Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy 2

Được đăng lên bởi tronghieu058
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4139 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy 2
1. Các chi tiết thuộc cùng một loại:
A.Có kiểu nằm trong phạm vi một loại chi tiết nhất định.
B. Có sự giống nhau về vật liệu, hình dáng, hình học, độ chính xác, độ
nhám bề mặt, kích thước phân bố trong phạm vi nhất định.
C. Có chung một trình tự nhưng khác nội dung công nghệ.
D. Có chung một trình tự và nội dung công nghệ.
2.
A.
B.
C.
D.

Qúa trình lắp ráp khó thực hiện cơ khí hóa, tự động hóa là vì:
Mõi thiết bị, máy móc có quy trình lắp riêng khó quy chuẩn.
Năng xuất không cao
Trình độ người lao động không cao
Phương tiện thiết bị không đủ.

3.
A.
B.
C.
D.

Xem hình vẽ hãy chọn câu đúng
A1, A2, A3 tăng; muốn A▲ không đổi thì A4 giãm.
A1, A2, A3 giảm; muốn A▲ không đổi thì A4 tăng.
A1, A2, A3 tăng; muốn A▲ không đổi thì A4 tăng.
Tấc cả a, b, c đều đúng.

4. Công thức Zbmin= Rza+ Ta+ Pa+ εb. Tìm câu đúng
A. Ta là chiều cao trung bình của lớp nhấp nhô bề mặt do bước công
nghệ sát trướt để lại.
B. Ta là sai số bề mặt do nguyên công sát trướt để lại.
C. εb là sai lệch về vị trí không gian của chi tiết do bước công nghệ sát
trướt để lại.
D. Pa là sai số gá đặt do nguyên công đang thực hiện gây ra.
5. Phần kim loại cần phải hớt đi qua một bước hay một nguyên công
tức là:
A. Lượng dư trung gian
B. Chiều sâu cắt.
C. Lượng dư tổng cộng
D. Lượng dư ban đầu.
6. Tính công nghệ trong kết cấu là:
A. Một tính chất quan trọng của sản phẫm nhằm đảm bảo lượng tiêu
hao kim loại ít nhất, khối lượng gia công, và lắp ráp ít nhất, giá
thành chế tạo thấp nhất trong điều kiện và quy mô sản xuất thay
đổi.

B. Một tính chất quan trọng của sản phẩm nhằm đảm bảo lượng tiêu
hao kim loại ít nhất, khối lượng gia công và lắp ráp, giá thành chế
tạo cao nhất trong điều kiện và quy mô sản xuất thay đổi.
C. Một tính chất quan trọng của sản phẩm nhằm đảm bảo lượng tiêu
hao kim loại ít nhất, khối lượng gia công và lắp ráp ít nhất, giá
thành chế tạo lắp ráp ít nhất, giá thành chế tạo thấp nhất trong
điều kiện và quy mô sản xuất nhất định.
D. Một tính chất quan trọng của sản phẩm nhằm đảm bảo lượng tiêu
hao kim loại. khối lượng gia công và lắp ráp, giá thành chế tạo
trong điều kiện và quy mô sản xuất nhất định.
7. Quy trình công nghệ nhóm là quy trình công nghệ tích hợp với bất
kì chi tiết nào trong nhóm, nhưng có thể thay đổi chút ít tùy
theo……của từng chi tiết trong nhóm.
A. Vật liệu.
B. Hình dạng.
C. Kết cấu.
D. Đặc điểm riêng.
8.
A.
B.
C.
D.

Khi nào ta làm lạnh chi tiết trước khi lắp
Chi tiết có thành mỏng;
Chi tiết bằng kim loại màu.
...
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy 2
1. Các chi tiết thuộc cùng một loại:
A.Có kiểu nằm trong phạm vi một loại chi tiết nhất định.
B. Có sự giống nhau về vật liệu, hình dáng, hình học, độ chính xác, độ
nhám bề mặt, kích thước phân bố trong phạm vi nhất định.
C. Có chung một trình tự nhưng khác nội dung công nghệ.
D. Có chung một trình tự và nội dung công nghệ.
2. Qúa trình lắp ráp khó thực hiện cơ khí hóa, tự động hóa là vì:
A. Mõi thiết bị, máy móc có quy trình lắp riêng khó quy chuẩn.
B. Năng xuất không cao
C. Trình độ người lao động không cao
D. Phương tiện thiết bị không đủ.
3. Xem hình vẽ hãy chọn câu đúng
A. A1, A2, A3 tăng; muốn A▲ không đổi thì A4 giãm.
B. A1, A2, A3 giảm; muốn A▲ không đổi thì A4 tăng.
C. A1, A2, A3 tăng; muốn A▲ không đổi thì A4 tăng.
D. Tấc cả a, b, c đều đúng.
4. Công thức Zbmin= Rza+ Ta+ Pa+ εb. Tìm câu đúng
A. Ta là chiều cao trung bình của lớp nhấp nhô bề mặt do bước công
nghệ sát trướt để lại.
B. Ta là sai số bề mặt do nguyên công sát trướt để lại.
C. εb là sai lệch về vị trí không gian của chi tiết do bước công nghệ sát
trướt để lại.
D. Pa là sai số gá đặt do nguyên công đang thực hiện gây ra.
5. Phần kim loại cần phải hớt đi qua một bước hay một nguyên công
tức là:
A. Lượng dư trung gian
B. Chiều sâu cắt.
C. Lượng dư tổng cộng
D. Lượng dư ban đầu.
6. Tính công nghệ trong kết cấu là:
A. Một tính chất quan trọng của sản phẫm nhằm đảm bảo lượng tiêu
hao kim loại ít nhất, khối lượng gia công, và lắp ráp ít nhất, giá
thành chế tạo thấp nhất trong điều kiện và quy mô sản xuất thay
đổi.
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy 2 - Người đăng: tronghieu058
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máy 2 9 10 77