Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm thông tin số

Được đăng lên bởi maitrang-hn9x-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2690 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN THÔNG TIN SỐ
CHƯƠNG 1.
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ đưa tin tức vào mạng và lấy tin tức từ mạng?
 Thiết bị đầu cuối

 Tổng đài
 Mạng truyền dẫn
 Nút mạng
Mạng viễn thông bao gồm những thành phần nào?

 Thiết

bị đầu cuối, Thuê bao, Mạng truyền dẫn, Tổng
đài, Phần mềm

 Thiết bị đầu cuối, Trung tâm chuyển mạch, Đường dây
trung kế, Đường dây thuê bao

 Thuê bao, Đường dây thuê bao, Tổng đài, Đường dây
trung kế, Nút mạng, Phần mềm

 Thiết

bị đầu cuối, Trung tâm chuyển mạch, Mạng
truyền dẫn, Phần mềm
Đường dây thuê bao là đường dây kết nối:
 Tổng đài và các nút mạng

 Tổng đài và các thuê bao
 Các thuê bao với nhau
 Các tổng đài với nhau
Đường dây trung kế là đường dây kết nối:

 Tổng đài và các thiết bị đầu cuối
 Tổng đài và các thuê bao
 Các thuê bao với nhau
 Các tổng đài với nhau
Các thiết bị đầu cuối trong mạng viễn thông thực hiện
nhiệm vụ gì?

 Đưa tin tức vào mạng và lấy tin tức từ mạng
 Xử lý tin tức và chuyển mạch
 Kết nối các nút mạng với nhau
 Phối hợp hoạt động giữa các nút mạng
Các tổng đài hay các nút mạng trong mạng viễn thông
thực hiện nhiệm vụ gì?

 Đưa tin tức vào mạng và lấy tin tức từ mạng
 Xử lý tin tức và chuyển mạch
 Kết nối các nút mạng với nhau
 Phối hợp hoạt động giữa các nút mạng
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ xử lý tin tức và chuyển mạch?

 Thiết bị đầu cuối
 Tổng đài
 Mạng truyền dẫn
 Phần mềm

Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ kết nối các tổng đài với nhau?

 Thiết bị đầu cuối
 Tổng đài
 Đường dây thuê bao
 Đường dây trung kế
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ kết nối các tổng đài với các thiết bị đầu cuối?

 Thiết bị đầu cuối
 Tổng đài
 Đường dây thuê bao
 Đường dây trung kế
Mạng viễn thông tương tự là mạng có các đặc điểm sau:
 Tín hiệu truyền trên trung kế và đường dây thuê bao là
tương tự, Nút mạng xử lý tín hiệu tương tự
 Tín hiệu truyền trên trung kế và đường dây thuê bao là
tương tự, Nút mạng xử lý tín hiệu số
 Tín hiệu truyền trên trung kế và đường dây thuê bao là
số, Nút mạng xử lý tín hiệu tương tự
 Tín hiệu truyền trên trung kế và đường dây thuê bao là
số, Nút mạng xử lý tín hiệu số
Mạng viễn thông số là mạng có các đặc điểm sau:

