Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi vi xử lý

Được đăng lên bởi hoanghuyptit
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫ 2

1

KHOA:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI T

U N

Tên học phần: Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

Mã học phần:…………............

Ngành đào tạo: ông nghệ thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Ng n hàng c
●C

h

loạ

h

th

đ ểm

âu hỏi 1.1: êu cú pháp khai báo các loại biến đơn trong hợp ngữ 8086/8088? ho ví dụ
minh hoạ với mỗi loại biến đơn.
âu hỏi 1.2: êu khung của chương trình hợp ngữ 8086/8088? êu ý nghĩa vắn tắt của từng
thành phần trong chương trình hợp ngữ 8086/8088.
âu hỏi 1.3: êu cú pháp khai báo các loại biến mảng trong hợp ngữ 8086/8088? ho ví dụ
minh hoạ với mỗi loại biến mảng.
âu hỏi 1.4: êu cú pháp tổng thể một dòng lệnh trong hợp ngữ 8086/8088? iải thích ý nghĩa
từng thành phần trong dòng lệnh. ho ví dụ minh hoạ.
âu hỏi 1.5: hương trình con trong hợp ngữ 8086/8088 là gì? êu ý nghĩa của việc sử dụng
chương trình con. ho ví dụ minh họa định nghĩa và triệu gọi chương trình con.
âu hỏi 1.6: Macro trong hợp ngữ 8086/8088 là gì? êu ý nghĩa của việc sử dụng macro. Cho
ví dụ minh họa định nghĩa và sử dụng macro.
âu hỏi 1.7: êu các phương pháp truyền tham số cho chương trình con trong hợp ngữ
8086/8088. ho ví dụ minh họa với mỗi phương pháp.
Câu hỏi 1.8: ại sao phải bảo vệ các thanh ghi khi sử dụng chương trình con trong hợp ngữ
8086/8088? êu các phương pháp bảo vệ các thanh ghi. ho ví dụ minh họa.
âu hỏi 1.9: Đệ quy trong hợp ngữ 8086/8088 là gì? ho ví dụ minh họa một chương trình con
đệ quy không vô định.
âu hỏi 1.10: Phân biệt các phương pháp truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ và dị bộ.
âu hỏi 1.11: Phân biệt các phương pháp truyền dữ liệu song song và nối tiếp.
●C

h

loạ 2 đ ểm

âu hỏi 2.1: ẽ lưu đồ và giải thích ý nghĩa của đoạn mã sau:
CMP AX, 0
JL TIEP
MOV CL, 1
JMP THOAT
TIEP: XOR CL, CL
THOAT:
1

âu hỏi 2.2: ẽ lưu đồ và giải thích ý nghĩa của đoạn mã sau:
MOV CX, 80
XOR AX,AX
XULY:ADD AX,CX
LOOP XULY
RA:
âu hỏi 2.3: ẽ lưu đồ và giải thích ý nghĩa của đoạn mã sau:

AM:
DUONG:
KHONG:
RA:

CMP AX, 0
JL AM
JE KHONG
JG DUONG
MOV CX, -1
JMP RA
MOV CX, 1
JMP RA
MOV CX, 0

âu hỏi 2.4: êu ý nghĩa của từng lệnh và tìm giá trị của thanh ghi AL sau mỗi lệnh của đoạn
chương trình:
MOV AX, 1000
MOV BX, 30
DIV BL
ADD BL, 10
SUB AX, BX
âu hỏi 2.5: êu ý nghĩa của từng lệnh và tìm giá trị của thanh ghi AL sau mỗi lệnh của đoạn
chương trình:
MOV AX, 100
MOV [BX], 07D0H
MOV AX, [BX]
MOV CX, 60
DIV CL
âu hỏi 2.6: ẽ lưu đồ và giải thích ý nghĩa của đoạn mã sau:
MOV CX,10
MOV AH,2
MO DL,’9’
Hien: INT 21H
LOOP Hien

2

âu hỏi 2.7: ẽ lưu đồ và giải thíc...
1

KHOA: 

  
:    chính quy




 

 

 

 

 Macmacro. Cho
macro.
 

Câu  

 
 
   


sau:
CMP AX, 0
JL TIEP
MOV CL, 1
JMP THOAT
TIEP: XOR CL, CL
THOAT:
2
Ngân hàng câu hỏi vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi vi xử lý - Người đăng: hoanghuyptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi vi xử lý 9 10 601