Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi

Được đăng lên bởi akinguyen007
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6756 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Ngân hàng câu hỏi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN: ĐỘNG CƠ
Tên học phần:

Mã học phần:

Số ĐVHT:
Trình độ đào tạo:
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong
chương 1
1.1 Các khái niệm:
- Cấu trúc hệ thống điện ô tô
- Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện
1.2 Ký hiệu và qui ước trong sơ đồ mạch điện
1.3 Các dạng bài toán: tính toán chọn dây dẫn.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1

Stt

Mục tiêu kiểm
tra đánh giá

Nội dung

Dạng câu hỏi gợi ý

1

Hiểu

Các yêu cầu kỹ thuật đối
với hệ thống điện

Từ các yêu cầu đối với hệ
thống điện, ứng dụng để giải
thích trong điều kiện Việt Nam.

2

Vận dụng

Các công thức tính chọn
dây dẫn

Vận dụng các công thức để tính
toán và chọn dây dẫn.

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
TT
1

Loại
Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Một hệ thống dây dẫn điện cho đèn kích thước có các thông
số sau:

2,0

− Điện áp nguồn 14 V.

Trang: 1

Ngân hàng câu hỏi

− Tải bao gồm 04 bóng đèn, loại 12V/ 21 W.
− Sụt áp cho phép trên đường dây 0.4 V.
− Dây dẫn được làm bằng đồng có điện trở suất
0.0178 Ω.mm2/m.
− Chiều dài dân dẫn điện 5 m.
− Số sợi dây trong lõi là 9.
a) Tính tiết diện của 1 sợi dây trong lõi.
b) Nếu mắc thêm 2 bóng đèn công suất như trên vào mạch
đèn kích thước đó thì độ sụt áp trên đường dây sẽ là bao
nhiêu. Mắc như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến hệ thống đã
thiết kế cũ.
Đáp án

a)- Điện trở của bóng đèn: Rd=Udm2/Pdm=6.857Ω,
RΣd=Rd/4=1.714 Ω

0.5

- Điện áp rơi trên bóng đèn: Ud=Un-ΔU=13.6V
- Cường độ dòng điện đi qua hệ thống: I=4Ud/Rd=7.93A
- Tiết điện dây dẫn: S =

I .ρ.l
=1.76 mm2
∆U

0.5

- Tiết diện 1 sợi: S'=S/9=0.2 mm2
b)- Điện trở dây dẫn: Rdd= ΔU/I=0.05Ω

0.5

- Tổng trở hệ thống: RΣ=Rdd+Rd/6=1.193
- Dòng điện đi qua hệ thống: I'=Un/ RΣ=11.735A

0.5

- Rơi áp trên dây dẫn: ΔU'=I'.Rdd=0.59V
2

Câu hỏi

Trình bày ảnh hưởng của khí hậu Việt nam lên các linh kiện
điện tử trên ô tô: nhiệt độ làm việc, độ ẩm.

1,0

Đáp án

- Nhiệt độ cao: các linh kiện điện tử dễ hư hỏng

0.5

- Độ ẩm cao: ảnh hưởng đến độ bền

0.5

Trang: 2

Ngân hàng câu hỏi
Chương 2: ACCU KHỞI ĐỘNG
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong
chương 2
1.1 Các khái niệm:
- Accu chì axít
- Sự phóng, nạp trong accu
- Đặc tuyến phóng nạp
1.2 Các định luật, quá trình
- Định luật Peukert
- Quá trình điện hóa ...
Ngân hàng câu hỏi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN: ĐỘNG CƠ
Tên học phần: Mã học phần:
Số ĐVHT:
Trình độ đào tạo:
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong
chương 1
1.1 Các khái niệm:
- Cấu trúc hệ thống điện ô tô
- Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện
1.2 Ký hiệu và qui ước trong sơ đồ mạch điện
1.3 Các dạng bài toán: tính toán chọn dây dẫn.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
Stt Mục tiêu kiểm
tra đánh giá
Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý
1 Hiểu Các yêu cầu kỹ thuật đối
với hệ thống điện
Từ các yêu cầu đối với hệ
thống điện, ứng dụng để giải
thích trong điều kiện Việt Nam.
2 Vận dụng Các công thức tính chọn
dây dẫn
Vận dụng các công thức để tính
toán và chọn dây dẫn.
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
TT Loại Nội dung Điểm
1 Câu hỏi Một hệ thống dây dẫn điện cho đèn kích thước có các thông
số sau:
Điện áp nguồn 14 V.
2,0
Trang: 1
Ngân hàng câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi - Người đăng: akinguyen007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi 9 10 96