Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 1a

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
nguyên lý máy 1a (2 tín chỉ)
Dùng cho đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ ngành: Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí
Động lực, Cơ khí Luyện kim Cán thép, S phạm Kỹ thuật Cơ khí.
1. nội dung đánh giá thi kết thúc học phần
Sinh viên cần nắm đợc các kiến thức lý thuyết cơ bản về cấu trúc, bậc tự do, xếp loại
cơ cấu phẳng, phân tích động học cơ cấu phẳng loại 2 và loại 3, phân tích cơ cấu có khớp
cao nh cơ cấu cam phẳng, cơ cấu bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng trụ tròn răng thẳng,
răng nghiêng.
Sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các bài tập về cấu
trúc cơ cấu phẳng, phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phơng pháp vẽ, cũng nh các tính
toán cơ bản các thông số động học, lực học của cơ cấu cam và cơ cấu bánh răng.
2. phơng pháp đánh giá
Thi kết thúc học phần là thi viết tự luận với thời lợng là 90’, chấm điểm theo thang
điểm 10.
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi
Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
Mỗi đề thi đợc tổ hợp từ hai câu hỏi lý thuyết (phần 4.1. một câu bất kỳ và phần 4.2
một câu bất kỳ) và một câu bài tập trong phần 4.4 hoặc một bài tập phần 4.3 có bổ sung khi
ra đề cho đủ 4 điểm.
4. ngân hàng câu hỏi
4.1. Câu hỏi loại 1 (3 điểm)
1. Trình bày và định nghĩa bậc tự do tơng đối giữa hai khâu? Trình bày các khái niệm về
nối động, ràng buộc, khớp động?
2. Định nghĩa bậc tự do của cơ cấu phẳng? Trình bày cách tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
trong trờng hợp cơ cấu có ràng buộc trùng, lấy ví dụ minh hoạ?
3. Định nghĩa bậc tự do của cơ cấu phẳng? Trình bày cách tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
trong trờng hợp cơ cấu có ràng buộc thừa, lấy ví dụ minh hoạ?
4. Trình bày nguyên lý tạo thành cơ cấu và cách xếp loại cơ cấu, khái niệm về tâm vận tốc
tức thời trong chuyển động tơng đối giữa hai khâu. Xác định tỷ số truyền giữa hai khâu đối
diện của cơ cấu bốn khâu bản lề phẳng sử dụng phơng pháp tâm quay tức thời?
5. Trình bày điều kiện quay toàn vòng động học của khâu nối giá của cơ cấu bốn khâu bản
lề phẳng. Nêu định lý Grashop.
6. Trình bày cách xác định quan hệ vận tốc giữa hai khâu nối giá trong các cơ cấu tay quay
con trợt và cu lít, nêu các đặc điểm động học của chúng?
4.2. Câu hỏi loại 2 (3 điểm)
1. Trình bày cách phân tích động học cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn lệch tâm bằng đồ thị sử
dụng phơng pháp đổi giá?
2. Trình bày phơng pháp giải tích xác định đờng cong biên dạng cam sử dụng phơng pháp
đổi giá, lấy ví dụ cho cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng?
3. Định nghĩa góc áp lực của cơ cấu cam và ảnh hởng của góc áp lực tới t...
Ng©n hµng c©u hái thi kÕt thóc häc phÇn
nguyªn lý m¸y 1a (2 tÝn chØ)
Dïng cho ®µo t¹o bËc ®¹i häc theo häc chÕ tÝn chØ ngµnh: C¬ khÝ ChÕ t¹o m¸y, C¬ khÝ
§éng lùc, C¬ khÝ LuyÖn kim C¸n thÐp, S ph¹m Kü thuËt C¬ khÝ.
1. néi dung ®¸nh gi¸ thi kÕt thóc häc phÇn
Sinh viªn cÇn n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc thuyÕt b¶n cÊu tróc, bËc do, xÕp lo¹i
cÊu ph¼ng, ph©n tÝch ®éng häc cÊu ph¼ng lo¹i 2 lo¹i 3, ph©n tÝch cÊu khíp
cao nh cÊu cam ph¼ng, cÊu b¸nh r¨ng ph¼ng, c¬ cÊu b¸nh r¨ng ttrßn r¨ng th¼ng,
r¨ng nghiªng.
