Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Động cơ đốt trong 1

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6351 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Mẫu ĐT03/NHCH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chƣơng trình đào tạo 150 TC)

Tên học phần: Động cơ đốt trong 1
Mã số học phần: MEC401
Số tín chỉ: 02
Dạy cho ngành, khối ngành:Cơ khí động lực
Khoa: Cơ khí

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Page 0 of 6

Mẫu ĐT03/NHCH

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần:
Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi
cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học.
2. Phƣơng pháp đánh giá:
- Thi viết
- Thời gian làm bài thi: 60 phút
- Tỷ trọng điểm thành phần thi:
+ Giữa kỳ là 30%.
+ Thảo luận là 20%.
+ Kết thúc học phần là 50%.
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi:
- Các câu hỏi trong đề thi phải được tổ hợp từ ngân hàng câu hỏi của học phần
- Số câu hỏi trong một đề thi không dưới 3 câu, nội dung câu hỏi không trùng lặp với
câu hỏi đã kiểm tra giữa kỳ.
- Trong một câu hỏi có thể gồm nhiều ý nhỏ
- Một đề thi phải bao gồm cả câu hỏi lý thuyết và câu hỏi bài tập (trừ học phần đặc biệt không
có bài tập)
- Đáp án của các câu hỏi thi phải được thông qua bộ môn. Nội dung trình bày đáp án
phải thể hiện đủ căn cứ để GV chấm điểm bài thi, không nên trình bày quá chi tiết như
một bài làm của SV.
4. Ngân hàng câu hỏi:
- Tất cả các chương của học phần đều phải nêu ra được các câu hỏi.
- Trong một chương có n câu hỏi loại 1 điểm; m câu hỏi loại 2 điểm; v.v...
- Quy định số câu hỏi cho mỗi học phần: không dưới 15 câu/1TC
- Các câu hỏi được mã hiệu theo cấu trúc phần chữ và số
Giải thích:
LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ;
- LT là câu hỏi lý thuyết
- BT là câu hỏi bài tập
- Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy (nếu câu hỏi gồm nhiều ý nhỏ
phân tán ở nhiều chương khác nhau thì chỉ số chương lấy theo chương cao nhất)
- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi
- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó

Page 1 of 6

Mẫu ĐT03/NHCH

Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CHƢƠNG 1
LT 1. Câu hỏi lý thuyết:
LT 1.3.1. Trình bày về quá trình nạp của động cơ đốt trong?
LT 1.3.2. Trình bày về quá trình nén của động cơ đốt trong?
LT 1.3.3. Trình bày về quá trình cháy của động cơ xăng?
LT 1.3.4. Trình bày về quá trình cháy của động cơ diezel?
LT 1.3.5. Trình bày về quá trình giãn nở của động cơ đốt trong?
LT 1.3.6. So sánh ưu, nhược điểm của động cơ xăng với động cơ diezel?
LT 1.4.7. Hoat động của động cơ hai kỳ quét khí ngang (quét vòng)?
LT 1.4.8. Hoạt động của động cơ hai kỳ quét thẳng qua xu páp thải?
LT 1.4.9. Hoạt động của động cơ xăng ...
Mẫu ĐT03/NHCH
Page 0 of 6

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo cơng trình đào tạo 150 TC)
Tên học phần: Động cơ đốt trong 1
Mã số học phần: MEC401
Số tín chỉ: 02
Dạy cho ngành, khối ngành:Cơ khí động lực
Khoa: Cơ khí
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Động cơ đốt trong 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Động cơ đốt trong 1 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI: Động cơ đốt trong 1 9 10 877