Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Cơ học ứng dụng

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYấN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CễNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trỡnh đào tạo 150 TC)

Tờn học phần: Cơ học ứng dụng
Mó số học phần:
Số tớn chỉ:02
Dạy cho ngành, khối ngành: Phi Cơ khớ
Khoa: Cơ khớ

THÁI NGUYấN - NĂM 2011
1

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung đỏnh giỏ thi kết thỳc học phần
Kiểm tra đỏnh giỏ những kiến thức SV đó thu nhận được thụng qua việc trả lời một số
cõu hỏi cơ bản thuộc nội dung của học phần đó học.
2. Phương phỏp đỏnh giỏ (Thi vấn đỏp, thi viết hay thi trắc nghiệm, thời gian làm bài
thi)
- Thi viết
- Thời gian làm bài thi: 90 phỳt
- Tỷ trọng điểm thành phần thi là 50%.
3. Nguyờn tắc tổ hợp đề thi
- Cỏc cõu hỏi trong đề thi phải được tổ hợp từ ngõn hàng cõu hỏi của học phần
- Số cõu hỏi trong một đề thi khụng dưới 3 cõu, nội dung cõu hỏi khụng trựng lặp với
cõu hỏi đó kiểm tra giữa kỳ.
- Trong một cõu hỏi cú thể gồm nhiều ý nhỏ
- Một đề thi phải bao gồm cả cõu hỏi lý thuyết và cõu hỏi bài tập (trừ học phần đặc biệt
khụng cú bài tập)
- Đỏp ỏn của cỏc cõu hỏi thi phải được thụng qua bộ mụn. Nội dung trỡnh bày đỏp ỏn
phải thể hiện đủ căn cứ để GV chấm điểm bài thi, khụng nờn trỡnh bày quỏ chi tiết như
một bài làm của SV.
4. Ngõn hàng cõu hỏi
- Tất cả cỏc chương của học phần đều phải nờu ra được cỏc cõu hỏi.
- Trong một chương cú n cõu hỏi loại 1 điểm; m cõu hỏi loại 2 điểm; v.v...
- Quy định số cõu hỏi cho mỗi học phần: khụng dưới 15 cõu/1TC
- Cỏc cõu hỏi được mó hiệu theo cấu trỳc phần chữ và số
Giải thớch:

LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ;

- LT là cõu hỏi lý thuyết
- BT là cõu hỏi bài tập
- Chữ số thứ nhất: chỉ cõu hỏi thuộc chương số mấy (nếu cõu hỏi gồm nhiều ý nhỏ
phõn tỏn ở nhiều chương khỏc nhau thỡ chỉ số chương lấy theo chương cao nhất)
- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của cõu hỏi
- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự cõu hỏi của chương đú
Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
Cỏc cõu hỏi được biờn chế theo cỏc chương của học phần (nếu cõu hỏi gồm nhiều ý
nhỏ phõn tỏn ở nhiều chương khỏc nhau thỡ chỉ số chương lấy theo chương cao nhất.)

2

CHƯƠNG 1
LT 1. Cõu hỏi lý thuyết:
LT 1.3.1 Trình bày khái niệm về bậc tự do tơng đối giữa hai khâu? ý nghĩa của việc
nối động hai khâu?
LT 1.3.2 Trình bày mô hình các loại khớp động loại 5 và loại 4, phân tích các bậc tự
do tơng đối bị hạn chế khi nối động hai khâu bằng các khớp này?
LT 1.3.3 Trình bày khái niệm, định nghĩa, lập công thức tính số bậc tự do của cơ cấu
phẳng trong trờng hợp đơn giản?
LT1.3.4 Khái niệm về tâm vận tốc tức thời trong chuyển động tơng đối giữa hai khâu?
Ph...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trình đào tạo 150 TC)
Tên học phần: Cơ học ứng dụng
Mã số học phần:
Số tín chỉ:02
Dạy cho ngành, khối ngành: Phi Cơ khí
Khoa: Cơ khí
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
1
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Cơ học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Cơ học ứng dụng - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Cơ học ứng dụng 9 10 204