Sinh viªn kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc thuyÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp cÊu
tróc cÊu ph¼ng, ph©n tÝch ®éng häc c¬ cÊu ph¼ng b»ng ph¬ng ph¸p vÏ, còng nh c¸c tÝnh
to¸n c¬ b¶n c¸c th«ng sè ®éng häc, lùc häc cña c¬ cÊu cam vµ c¬ cÊu b¸nh r¨ng.
2. ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸
Thi kÕt thóc häc phÇn thi viÕt luËn víi thêi lîng 90’, chÊm ®iÓm theo thang
®iÓm 10.
3. Nguyªn t¾c tæ hîp ®Ò thi
Mçi ®Ò thi cã 3 c©u hái.
Mçi ®Ò thi ®îc tæ hîp hai c©u hái thuyÕt (phÇn 4.1. mét c©u bÊt phÇn 4.2
mét c©u bÊt kú) vµ mét c©u bµi tËp trong phÇn 4.4 hoÆc mét bµi tËp phÇn 4.3 cã bæ sung khi
ra ®Ò cho ®ñ 4 ®iÓm.
4. ng©n hµng c©u hái
4.1. C©u hái lo¹i 1 (3 ®iÓm)
1. Tr×nh bµy vµ ®Þnh nghÜa bËc tù do t¬ng ®èi gi÷a hai kh©u? Tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm vÒ
nèi ®éng, rµng buéc, khíp ®éng?
2. §Þnh nghÜa bËc tù do cña c¬ cÊu ph¼ng? Tr×nh bµy c¸ch tÝnh bËcdo cñacÊu ph¼ng
trong trêng hîp c¬ cÊu cã rµng buéc trïng, lÊy vÝ dô minh ho¹?
3. §Þnh nghÜa bËc tù do cña c¬ cÊu ph¼ng? Tr×nh bµy c¸ch tÝnh bËcdo cñacÊu ph¼ng
trong trêng hîp c¬ cÊu cã rµng buéc thõa, lÊy vÝ dô minh ho¹?
4. Tr×nh bµy nguyªn t¹o thµnh c¬ cÊu vµ c¸ch xÕp lo¹icÊu, kh¸i niÖm t©m vËn tèc
tøc thêi trong chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a hai kh©u. X¸c ®Þnh tû sè truyÒn gi÷a hai kh©u ®èi
diÖn cña c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng sö dông ph¬ng ph¸p t©m quay tøc thêi?
5. Tr×nh bµy ®iÒu kiÖn quay toµn vßng ®éng häc cña kh©u nèi gi¸ cña c¬ cÊu bèn kh©u b¶n
lÒ ph¼ng. Nªu ®Þnh lý Grashop.
6. Tr×nh bµy c¸ch x¸c ®Þnh quan hÖ vËn tèc gi÷a hai kh©u nèi gi¸ trong c¸c c¬ cÊu tay quay
con trît vµ cu lÝt, nªu c¸c ®Æc ®iÓm ®éng häc cña chóng?
4.2. C©u hái lo¹i 2 (3 ®iÓm)
1. Tr×nh bµy c¸ch ph©n tÝch ®éng häc c¬ cÊu cam cÇn ®Èy ®¸y nhän lÖch t©m b»ng ®å thÞ sö
dông ph¬ng ph¸p ®æi gi¸?
2. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p gi¶i tÝch x¸c ®Þnh ®êng cong biªn d¹ng cam dông ph¬ng ph¸p
®æi gi¸, lÊy vÝ dô cho c¬ cÊu cam cÇn ®Èy ®¸y b»ng?
3. §Þnh nghÜa gãc ¸p lùc cña cÊu cam ¶nh hëng cña gãc ¸p lùc tíi truyÒn ®éng
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 1a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 1a - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 1a 9 10 673