 Tín hiệu truyền trên trung kế là tương tự, Nút mạng xử
lý tín hiệu tương tự

 Tín hiệu truyền trên trung kế là tương tự, Nút mạng xử
lý tín hiệu số

 Tín hiệu truyền trên trung kế là số, Nút mạng xử lý tín
hiệu tương tự

 Tín hiệu truyền trê...
NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN THÔNG TIN SỐ
CHƯƠNG 1.
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ đưa tin tức vào mạng và lấy tin tức từ mạng?
Thiết bị đầu cuối
Tổng đài
Mạng truyền dẫn
Nút mạng
Mạng viễn thông bao gồm những thành phần nào?
Thiết bị đầu cuối, Thuê bao, Mạng truyền dẫn, Tổng
đài, Phần mềm
Thiết bị đầu cuối, Trung tâm chuyển mạch, Đường dây
trung kế, Đường dây thuê bao
Thuê bao, Đường dây thuê bao, Tổng đài, Đường dây
trung kế, Nút mạng, Phần mềm
Thiết bị đầu cuối, Trung tâm chuyển mạch, Mạng
truyền dẫn, Phần mềm
Đường dây thuê bao là đường dây kết nối:
Tổng đài và các nút mạng
Tổng đài và các thuê bao
Các thuê bao với nhau
Các tổng đài với nhau
Đường dây trung kế là đường dây kết nối:
Tổng đài và các thiết bị đầu cuối
Tổng đài và các thuê bao
Các thuê bao với nhau
Các tổng đài với nhau
Các thiết bị đầu cuối trong mạng viễn thông thực hiện
nhiệm vụ gì?
Đưa tin tức vào mạng và lấy tin tức từ mạng
Xử lý tin tức và chuyển mạch
Kết nối các nút mạng với nhau
Phối hợp hoạt động giữa các nút mạng
Các tổng đài hay các nút mạng trong mạng viễn thông
thực hiện nhiệm vụ gì?
Đưa tin tức vào mạng và lấy tin tức từ mạng
Xử lý tin tức và chuyển mạch
Kết nối các nút mạng với nhau
Phối hợp hoạt động giữa các nút mạng
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ xử lý tin tức và chuyển mạch?
Thiết bị đầu cuối
Tổng đài
Mạng truyền dẫn
Phần mềm
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ kết nối các tổng đài với nhau?
Thiết bị đầu cuối
Tổng đài
Đường dây thuê bao
Đường dây trung kế
Thành phần nào của mạng viễn thông thực hiện nhiệm
vụ kết nối các tổng đài với các thiết bị đầu cuối?
Thiết bị đầu cuối
Tổng đài
Đường dây thuê bao
Đường dây trung kế
Mạng viễn thông tương tự là mạng có các đặc điểm sau:
Tín hiệu truyền trên trung kế đường dây thuê bao
tương tự, Nút mạng xử lý tín hiệu tương tự
Tín hiệu truyền trên trung kế đường dây thuê bao
tương tự, Nút mạng xử lý tín hiệu số
Tín hiệu truyền trên trung kế đường dây thuê bao
số, Nút mạng xử lý tín hiệu tương tự
Tín hiệu truyền trên trung kế đường dây thuê bao
số, Nút mạng xử lý tín hiệu số
Mạng viễn thông số là mạng có các đặc điểm sau:
Tín hiệu truyền trên trung kế tương tự, Nút mạng xử
lý tín hiệu tương tự
Tín hiệu truyền trên trung kế tương tự, Nút mạng xử
lý tín hiệu số
Tín hiệu truyền trên trung kế số, Nút mạng x tín
hiệu tương tự
Tín hiệu truyền trên trung kế số, Nút mạng x tín
hiệu số
Trong một hthống thông tin số, bên phát thực hiện các
chức năng theo trình tự nào?
Số hóa, Mật hóa, hóa nguồn, Ghép kênh,
hóa kênh, Điều chế
hóa nguồn, Số a định dạng tín hiệu, Mật
hóa, Ghép kênh, Điều chế, Mã hóa kênh
Số hóa định dạng tín hiệu, hóa nguồn, Mật
hóa, Mã hóa kênh, Ghép kênh, Điều chế
hóa nguồn, Mật mã hóa, Số hóa định dạng tín
hiệu, Mã hóa kênh, Ghép kênh, Điều chế
Trong một h thống thông tin số, bên thu thực hiện các
chức năng theo trình tự nào?
Giải điều chế, Giải định dạng, Tách kênh, Giải
kênh, Giải mật mã, Giải mã nguồn
Tách kênh, Giải điều chế, Giải kênh, Giải
nguồn, Giải mật mã, Giải định dạng
Tách nh, Giải mãnh, Giải điều chế, Giải mật,
Giải mã nguồn, Giải định dạng
1
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm thông tin số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm thông tin số - Người đăng: maitrang-hn9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm thông tin số 9 10 597