Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện 2

Được đăng lên bởi nhut
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 11190 lần   |   Lượt tải: 75 lần
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CUNG CẤP ĐIỆN
(Câu hỏi dễ)
Câu hỏi
Đáp
án
1- Nhiệm vụ của máy biến áp:
a- Thay đổi tần số b- Thay đổi điện áp.
b
c- Thay đổi dòng điện d- Thay đổi công suất
2- Nhiệm vụ của máy biến dòng:
a- Thay đổi tần số b- Thay đổi điện áp.
c
c- Thay đổi dòng điện d- Thay đổi công suất
3- Chức năng của hệ thống nối đất:
a- làm việc
b- chống sét
d
c- an toàn
d – tất cả các chức năng trên
3- kí hiệu và đơn vị tính của điện trở là:
a- R (Ω; KΩ) b- Z (Ω; KΩ)
a
c- U(V; KV)
d- P (Ω; KΩ)
4- kí hiệu và đơn vị tính của điện áp là:
a- R (Ω; KΩ) b- Z (Ω; KΩ)
c
c- U(V; KV)
d- P (Ω; KΩ)
5- Kí hiệu và đơn vị tính toán của công suất tác dụng:
a- P (W; KW)
b- Q (VAR,KVAR)
a
c- P(VA, KVA) d- S ( VA, KVA)
6- Kí hiệu và đơn vị tính toán của công suất phản kháng:
a- P (W; KW)
b- Q (VAR,KVAR)
b
c- P(VA, KVA) d- S ( VA, KVA)
7- Kí hiệu và đơn vị tính toán của công suất biểu kiến:
a- P (W; KW)
b- Q (VAR,KVAR)
d
c- P(VA, KVA) d- S ( VA, KVA)
8- Công suất tính toán theo suất tiêu hao điện năng:
aM

a- Ptt = T
b- Ptt = Po .S
max
c- Ptt = K max .K sd .Pdm d- Phương pháp khác
9- Công suất tính toán theo đơn vị diện tích:
aM

a- Ptt = T
b- Ptt = Po .S
max
c- Ptt = K max .K sd .Pdm d- Phương pháp khác
10- Công suất tính toán theo hệ số cực đại và công suất
trung bình:

a

b
c

Lời giải

aM

a- Ptt = T
b- Ptt = Po .S
max
c- Ptt = K max .K sd .Pdm d- Phương pháp khác
11- kí hiệu : M(24) là dây dẫn:
a- dây đồng trần có tiết diện 24mm2
b- dây nhôm trần có tiết diện 24mm2
c- dây nhôm lõi thép có tiết diện 24mm2
12- kí hiệu : AC-95 là dây dẫn:
a- dây đồng trần có tiết diện 95mm2
b- dây nhôm trần có tiết diện 95mm2
c- dây nhôm lõi thép có tiết diện 95mm2
13- kí hiệu : A-95 là dây dẫn:
a- dây đồng trần có tiết diện 95mm2
b- dây nhôm trần có tiết diện 95mm2
c- dây nhôm lõi thép có tiết diện 95mm2
14- Công thức tính tổn thất điện áp trên ĐZ có một phụ
tải
a- ∆U =

P.R + QX
(V )
U dm

b- ∆S =

(P + Q )
Z (VA)
U 2 dm
2

2

a

c

b

a

c- ∆A = ∆P.τ trong đó: τ = (0,124 + 10−4 Tmax ) 2 .8760(h)
15- Công thức dưới đây ∆U là gì:
∆U =

P.R + QX
(V )
U dm

a

a- Tổn thất điện áp
b- tổn thất công suất
c- Tổn thất điện năng d- Tổn thất dòng điện
16- Công thức dưới đây ∆U là gì:
∆S =

(P2 + Q2 )
Z (VA)
U 2 dm

a- Tổn thất điện áp
b- tổn thất công suất
c- Tổn thất điện năng ...
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CUNG CẤP ĐIỆN
(Câu hỏi dễ)
Câu hỏi Đáp
án
Lời giải
1- Nhiệm vụ của máy biến áp:
a- Thay đổi tần số b- Thay đổi điện áp.
c- Thay đổi dòng điện d- Thay đổi công suất
b
2- Nhiệm vụ của máy biến dòng:
a- Thay đổi tần số b- Thay đổi điện áp.
c- Thay đổi dòng điện d- Thay đổi công suất
c
3- Chức năng của hệ thống nối đất:
a- làm việc b- chống sét
c- an toàn d – tất cả các chức năng trên
d
3- kí hiệu và đơn vị tính của điện trở là:
a- R (Ω; KΩ) b- Z (Ω; KΩ)
c- U(V; KV) d- P (Ω; KΩ)
a
4- kí hiệu và đơn vị tính của điện áp là:
a- R (Ω; KΩ) b- Z (Ω; KΩ)
c- U(V; KV) d- P (Ω; KΩ)
c
5- Kí hiệu và đơn vị tính toán của công suất tác dụng:
a- P (W; KW) b- Q (VAR,KVAR)
c- P(VA, KVA) d- S ( VA, KVA)
a
6- Kí hiệu và đơn vị tính toán của công suất phản kháng:
a- P (W; KW) b- Q (VAR,KVAR)
c- P(VA, KVA) d- S ( VA, KVA)
b
7- Kí hiệu và đơn vị tính toán của công suất biểu kiến:
a- P (W; KW) b- Q (VAR,KVAR)
c- P(VA, KVA) d- S ( VA, KVA)
d
8- Công suất tính toán theo suất tiêu hao điện năng:
a-
max
tt
aM
P
T
=
b-
.
tt o
P P S=
c-
max
. .
tt sd dm
P K K P=
d- Phương pháp khác
a
9- Công suất tính toán theo đơn vị diện tích:
a-
max
tt
aM
P
T
=
b-
.
tt o
P P S=
c-
max
. .
tt sd dm
P K K P=
d- Phương pháp khác
b
10- Công suất tính toán theo hệ số cực đại và công suất
trung bình:
c
ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện 2 - Trang 2
ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện 2 - Người đăng: nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện 2 9 10 631