Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện

Được đăng lên bởi nhut
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2373 lần   |   Lượt tải: 11 lần
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
( Những câu hỏi trung bình)

Câu hỏi

Đá
p
án

1- cho mạng điện như hình vẽ:

A

l A1

ta có:

1

RA1 = rO .l A1 = 0,33.10 = 3,3(Ω)

Udm

X A1 = xO .l A1 = 0,384.10 = 3,84(Ω)

P 1+jQ1
Điện áp định mức U đm = 22kV. Chiều dài
đường dây từ A1 l= 10Km, được sử dụng
dây dẫn AC- 95 có ro = 0,33 (Ω/km) và xo =
0,384 (Ω/km). tính tổng trở của mạng điện
a- Z= 3,3 +j 3,84 (Ω); b- Z= 3,84 +j 3,3 (Ω)
c- Z= 0,33 +j 0,384 (Ω) ; d- đáp án khác

a

2- cho mạng điện như hình vẽ:

A

l A1

1

RA1 = rO .l A1 = 0,33.5 = 1, 65(Ω)
X A1 = xO .l A1 = 0,384.5 = 1,92(Ω)

P 1+jQ1
Điện áp định mức U đm = 22kV. Chiều dài
đường dây từ A1 l= 5Km, được sử dụng
dây dẫn AC- 95 có ro = 0,33 (Ω/km) và xo =
0,384 (Ω/km). tính tổng trở của mạng điện
a- Z= 1,92 +j 1,7 (Ω); b- Z= 1,65 +j 1,92
(Ω)
c- Z= 0,33 +j 0,384 (Ω) ; d- đáp án khác

b

3- cho mạng điện như hình vẽ:

l A1

Vậy tổng trở Z= R+jX = 1,65 + j1,92(Ω)

ta có:

1

RA1 = rO .l A1 = 0, 26.10 = 2, 6(Ω)

Udm

X A1 = xO .l A1 = 0, 4.10 = 4(Ω)

P 1+jQ1
Điện áp định mức U đm = 22kV. Chiều dài
đường dây từ A1 l= 10Km, được sử dụng
dây dẫn AC- 120 có ro = 0,26 (Ω/km) và xo
= 0,4 (Ω/km). tính tổng trở của mạng điện
a- Z= 2,6 +j 4 (Ω); b- Z= 4 +j 2,6 (Ω)
c- Z= 0,26 +j 0,4 (Ω) ; d- đáp án khác

a

4- cho mạng điện như hình vẽ:

A

Vậy tổng trở Z= R+jX = 3,3 + j3,84(Ω)

ta có:

Udm

A

Giải thích

l A1

Vậy tổng trở Z= R+jX = 2,6 + j4(Ω)

ta có:

1

RA1 = rO .l A1 = 0, 26.5 = 1,3(Ω)

Udm

X A1 = xO .l A1 = 0, 4.5 = 2(Ω)

P 1+jQ1
Điện áp định mức U đm = 22kV. Chiều dài
đường dây từ A1 l= 5Km, được sử dụng
dây dẫn AC- 120 có ro = 0,26 (Ω/km) và xo
= 0,4 (Ω/km). tính tổng trở của mạng điện
a- Z= 2,6 +j 4 (Ω); b- Z= 1,3 +j 2 (Ω)
c- Z= 0,26 +j 0,4 (Ω) ; d- đáp án khác

b

Vậy tổng trở Z= R+jX = 1,3 + j2(Ω)
P 22PP + P )) RA(Q (QQQ2 +)Q ) X
(( 2 Q Q 22 P ) R + ( ) X
P + 2P + + + + + Q
+(
∆S121 AA1= 12 = 2 322(1RA211A1 12 jX1A)3= (= 2A11 + 12 = 1 )
∆AU= U 2 21 1 ( R12 + 2jX1A1 1 2 RA = jX A
S ∆ = 1 21
( R + 12 )
1
2
U1 R121 +3Q1 Xdm1Q3 Xdm
U
P2 dm dmP R2 + dmU 23
PRA U U
23 12
A
∆U 121 ∆U 23 = 2
2
2
A =P P (( P P + 22R=+ ( + =
+P
(800 ∆U+(P1500).1,365R12(2001Q2Q1)2+ 2QR3 ) XR1 A1+ 1 )=
(5002U2+(500).3,3+2(6001++Q11Q+1+32Q2+(Q)+3Q3jX=A=jX )
(800 S600( PU++ PP3)P++1( AQ 3( QQ ) X 12 () A)
(500+=4002+22)32++3(600)ARQ (++400).1,92+ X X =
(800+(=500)22dm P2) )dm +400) Q+ + Q =
(3001= ) PPdm )U A+ ( (2
4001 + ...
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
( Những câu hỏi trung bình)
ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện - Trang 2
ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện - Người đăng: nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi môn cung cấp điện 9 10 386