Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

Được đăng lên bởi tranthilanphuong_t58
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
Bộ môn: Đo lường và Điều khiển Tự động

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG
(2 TÍN CHỈ)
DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
CHUYÊN NGÀNH: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TIN HỌC

THÁI NGUYÊN - 7/2007

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
Bộ môn: Đo lường & ĐKTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Thái nguyên ngày 20 tháng 7 năm 2007

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG
Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành: Điều khiển tự động, kỹ thuật điện
tử, tin học
1.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:
Sinh viên nắm được các cấu trúc robot và điều khiển chuyển động tay máy.
Động học và động lực học robot. Các bộ phận truyền động secvo và cảm biến. Thuật
toán điều khiển robot theo quĩ đạo đặt.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang
điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
Mỗi đề thi có 3 câu hỏi
Mỗi đề thi được tổ hợp từ 2 câu hỏi (Phần: 4.1; 4.2) và 1 câu hỏi (Phần 4.3)
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành một robot công nghiệp?
Ý nghĩa của ma trận thuần nhất 4  4 được sử dụng trong nghiên cứu robot?
2. Trình bầy cách thiết lập khung toạ độ đối với 2 khâu động liên tiếp theo bộ thông
số DH. Xây dựng ma trận Ai biểu diễn mối quan hệ giữa hệ toạ độ i so với hệ toạ độ i1(mô hình DH).
3. Điểm A trong không gian được biểu diễn bởi véc tơ điểm [ 1 1 2 2 ] dịch chuyển
tịnh tiến điểm A đi một véc tơ p = [ 1 1 2 1 ] sau đó tiếp tục quay điểm đã biến đổi
quanh trục y một góc 900 Hãy xác định véc tơ biểu diễn điểm A sau hai phép biến đổi.
4. Xác định ma trận biến đổi thuần nhất biểu diễn các phép biến đổi sau:
A = Tp( 0 0 1 )R( x 900 )R( y 900 )
5. Xác định ma trận biến đổi thuần nhất biểu diễn các phép biến đổi sau:
A = Tp( 0 1 0 )R( x 900 )R( z 900 )

6. Tìm ma trận :
R = R( k  ) Biết k =

1
( 1 1 1 )T  = 900
3

R = R( k  ) Biết k =

1
( 1 1 1 )T  = -900
3

7. Tìm ma trận :

8. Xác định các góc quay Euler khi biết ma trận :
 1 0
 0 0



R(
) = 
 0 1

 0 0

0
1
0
0

0
5
3

1

9. Xác định các góc quay RPY khi biết ma trận :
 1 0
 0 0

RPY(  
) = 
 0 1

 0 0

0
1
0
0

0
5
3

1

10. Tìm các phần tử đánh dấu hỏi trong ma trận biểu diễn hướng và vị trí của khâu chấp
hành cuối sau:
 ? 0 1
 ? 0 0
T6 = 
 ? 1 0

 ? 0 0

0
1
2
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
Bộ môn: Đo lường và Điều khiển Tự động
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIU KHIN CHUYN ĐNG
(2 TÍN CHỈ)
DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
CHUYÊN NGÀNH: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TIN HỌC
THÁI NGUYÊN - 7/2007
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG - Người đăng: tranthilanphuong_t58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG 9 10 390