKN - Cọc khoan nhồi)
B.2. ĐIỀU KIỆN THỦY VĂN & CHIỀU DÀI NHỊP:
Đơn vị 3 4 5 6 7 8 9 :
m 3.00 3.50
m 1.50 2.00
m -0.10
Cấp sông m IV V VI VI V IV IV V
m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m -1.50 -1.60 -1.70 -2.20 -2.30
B.3. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT
+ Số liệu địa chất là lỗ khoan sinh viên xem chi tiết trong hồ sơ khảo sát địa chất.
*<=.>.
C.1. PHẦN THUYẾT MINH
+ Tính toán thông số đầu vào, lựa chọn phương án móng
+ Kiểm toán bệ móng, kiểm toán TTGHSD và TTGHCĐ móng.
C.2. PHẦN BẢN VẼ
+ Bố trí chung móng, cấu tạo móng
+ Cấu tạo chi tiết cọc, mối nối cọc, cốt thép cọc, đài cọc.
Giáo viên hướng dẫn
Điều kiện TV, L
nhịp
:
Cao độ MNCN (EL
5
)
Cao độ MNTT (EL
4
)
Cao độ MNTN (EL
3
)
Cao độ mặt đất thiên nhiên EL
1
Cao độ mặt đất sau xói EL
2
nền và móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nền và móng - Người đăng: Linh Chivas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
nền và móng 9 10 574