Ktl-icon-tai-lieu

Ngành kĩ thuật điện điện tử

Được đăng lên bởi Phong Bụi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Điện Công Nghiệp
NGÀNH: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử
TÊN TIẾNG ANH: Electrical Electronics Engineering Technology
MÃ NGÀNH: 52510301
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Chính qui

Năm 2012

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình đào tạo: Điện Công Nghiệp
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử
Hình thức đào tạo: chính quy
(Ban hành tại Quyết định số……ngày….của Hiệu trưởng trường………)
1. Thời gian đào tạo: 4 năm
2. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Thang điểm: 10
Quy trình đào tạo: Theo qui chế ban hành theo quyết định số 43/2008/GDĐT
Điều kiện tốt nghiệp:
Điều kiện chung: Theo qui chế ban hành theo quyết định số 43/2008/GDĐT
Điều kiện của chuyên ngành: không
4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
4.1 Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử trình độ đại học nhằm trang bị
cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có
sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề
nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành
được đào tạo.
4.2 Chuẩn đầu ra
1. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KỸ THUẬT
1.1 Kiến thức Khoa học Xã hội
1.1.1 Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng
của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
1.1.2 Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn phù hợp với
chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
1.2 Kiến thức Khoa học Cơ bản
1.2.1 Có kiến thức cơ bản về toán học và Khoa học Tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục công dân và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

1.2.2 Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ B; Sử dụng thành thạo các phần mềm
chuyên ngành điện,ngôn ngữ lập trình C, C++, lập trình PLC,...
1.3. Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi
1.3.1 Có kiến thức về các loại mạch điện và phương pháp giải tích mạch điện;
1.3.2 Có kiến thức về các loại mạch điện tử và phương pháp giải tích mạch điện tử cơ bản;
1.3.4 Có kiến thức cơ bản về đo lường điện-điện tử và thiết bị đo;
1.3.5 Có k...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Điện Công Nghiệp
NGÀNH: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử
TÊN TIẾNG ANH: Electrical Electronics Engineering Technology
MÃ NGÀNH: 52510301
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Chính qui
Năm 2012
Ngành kĩ thuật điện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành kĩ thuật điện điện tử - Người đăng: Phong Bụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ngành kĩ thuật điện điện tử 9 10 291