Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng trắc nghiệm vật lý 2-DHCN

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3513 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐHCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ.

1

Chủ đề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
1.1

Phát biểu nào sau đây là SAI?
a) Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm.
b) Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất.
c) Một chất điểm tích điện được gọi là điện tích điểm.
d) Hai vật kim loại mang điện dương và âm mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về

điện.
1.2

Phát biểu nào sau đây là SAI?
a) Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
b) Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.
c) Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.
d) Tương tác giữa các điện tích điểm tuân theo định luật Faraday.

1.3
Hai quả cầu kim loại tích điện trái dấu, treo trên hai sợi chỉ mảnh. Cho chúng chạm nhau rồi lại
tách ra xa nhau thì hai quả cầu sẽ:
a) hút nhau, vì chúng tích điện trái dấu.
b) đẩy nhau, vì chúng tích điện cùng dấu.
c) không tương tác với nhau, vì chúng trung hòa về điện.
d) hoặc đẩy nhau, hoặc không tương tác với nhau nữa.
1.4
Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm -2C. Cho chúng chạm nhau
rồi tách xa nhau thì điện tích lúc sau của A, B có thể nhận các giá trị nào trong các trường hợp sau
đây?
a) +5C, +5C
b) +2C, + 4C
c) -3C, +9C
d) Chúng trung hòa về điện.
1.5
Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q1 = 2μC; q2 = -4μC, đặt cách nhau một
khoảng r trong không khí thì hút nhau một lực F1 = 16N. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí
cũ thì chúng:
a) không tương tác với nhau nữa.
b) hút nhau một lực F2 = 2N
c) đẩy nhau một lực F2 = 2N
d) tương tác với nhau một lực F2 ≠ 2N
1.6
Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích
điểm đó tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp đôi?
a) Tăng gấp đôi
b) Giảm một nửa
c) Không đổi
d) Tăng gấp 4 lần
1.7
Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt
thêm điện tích điểm Q < 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:
q1
q2
a) về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – q1
y
x
b) về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q2 - y
c) về phiá q1 , nếu Q đặt trên đoạn q1 – q2
Hình 1.1
d) a, b, c đều đúng.
1.8
Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt
thêm điện tích điểm Q > 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:
b) về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q2
a) về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – q1
-y
c) về phiá q2 , nếu Q đặt trê...
ĐHCN TP.HCM - Câu hi trc nghim Vt Lý Đại Cương 2 – Đin – T. 1
ĐHCN TP.HCM – Câu hi trc nghim Vt Lý Đại Cương 2 – Th.S Đỗ Quc Huy (ch biên)
Ch đề 1: TƯƠNG TÁC GIA CÁC ĐIN TÍCH – ĐỊNH LUT BO TOÀN ĐIN TÍCH
1.1 Phát biu nào sau đây là SAI?
a) Trong t nhiên tn ti hai loi đin tích: dương và âm.
b) Đin tích nguyên tđin tích có giá tr nh nht.
c) Mt cht đim tích đin được gi là đin tích đim.
d) Hai vt kim loi mang đin dương và âm mà chm nhau thì s tr thành hai vt trung hòa v
đin.
1.2 Phát biu nào sau đây là SAI?
a) Hai đin tích cùng du thì đẩy nhau, trái du thì hút nhau.
b) Đin tích ca mt h cô lp luôn không đổi.
c) Đin tích ca electron là đin tích nguyên t.
d) Tương tác gia các đin tích đim tuân theo định lut Faraday.
1.3 Hai qu cu kim loi tích đin trái du, treo trên hai si ch mnh. Cho chúng chm nhau ri li
tách ra xa nhau thì hai qu cu s:
a) hút nhau, vì chúng tích đin trái du.
b) đẩy nhau, vì chúng tích đin cùng du.
c) không tương tác vi nhau, vì chúng trung hòa v đin.
d) hoc đẩy nhau, hoc không tương tác vi nhau na.
1.4 Qu cu kim loi A tích đin dương +8C, qu cu B tích đin âm -2C. Cho chúng chm nhau
ri tách xa nhau thì đin tích lúc sau ca A, B có th nhn các giá tr nào trong các trường hp sau
đây?
a) +5C, +5C b) +2C, + 4C c) -3C, +9C d) Chúng trung hòa v đin.
1.5 Hai qu cu kim loi nh, ging ht nhau, tích đin q
1
= 2μC; q
2
= -4μC, đặt cách nhau mt
khong r trong không khí thì hút nhau mt lc F
1
= 16N. Nếu cho chúng chm nhau ri đưa v v trí
cũ thì chúng:
a) không tương tác vi nhau na. b) hút nhau mt lc F
2
= 2N
c) đẩy nhau mt lc F
2
= 2N d) tương tác vi nhau mt lc F
2
2N
1.6 Lc tương tác gia 2 đin tích đim s thay đổi thế nào nếu ta cho độ ln ca mi đin tích
đim đó tăng gp đôi, đồng thi khong cách ga chúng cũng tăng gp đôi?
a) Tăng gp đôi b) Gim mt na c) Không đổi d) Tăng gp 4 ln
1.7 Có 2 đin tích đi
m q
1
, q
2
bng nhau nhưng trái du, đặt trên đường thng xy như hình 1.1. Đặt
thêm đin tích đim Q < 0 trên đường thng xy thì lc tác dng lên Q có chiu:
a) v phía x, nếu Q đặt trên đon x – q
1
b) v phiá y, nếu Q đặt trên đon q
2
- y
c) v phiá q
1
, nếu Q đặt trên đon q
1
– q
2
d) a, b, c đều đúng.
1.8 Có 2 đin tích đim q
1
, q
2
bng nhau nhưng trái du, đặt trên đường thng xy như hình 1.1. Đặt
thêm đin tích đim Q > 0 trên đường thng xy thì lc tác dng lên Q có chiu:
a) v phía x, nếu Q đặt trên đon x – q
1
b) v phiá y, nếu Q đặt trên đon q
2
- y
c) v phiá q
2
, nếu Q đặt trên đon q
1
– q
2
d) a, b, c đều sai.
1.9 Hai đin tích đim q
1
= 3μC và q
2
= 12μC đặt các nhau mt khong 30cm trong không khí thì
tương tác nhau mt lc bao nhiêu niutơn?
a) 0,36N b) 3,6N c) 0,036N d) 36N
x
y
q
1
q
2
Hình 1.1
ngân hàng trắc nghiệm vật lý 2-DHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng trắc nghiệm vật lý 2-DHCN - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ngân hàng trắc nghiệm vật lý 2-DHCN 9 10 733