Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng đề thi lý thuyết môn điện công nghiệp

Được đăng lên bởi Vinhbang la Quoc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGAÂN HAØNG ÑEÀ THI LYÙ THUYEÁT
NGHEÀ: ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP
I. Chieáu Saùng Ñieän – Ñieän Cô Baûn
1. Tuï ñieän trong starter coù taùc duïng:
a. Tích ñieän ñeå khôûi ñoäng ñeøn b. Choáng nhieãu cho caùc thieát bò voâ tuyeán
c. Giuùp ñeøn baét saùng nhanh hôn d. Taêng tuoåi thoï cho starter
2. Khi ñeøn huyønh quang ñaõ ñöôïc caét nguoàn (baèng coâng taéc), ñeøn vaãn coøn saùng môø 2 ñaàu laø do:
a. Boùng ñeøn quaù tuoåi th b. Coâng taéc ñaáu ôû daây trung tính
c. Starter hoaëc chaán löu bò chaäp d. Daây pha chaïm maùng ñeøn
3. Chaán löu trong ñeøn huyønh quang coù nhieäm vuï:
a. OÅn ñònh ñieän aùp nguoàn ñeå taêng tuoåi thoï cuûa
ñeøn
b. Gaây suït aùp khi ñeøn laøm vieäc vaø oån ñònh ñieän aùp qua ñeøn
c. Taïo ñieän theá cao ñeå ñeøn khôûi ñoäng ñöôïc toát d. Gaây suït aùp khi ñeøn laøm vieäc vaø taïo ñieän theá cao ñ ñeøn
khôûi ñoäng.
4. Khi baäc coâng taéc, ñeøn huyønh quang nhaáp nhaùy lieân tuïc, ñen ñaàu; Nguyeân nhaân coù khaû naêng xaõy ra
nhieàu nhaát laø:
a. Chaán löu yeáu b. Nguoàn ñieän yeáu
c. Ñeøn heát tuoåi tho d. Starter bò chaäp
5. Ñeøn huyønh quang baét saùng sau nhieàu laàn chôùp taét, nguyeân nhaân laø:
a. Ñaáu sai sô ñoà b. Starter yeáu
c. Ñeøn bò ñöùt 1 ñaàu d. Chaán löu bò chaäp
6. Starter ñeøn oáng hö coù theå thay theá baèng :
a. Coâng taéc haønh trình b. Nuùt nhaán thöôøng môû
c. Nuùt nhaán thöôøng ñoùng d. Khoâng thay theá ñöôïc
7. Ñeå taêng tuoåi thoï ñeøn huyønh quang, ngöôøi ta thöôøng thao taùc:
a. Taêng soá laàn taéc môû b. Giaûm soá laàn taéc môû
c. Duøng maùy oån aùp d. Söû suïng ñeøn chaát löôïng cao
8. Ñoái vôùi ñeøn huyønh quang; Khi baät coâng taéc: ñeøn ñ hai ñaàu; Thaùo b Starter ñeøn saùng haún. Nguyeân
nhaân laø:
a. Ñuoâi ñeøn tieáp xuùc khoâng toát b. Chaán löu bò chaäp
c. Starter ngaén maïch d. Ñeøn heát tuoåi thoï
9. Ñeøn huyønh quang môùi laép raùp; Caùc phuï kieän ñeàu ñaït yeâu caàu. Khi baät coâng taéc, ñeøn saùng loùe leân roài
taéc haún, hai ñaàu ñeøn bò ñen. Nguyeân nhaân laø:
a. Chaán löu bò chaäp nhieàu voøng b. Boùng ñeøn heát tuoåi thoï
c. Ñaáu sai sô ño d. Ngaén maïch nguoàn
10. Ñeøn huyønh quang ñang söû duïng ôû ñieän aùp 220V, töï nhieân bò môø ñi. Nguyeân nhaân laø:
a. Ñieän aùp nguoàn taêng cao b. Ñieän aùp nguoàn suït giaûm
c. Maát daây trung tính d. Maát daây pha
11. Ñeå kieåm tra chaán löu trong ñeøn huyønh quang, ngöôøi ta maéc noái tieáp chaán löu vôùi moät boùng ñeøn troøn.
Chaán löu coøn söû duïng ñöôïc khi:
a. Ñeøn saùng bình thöôøng b. Ñeøn khoâng saùng
c. Ñeøn chôùp lieân tuïc d. Ñeøn saùng hôi môø
12. Trong maïng ñieän 1 pha caàu chì phaûi ñöôïc maéc:
a. Noái tieáp vôùi daây pha b. Noái tieáp vôùi trung tính
c. Phía sau caàu dao d. Noái tieáp vôùi taûi
13. Trong maïch ñieän chieáu saùng ñang söû duïng thì bò ñöùt caàu chì. Thay daây chaûy môùi (lôùn hôn daây chaûy cuõ)
vaãn bò noå caàu chì laø do söï coá veà ñieän:
a. Quaù taûi;
b. Ngaén maïch;
c. Quaù aùp;
d. Suït aùp.
Ngân hàng đề thi lý thuyết môn điện công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng đề thi lý thuyết môn điện công nghiệp - Người đăng: Vinhbang la Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ngân hàng đề thi lý thuyết môn điện công nghiệp 9 10 148