Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI CHI TIẾT MÁY-ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi thanhduyk45
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5550 lần   |   Lượt tải: 31 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY
(3 TÍN CHỈ)

Thái Nguyên, tháng 3 năm 2010

1

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:
Kiến thức lý thuyết:
Phần I - Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy
Phần II – Truyền động cơ khí
Phần III – Các chi tiết máy đỡ nối
Phần IV – Các chi tiết máy ghép
Bài tập:
Tính toán sức bền cho các mối ghép
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
Sinh viên thực hiện bài thi theo hình thức tự luận trong thời gian 90 phút
III. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:
Nguyên tắc:
Đề thi gồm 3 câu hỏi được tổ hợp từ 02 câu hỏi giữa các phần lý thuyết và 01 câu
hỏi phần bài tập.
Thang điểm: 10 điểm
Loại câu hỏi: Hai câu hỏi loại 3 điểm và một câu hỏi loại 4 điểm.
IV. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY
A, LÝ THUYẾT
PHẦN I: NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

a, Câu hỏi 3 điểm
Câu 1. Trình bày định nghĩa chi tiết máy, nhóm tiết máy, bộ phận máy? Phân loại chi
tiết máy? Lấy các ví dụ minh hoạ cho các khái niệm? (3 điểm)
- Định nghĩa (1 điểm)
- Phân loại (1 điểm)
- Lấy các ví dụ (1 điểm)
Câu 2. Nêu khái quát các yêu cầu đối với chi tiết máy? Khả năng làm việc của CTM
được đánh giá thông qua các chỉ tiêu nào? Nêu các chỉ tiêu tính toán chủ yếu ở các bộ
truyền? (3 điểm)
- Nêu các yêu cầu (1,5 điểm)
- Các chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc (0,5 điểm)
- Nêu chỉ tiêu tính của các bộ truyền (1 điểm)
Câu 3. Trình bày các đặc điểm trong tính toán chi tiết máy? Minh hoạ các đặc điểm đó
trong quá trình tính toán thiết kế các chi tiết máy cụ thể? (3 điểm)
- Trình bày bốn đặc điểm tính toán (2 điểm)
- Minh hoạ với việc tính toán các chi tiết cụ thể (1 điểm)
Câu 4. Trình bày các khái niệm về tải trọng? Lấy ví dụ minh họa trong tính toán các
bộ truyền cơ khí? (3 điểm)

2

- Khái niệm tải trọng làm việc, tải trọng không đổi, tải trọng thay đổi (0.5 điểm)
- Khái niệm tải trọng danh nghĩa, tải trọng tương đương, tải trọng tính toán (1,5
điểm)
- Vẽ hình minh hoạ và lấy ví dụ (1 điểm)
Câu 5. Trình bày về chu trình ứng suất? Các thông số đặc trưng cho chu trình ứng
suất? Phân loại các chu trình ứng suất? Khảo sát các chu trình ứng suất ở một bộ
truyền? (3 điểm)
- Khái niệm chu trình thay đổi ứng suất (0,5 điểm)
- Nêu các thông số đặc trưng (0.5 điểm)
- Phân loại chu trình thay đổi ứng suất theo hai cách (0,5 điểm)
- Vẽ đầy đủ hình minh hoạ (1 điểm)
- Khảo sát chu trình thay đổi ứng suất ở một bộ truyền (0.5 điểm)
Câu 6. Trình bày ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
KHOA CƠ KHÍ
B MÔN K THUT CƠ KHÍ
NGÂN HÀNG CÂU HI THI
HC PHN CHI TIT MÁY
(3 TÍN CH)
Thái Nguyên, tháng 3 năm 2010
NGÂN HÀNG CÂU HỎI CHI TIẾT MÁY-ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI CHI TIẾT MÁY-ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP - Người đăng: thanhduyk45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI CHI TIẾT MÁY-ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 9 10 340