Ktl-icon-tai-lieu

ngắn mạch

Được đăng lên bởi CANHSPKT
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
TRÌNH BAØY
TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH

NGUYEÂN NHAÂN NGAÉN MAÏCH
Ngaén maïch treân ñöôøng daây 800kV
Ngaén maïch treân ñöôøng daây 220kV

NGUYEÂN NHAÂN NGAÉN MAÏCH
Seùt ñaùnh
Quaù ñieän aùp noäi boä
Caùch ñieän duøng
laâu quaù giaø coãi
Troâng nom caùc thieát
bò khoâng chu ñaùo
Nguyeân nhaân khaùc

HÖ HOÛNG CAÙCH ÑIEÄN

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïa choïn thieát bò ñieän, ñaëc bieät laø thieát bò ñoùng caét
Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän
Tính toaùn chænh ñònh relay baûo veä heä thoáng ñieän
Laø coâng cuï khaûo saùt caùc quaù trình quaù ñoä trong HTÑ
Caùc lyù do khaùc

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïa choïn thieát bò ñieän, ñaëc bieät laø thieát bò ñoùng caét
Khi ngaén maïch doøng ñieän taêng cao gaáp nhieàu laàn laø nguyeân
nhaân daãn ñeán:



Löïc ñieän ñoäng taêng => phaù huyû thieát bò veà maët cô khí
Löôïng nhieät treân tieáp ñieåm lôùn => phaù huyû beà maët tieáp xuùc cuûa tieáp
ñieåm

Ngaên chaën baèng caùch coâ laäp söï coá baèng maùy caét




Phaûi coù khaû naêng caét ngaén maïch vôùi doøng ñieän lôùn
Phaûi coù khaû naêng chòu ñöôïc löïc ñieän ñoäng
Phaûi coù khaû naêng chòu ñöôïc doøng ñieän ngaén maïch laâu daøi

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïa choïn thieát bò ñieän, ñaëc bieät laø thieát bò ñoùng caét
Caùch tính:

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng MBA

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng MBA

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng MBA

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng leân daây daãn
Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng leân thanh daãn

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän
Phuï taûi taêng tröôûng, löôùi ñieän vaø nguoàn phaùt taêng
=> doøng ngaén maïch taêng => vöôït quaù khaû naêng cuûa thieát bò





Phaûi thay theá thieát bò => quaù ñaët tieàn
Thay ñoåi phöông aùn vaän haønh => taêng toång trôû heä thoáng => giaûm doøng
ngaén maïch
Giaûm vaän haønh maïch voøng, taêng vaän haønh hình tia

Khi trung taâm ñieàu ñoä ñöa ra baát kyø moät traïng thaùi vaän haønh naøo
cuõng phaûi kieåm tra doøng ngaén maïch ñeå an toaøn cho thieát bò

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän

I = I1 + I2

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän

I = I2

LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
Tính toaùn chænh ñònh relay baûo veä heä thoáng ñieän
Ñoä nhaïy c...
TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH
TRÌNH BAØY
TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH
ngắn mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngắn mạch - Người đăng: CANHSPKT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ngắn mạch 9 10 183