Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Kỹ thuật gia công cơ khí

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2451 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
Kỹ thuật gia công cơ khí
1. nội dung đánh giá thi kết thúc học phần
- Nội dung đánh giá: Các nội dung cơ bản của Sản xuất cơ khí nh Vật liệu học, Luyện kim,
Sản xuất Đúc, GCKL bằng áp lực, Hàn và cắt kim loại, GCKLB Cắt gọt, Nhiệt luyện...
2. phơng pháp đánh giá
- Thi tự luận
3. nguyên tắc tổ hợp câu hỏi làm đề thi kêt thúc học phần
* Nguyên tắc:
- Đề thi đợc tổ hợp từ các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi sao cho các câu không trùng nhau,
không có 2 câu cùng 1 chơng trong 1 đề thi.
- Trong 1 đề thi có thể có 1 bài tập và 2 đến 3 câu lý thuyết hoặc có 3 đến 4 câu lý thuyết
(không có bài tập).
- Ra từ 10 đến 20 đề thi cho 1 lần thi.
* Thang điểm:
- Thang điểm 10.
* Loại câu hỏi:
- Câu hỏi 2, 3 điểm.
4. Ngân hàng Câu hỏi thi học Phần
4.1. Câu hỏi loại 1 (2 điểm)
1. Thế nào là quá trình thiết kế, quá trình sản xuất? Cho ví dụ.
2. Trình bày các phơng pháp đo trong sản xuất cơ khí?
3. Nêu những tính chất chung của kim loại và hợp kim?
4. Trình bày về cơ tính của kim loại và hợp kim.
5. Trình bày về cấu tạo của kim loại nguyên chất.
6. Thực chất, u nhợc điểm của sản xuất đúc?
7. Giải thích sơ đồ biểu diễn khái quát quá trình sản xuất vật đúc.
8. Nội dung công việc dỡ khuôn
9. Các loại dụng cụ cơ bản dùng trong rèn tự do?
4.2. Câu hỏi loại 2 (3 điểm)
1. Xây dựng và giải thích sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí?
2. Trình bày khái niệm về sản phẩm, chi tiết máy, bộ phận máy, phôi trong sản xuất cơ khí?
3. Thế nào là quy trình công nghệ? Các thành phần của quy trình công nghệ?
4. Trình bày khái niệm dạng sản xuất trong sản xuất cơ khí, các dạng sản xuất trong sản xuất cơ
khí. Đặc điểm, phạm vi ứng dụng từng dạng sản xuất?

1

5. Trình bày khái niệm về chất lợng bề mặt chi tiết máy, các đại lợng đặc trựng cho chất lợng bề
mặt chi tiết máy (Độ nhẵn bề mặt; Tính chất cơ lý lớp bề mặt)?
6. Ký hiệu độ nhám bề mặt chi tiết? Phân cấp độ nhám? Cho ví dụ.
7. Trình bày khái niệm về độ chính xác gia công cơ khí? Các thông số đặ trng cho độ chính xác
gia công.
8. Trình bày về khái niệm về lắp lẫn, dung sai và sơ đồ biểu diễn kích thớc và dung sai. Cho ví dụ
về kích thớc và dung sai của kích thớc, giải thích các thành phần của nó.
9. Thế nào là lắp ghép có độ hở, lắp ghép có độ dôi, lắp ghép trung gian? Cho ví dụ minh họa.
10. Trình bày các loại dụng cụ đo cơ bản trong sản xuất cơ khí? ứn dụng của từng loại dụng cụ đo
khi đo.
11. Vai trò của tiêu chuần hoá trong sản xuất cơ khí? Các chức năng chủ yếu của tiêu chuẩn hoá.
12. Các cấp tiêu chuẩn ...
Ng©n hµng c©u hái thi kÕt thóc häc phÇn
Kü thuËt gia c«ng c¬ khÝ
1. néi dung ®¸nh gi¸ thi kÕt thóc häc phÇn
- Néi dung ®¸nh gi¸: C¸c néi dung c¬ b¶n cña S¶n xuÊt khÝ nh VËt liÖu häc, LuyÖn kim,
S¶n xuÊt §óc, GCKL b»ng ¸p lùc, Hµn vµ c¾t kim lo¹i, GCKLB C¾t gät, NhiÖt luyÖn...
2. ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸
- Thi tù luËn
3. nguyªn t¾c tæ hîp c©u hái lµm ®Ò thi kªt thóc häc phÇn
* Nguyªn t¾c:
- §Ò thi ®îc hîp c¸c c©u hái trong ng©n hµng c©u hái sao cho c¸c c©u kh«ng trïng nhau,
kh«ng cã 2 c©u cïng 1 ch¬ng trong 1 ®Ò thi.
- Trong 1 ®Ò thi thÓ 1 bµi tËp 2 ®Õn 3 c©u thuyÕt hoÆc 3 ®Õn 4 c©u thuyÕt
(kh«ng cã bµi tËp).
- Ra tõ 10 ®Õn 20 ®Ò thi cho 1 lÇn thi.
* Thang ®iÓm:
- Thang ®iÓm 10.
* Lo¹i c©u hái:
- C©u hái 2, 3 ®iÓm.
4. Ng©n hµng C©u hái thi häc PhÇn
4.1. C©u hái lo¹i 1 (2 ®iÓm)
1. ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt? Cho vÝ dô.
2. Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®o trong s¶n xuÊt c¬ khÝ?
3. Nªu nh÷ng tÝnh chÊt chung cña kim lo¹i vµ hîp kim?
4. Tr×nh bµy vÒ c¬ tÝnh cña kim lo¹i vµ hîp kim.
5. Tr×nh bµy vÒ cÊu t¹o cña kim lo¹i nguyªn chÊt.
6. Thùc chÊt, u nhîc ®iÓm cña s¶n xuÊt ®óc?
7. Gi¶i thÝch s¬ ®å biÓu diÔn kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt ®óc.
8. Néi dung c«ng viÖc dì khu«n
9. C¸c lo¹i dông cô c¬ b¶n dïng trong rÌn tù do?
4.2. C©u hái lo¹i 2 (3 ®iÓm)
1. X©y dùng vµ gi¶i thÝch s¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ?
2. Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm, chi tiÕt m¸y, bé phËn m¸y, ph«i trong s¶n xuÊt c¬ khÝ?
3. ThÕ nµo lµ quy tr×nh c«ng nghÖ? C¸c thµnh phÇn cña quy tr×nh c«ng nghÖ?
4. Tr×nh bµy kh¸i niÖm d¹ng s¶n xuÊt trong s¶n xuÊt khÝ, c¸c d¹ng s¶n xuÊt trong s¶n xuÊt
khÝ. §Æc ®iÓm, ph¹m vi øng dông tõng d¹ng s¶n xuÊt?
1
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Kỹ thuật gia công cơ khí - Trang 2
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Kỹ thuật gia công cơ khí - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Kỹ thuật gia công cơ khí 9 10 441